فهرست داوران سال 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت/سازمان

1

محمد

آتشین‌بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

بهرام

آجورلو

باستان‌شناسی

داشنگاه هنر اسلامی تبریز

3

جعفر

آهنگران

مدیریت گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

4

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیریه

5

مهدی

باصولی

گردشگری

جهاد دانشگاهی

6

مهدیه

بُد

گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

7

مهرنوش

بسته‌نگار

گردشگری

پژوهشکدۀ توسعۀ تکنولوژی جهاد دانشگاهی

8

پروانه

پرچکانی

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

9

افسانه

پورجم

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

10

نازنین

تبریزی

گردشگری

دانشگاه مازندران

11

سعیده

درخش

گردشگری

دانشگاه علم و هنر یزد

12

مهدی

رمضان‌زاده

گردشگری

دانشگاه مازندران

13

صبا

سلطان‌قرائی

معمار/ معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

14

حمیدرضا

شعیری

نشانه/معناشناسی

دانشگاه تربیت مدرس

15

سعید

شفیعا

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

16

مهدیه

شهرابی فراهانی

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

17

احمدرضا

شیخی

گردشگری

دانشگاه اصفهان

18

شهره

جوادی

پژوهش هنر

دانشگاه تهران

19

منوچهر

جهانیان

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

20

فرزانه

خوشه‌بست

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

21

مصطفی

رستمی

میراث/مطالعات فرهنگی

دانشگاه مازندران

22

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر/ میراث

پژوهشکدۀ نظر

23

عطیه

غفوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

24

رضا

کسروی

معماری منظر

دانشگاه تهران

25

امین

ماهان

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

26

مریم

مجیدی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

27

فتانه

محمودی

پژوهش هنر

دانشگاه مازندران

28

سیدامیر

منصوری

معماری منظر

دانشگاه تهران

29

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

30

زهرا

نادعلی‌پور

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

31

سینا

ناصری

معماری منظر

دانشگاه تهران

32

حسن

نظیف

معماری

دانشگاه گلستان

33

سیدامیر

هاشمی‌زادگان

معماری منظر

دانشگاه تهران

34

مرتضی

همتی

معماری منظر

دانشگاه تهران