درباره نشریه

 ماهیت گردشگری به مثابه علم نوین همچنان سیال است و پیوسته ابعاد جدیدی برآن تبیین می‌شود. در واقع گردشگری دانش میان رشته‌ای و نوعی نظام معرفت است که بر اساس حرکت در مکان و تجربه فضا و رویدادهای آن استوار می‌شود.  از این رو جهت دستیابی به سیستم گردشگری به مثابه نظام معرفت ضروری است به موازات بررسی بُعد صورت فرهنگ که شامل عناصر فرهنگی می‌شود، به بُعد جوهر عنصر فرهنگی که فرهنگ است، مستقلاً پرداخته شود. براین اساس رسالت نشریه «گردشگری فرهنگ» در قدم اول شفاف‌سازی تفاوت بین دو مفهوم به اشتباه جایگزین گردشگری فرهنگ و گردشگری فرهنگی خواهد بود و در ادامه تولید و توسعه علم گردشگری فرهنگ با توجه به حوزه‌های مطالعاتی و محورهای مرتبط است.