فهرست داوران سال 1399

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت/سازمان

1

محمد

آتشین بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

هانی

ارجمندی

معماری

پژوهشکدۀ نظر

3

مهدی

باصولی

مدیریت گردشگری

جهاد دانشگاهی/تهران

4

مهدیه

بد

گردشگری مذهبی

پژوهشکدۀ نظر

5

مهرنوش

بسته‌نگار

مدیریت گردشگری

جهاد دانشگاهی/تهران

6

نوید

جلایان قانع

آموزش معماری

دانشگاه آزاد اسلامی/ مشهد

7

شهره

جوادی

تاریخ هنر

پژوهشکدۀ نظر

8

سعید

شفیعا

مدیریت گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

9

مهدیه

شهرابی فراهانی

فرهنگ و معنویت

دانشگاه علم و فرهنگ

10

احمدرضا

شیخی

برنامه‌ریزی گردشگری

دانشگاه اصفهان

11

الهام

ضابطیان

شهرسازی

پژوهشکدۀ نظر

12

شهاب

طلایی

گردشگری مذهبی

دانشگاه امام صادق (ع)

13

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

14

رضا

کسروی

معماری

مشاور به سازان

15

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

16

ناصر

مشهدی زاده

شهرسازی

سازمان میراث فرهنگی/تهران

17

محمدرضا

مهربانی گلزار

معماری منظر

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

18

زهرا

نادعلی‌پور

مدیریت گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

19

محمدهادی

همایون

فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق (ع)