فرایند پذیرش مقالات

مراحل پذیرش مقالات به شرح زیر می باشد:

  • ثبت و ارسال مقاله توسط نویسندۀ مسئول
  • ارزیابی اولیه (2 روز کاری)
  • ارزیابی در هیئت منتخب تحریریه (7 روز کاری)
  • داوری (2 ماه - در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به این مدت افزوده خواهد شد)
  • ارسال موارد تکمیلی (نسخۀ نهایی فارسی و انگلیسی) توسط نویسنده و تأیید نهایی (21 روز کاری)
  • پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار
  • ویراستاری و صفحه‌آرایی 
  • چاپ و انتشار 

 

روند نمای زیر مراحل فرایند ارسال تا پذیرش مقالات را به صورت تفکیک‌شده نمایش می‌دهد.

 

 مراحل سبز رنگ، فعالیت‌های مربوط به نویسندگان را نشان می‌دهند.