اهداف و چشم انداز

مجلۀ گردشگری فرهنگ ضمن معرفی دستاوردهای جدید در حوزۀ  گردشگری فرهنگ و انتشار آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در این زمینه، اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  •  ارائۀ نتایج دستاوردهای پژوهشی در حوزه‌های تخصصی گردشگری با رویکرد میان‌رشته‌ای در دو سطح محلی، ملی و بین‌المللی
  • گسترش نظریه­ پردازی درحوزه مطالعاتی و پژوهشی گردشگری فرهنگ  از نظر کاربردی و نظری
  • شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدات  مقوله گردشگری فرهنگ
  • ارتقای مفهوم دانش گردشگری به سطوح معرفتی و بینشی