فهرست داوران سال 1400

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت/سازمان

1

محمد

آتشین‌بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیریه

3

مهدی

باصولی

گردشگری

جهاد دانشگاهی

4

مهدیه

بُد

گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

5

مهرنوش

بسته‌نگار

گردشگری

پژوهشکدۀ توسعۀ تکنولوژی جهاد دانشگاهی

6

پروانه

پرچکانی

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

7

افسانه

پورجم

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

8

سعیده

درخش

گردشگری

دانشگاه علم و هنر یزد

9

صبا

سلطان‌قرائی

معمار/ معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

10

سعید

شفیعا

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

11

مهدیه

شهرابی فراهانی

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

12

شهره

جوادی

پژوهش هنر

دانشگاه تهران

13

منوچهر

جهانیان

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

14

فرزانه

خوشه‌بست

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

15

زهرا

نادعلی‌پور

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

16

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر/ میراث

پژوهشکدۀ نظر

17

عطیه

غفوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

18

رضا

کسروی

معماری منظر

دانشگاه تهران

19

مریم

مجیدی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

20

سیدامیر

منصوری

معماری منظر

دانشگاه تهران

21

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

22

سینا

ناصری

معماری منظر

دانشگاه تهران

23

سیدامیر

هاشمی‌زادگان

معماری منظر

دانشگاه تهران

24

مرتضی

همتی

معماری منظر

دانشگاه تهران