تبیین مدل گردشگری پزشکی، با رویکرد تحلیل مضمون (تم) مطالعۀ موردی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری پزشکی، مسافرت بیماران به سایر کشورها برای استفاده از خدمات درمانی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور خود است که از زیر شاخه‌های گردشگری سلامت محسوب می‌شود. کارکرد اقتصادی و سیاسی گردشگری پزشکی از مهم‌ترین پیامدهای آن برای جامعة میزبان است. همچنین با توجه به الزامات قانونیِ اجرای آن سؤال اصلی پژوهش این است «مدل مناسب جذب گردشگر پزشکی در بیمارستان‌های علوم پزشکی تهران چیست؟». بنابراین هدف اصلی پژوهش تبیین مدل جذب گردشگری پزشکی در بیمارستان‌های علوم پزشکی تهران و شناسایی مؤلفه‌های آن است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی و از لحاظ فرایند اجرا از نوع کیفی است. به منظور طراحی مدل 13 نفر از مدیران و خبرگان بیمارستان‌های دولتی زیرمجموعة دانشگاه علوم پزشکی تهران با روش قضاوتی انتخاب و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته‌ای صورت گرفت که براساس تحلیل مضمون محتوای مصاحبه‌ها تجزیه و تحلیل و کدگذاری شد و پس از سنجش پایایی (بازآزمون) و روایی (رفت و برگشتی‌بودن مصاحبه‌ها)، مدل پیشنهادی ارائه شد. هفت مضمون «کیفیت رفتاری کادر درمان، کیفیت تخصصی کادر درمان، هزینه‌های درمان، کیفیت مراکز درمانی، تصویر ادراک‌شده از برند پزشکی، کیفیت فرایند درمان و مؤلفه‌های مقصد درمان» در مدل شناسایی شدند. نتایج نشان داد که مضامین شناسایی‌شده در جذب گردشگر پزشکی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Medical Tourism Model Using Thematic Analysis A Case Study of Tehran University of Medical Sciences Hospitals

نویسندگان [English]

  • Somayeh GhorbanKhani 1
  • Azam Rahimi Nik 2
  • Mansoureh Aligholi 3
1 Ph.D. Student in Marketing Management, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Medical tourism is the travel of patients to other countries to use cheaper and quality medical services than their own country, which is considered a sub-branch of health tourism. The economic and political function of medical tourism is one of its most important consequences for the host society. Also, according to the legal requirements of its implementation, the main research question is “What is the appropriate model for attracting medical tourists to Tehran Medical Sciences Hospitals?”. Therefore, the main goal of the research is to explain the model of attracting medical tourism in medical sciences hospitals in Tehran and to identify its components. In terms of purpose, the research method is applied and developmental. The data was collected from the field using the qualitative method. To design the model, 13 managers and experts of public hospitals under Tehran University of Medical Sciences were selected and a semi-structured interview was conducted, which was analyzed and coded based on theme analysis. After measuring the reliability (retest) and validity (reciprocity of the interviews) of the data, a proposed model was presented. Based on the obtained model, seven themes were identified: “behavioral quality of the treatment staff, professional quality of the treatment staff, treatment costs, quality medical centers, the perceived image of the medical brand, the quality of the treatment process, and the components of the treatment destination. The results showed that, according to the fit indicators, the model has sufficient validity and the identified themes are effective in attracting medical tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Medical tourism
  • Theme analysis
اسعدی، میرمحمد؛ باصولی، مهدی و درخش، سعیده. (1401). شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند. گردشگری فرهنگ، 3(10)، 35-48.
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی. (1393). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: سمت.
حقیقی کفاش، مهدی؛ ضیاحی، محمود و جعفری، قاسم. (1388). اولویت‌بندی عوامل مربوط به توسعة گردشگری درمانی ایران. مطالعات جهانگردی، (11و12)، 23-40.
دانایی‌فرد،حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل. (1393). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
نیک‌رفتار، طیبه؛ حسینی، الهه و مقدم، عاطفه. (1395). شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران. مدیریت سلامت، 20 (67)، 64- 74.
هادی‌زاده مقدم، اکرم؛ زاهدیان، محمد؛ قنبرزاده، رضا و فخارمنش، سینا. (1392). الگوی عوامل مؤثر بر انگیزة گردشگران پزشکی برای ورود به ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، (15)، 59-79.
منصوری، سیدحسین؛ اسماعیل‌پور، حسن و سعیدنیا، حمیدرضا. (1400). طراحی مدل گردشگری پزشکی در دوران کووید 19 با استفاده از رویکرد ترکیبی. تحقیقات علوم رفتاری، 19(3)، 508-518.
واعظی، رضا؛ چگین، میثم و اصلی‌پور، حسین. (1397). چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزة گردشگری سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون. مطالعات مدیریت گردشگری، (41)، 1-40.
 
Braveman, P. (2013). What is Health Equity and How Does a Life-Course Approach Take Us Further Toward It. Matern Child Health Journal, 6 (26), 1–7.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, (14), 77-101.
Das, G. & Mukherjee, S. (2016). A measure of medical tourism destination brand equity. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 10 (1), 104-128.
Debata, B., Patnaik, B., Mahapatra, S. & Sree, K. (2015). Interrelations of service quality and service loyalty dimensions in medical tourism. Benchmarking: An International Journal, 22 (1), 18-55.
Feodor, E. & Gareth, A. (2014). Navigating choice: medical tourism, travel & care in the new global biomedicine (Unpublished Ph.D Thesis). Faculty of Rensselaer polytechnic institute Troy, New York, USA.
Hoz-Correa, A., Leiva, F. & Bakucz, M. (2018). Past themes and future trends in medical tourism research: A co-word Analysis. Tourism Management, (65), 200-211.
Jaapar, M., Musa, G., Moghavami, S. & Saub, R. (2017). Dental tourism: Examining tourist profiles, motivation and Satisfaction. Tourism Management, (61), 538-552.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. CA: Sage Publications, Inc.
Kvale. S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand .CA: Sage.
Moghavvami, S., Ormond, M., Musa, G., Mohamed, R. & Thiromoorthi, T. (2017). Connecting with prospective medical tourists online: A cross-sectional analysis of private hospital websites promoting medical tourism in India, Malaysia and Thailand. Tourism Management, (58), 154-163.
Manaf, N., Hussin, H., Kassim, P., Alavi, R. & Dahari, Z. (2015). Country perspective on medical tourism: the Malaysian experience. Leadership in Health Services, 28 (1), 43-56.
Noree, T. (2015). The impact of medical tourism on the domestic economy and private
health system: a case study of Thailand (Unpublished PhD Thesis). Faculty of public health and policy, London school of hygiene and tropical medicine, England.
Prajitmutita, L., Perényi. A. & Prentice, C. (2016). Quality, Value? – Insights intoMedicalTourists’ Attitudes and Behaviors. Journal of Retailing and Consumer Services, (31), 207–216.
Sadre Mommtaz, N. & Agha-Rahimi, Z. (2010). Medical Tourism Industry in Iran:
Strategies for Developing. Management of Heath Information, 7 (3), 516–524.
Schäfer, W. (2011). Qualicopc, a Multi-Country Study Evaluating Quality, Costs and Equity in Primary Care. BMC Family Practice, 115 (12), 1-9.
Zailani, S., Mohezar, S., Iranmanesh, M.,  Moghavvemi, S. & Musa, G. (2016). Predicting Muslim medical tourists’ satisfaction with Malaysian Islamic friendly hospitals. Tourism Management, (57), 159-167.