دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، اردیبهشت 1402، صفحه 3-67