پیش از بارگذاری

   مجلۀ گردشگری فرهنگ، مجلۀ علمی  دو زبان فارسی و انگلیسی در حوزه‌های تخصصی گردشگری و رشته های وابسته است که توسط پژوهشکده نظر منتشر می‌شود. از محققین و صاحب‌نظران عزیز درخواست می‌شود که با توجه راهنمای نویسندگان مقالات خود را ارسال نمایند. عدم تنظیم مقاله طبق راهنمای نگارش موجب کندی مراحل بررسی و داوری خواهد شد و به تشکیل صف بررسی مقالات منتهی می‌شود.

 مقالاتی در نشریۀ گردشگری فرهنگ پذیرفته می‌شوند که پیش‌تر در رسانۀ دیگری (مجله، کنفرانس، کتاب، ...) منتشر نشده و هم‌زمان برای داوری در نشریۀ دیگری ارسال نشده باشند. طبق آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم (مصوب اردیبهشت 98) مجلۀگردشگری فرهنگ در هر سال تنها می‌تواند دو مقاله از یک نویسنده منتشر کند، یکی به عنوان نویسندۀ مسئول و یکی به عنوان نویسندۀ همکار. 

 هر مقاله حداقل توسط 2 نفر داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی می‌شود، در نهایت دو نظر موافق و تأیید هیئت تحریریه مجله برای چاپ مقاله ضروری است. مدت زمان فرایند پذیرش مقالات (از دریافت تا پذیرش نهایی) 4 ماه است. برای اطلاع از مراحل داوری و پذیرش مقالات به بخش فرایند داوری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه کنید.

 برای سهولت بیشتر نویسندگان، مطالب این راهنما به شکل زیر دسته‌بندی شده‌ است. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود همۀ بخش‌ها را به‌دقت مطالعه نمایند.

 پیش از بارگذاری

 بارگذاری

 پس از بارگذاری