بررسی تأثیر برپایی رویداد گردشگری جشن انار بر توسعۀ روستاهای بخش باینگان شهرستان پاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 مربی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

این پژوهش به ارزیابی رویداد گردشگری جشن انار شهرستان باینگان می‌پردازد تا تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی-فضایی رویدادهای گردشگری بررسی شود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ARC GIS  تحلیل شدند. جامعة آماری در این پژوهش شامل روستاهای زردویی، ساتیاری، تین و دودان بخش باینگان شهرستان پاوه شامل712 خانوار است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از جمله اثرات اجتماعی-فرهنگی رویدادهای گردشگری افزایش فرصت ملاقات با افراد جدید، افزایش مهارت در جوانان برای برگزاری این مراسم‌ها و تشویق به مشارکت جمعی است. همچنین در بخش اقتصادی به نظر می‌رسد اثرات در سطح متوسط به بالا بوده است. از جملة این اثرات با بیشترین فراوانی مربوط به بالارفتن قیمت‌ها در طول دورة برگزاری مراسم است. در بخش تأثیرات زیست‌محیطی نتایج حاکی از این این است که ایجاد آلودگی هوا به‌واسطة ورود خودروهای گردشگران بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. در بین اثرات منفی، ایجاد سروصدا در مرتبة بعدی قرار گرفته است. یافته‌های همبستگی اسپیرمن نیز حاکی از رابطة معنی‌دار بین برگزاری رویدادهای گردشگری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی دارد. مقدار بتای آزمون رگرسیون حکایت از تأثیر مهمتر اقتصادی رویدادهای گردشگری نسبت به تأثیرات اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of the Tourism Event of the Pomegranate Festival on the Development of Villages in the Bayangan District of Paveh County

نویسندگان [English]

  • Moslem Alikhani 1
  • Aeizh Azmi 2
  • Omid Ali Moradi 3
1 Master of Geography & Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Geography & Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Associate Professor, Department of Geography & Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

This study evaluates the tourism event of the Pomegranate Festival in Bayangan city to investigate the economic, social, and physical-spatial effects of tourism events. In terms of purpose, the study is applied, and in terms of nature, it is descriptive-analytical, which was carried out using a survey method and questionnaire tool. The collected data were also analyzed using SPSS and ARC GIS software. The statistical population in this research includes the villages of Zardoi, Satyari, Tin, and Dodan, from the Bayangan District of Paveh County, including 712 households. The results of this research show that maximizing opportunities to meet new people, developing the skills of the young to hold these ceremonies, and encouraging collective participation are among the other sociocultural effects of tourism events. In terms of the economy, the effects seem to be at a medium to high level. Among these effects, the highest frequency is related to the price rise during the period of holding the ceremony. In terms of environmental impact, the results indicate that air pollution due to the arrival of tourists’ cars has the highest frequency. Among the negative effects, noise pollution ranks next with a frequency of 50.3 percent. Spearman’s correlation findings indicate a significant relationship at the 0.01 level between holding tourism events and social and economic dimensions. The beta value of the regression test indicates the more important economic impact of tourism events than the social impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic effects
  • Social effects
  • Tourism development
  • Paveh County
  • Kermanshah
بستام‌رخ، بهاره. (1395). عنوان بررسی تأثیر اجتماعی-فرهنگی رویدادهای گردشگری بر حمایت از توسعة گردشگری از طریق نقش میانجی رضایت (مورد مطالعه: رویداد آیینی زارخاک در روستای قورتان در سال 1395) (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد مدیریت جانگردی). دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران.
سقایی، مهدی و خوشه‌بست، فرزانه. (1397). تحلیل استراتژیک گردشگری رویداد در ایران (موردشناسی: جشنوارة طلای سرخ شهرستان قائنات). جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، 8(27)، 75-94.
عزمی، آئیژ. (1397). معرفی و تحلیل الگوی گردشگری رویداد در روستاهای استان کرمانشاه. دومین همایش ملی چشم‌انداز توسعة پایدار روستایی ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
کروبی، مهدی؛ قادری، اسماعیل و جلیلیان، نگار. (1398). امکان‌سنجی توسعة گردشگری رویداد (با تأکیدبر رویدادهای فرهنگی) و تأثیر آن بر تعدیل فصلی بودن مقصدهای گردشگری، مطالعة موردی: شهر همدان. مطالعات ‌مدیریت ‌گردشگری،‌‌ 14(45)، 35-56.
مرکز آمار ایران. (1395). شناسنامه آبادی‌های کل کشور. تاریخ مراجعه: 15/10/1401، قابل دسترس در: https://rdcir.ir/news/66.
میرزایی، روزبه. (1395). گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعة اقتصادی پایدار در جوامع محلی. جغرافیا، 14(49)، 41-61.
 
Azmi, A. & Hashemi, Kh. (2020). Role of eventfulness in socio-economic development of neighborhoods in Shiraz, Iran. European Journal of Geography, 11(3), 164 – 180.
Connell, J., Page, S. J. & Meyer, D. (2015). Visitor attractions and   events: Responding to seasonality. Tourism Management, 46, 283-298.
Higgins-Desbiolles, F. (2018). Event tourism and event imposition: A critical case study from Kangaroo Island, South Australia. Tourism Management, (64), 76-83.
Getz, D. & Page, S. J. (2016). Event studies: Theory, research and policy for planned events. New York: Routledge.
Loris, L., Valeria, N. (2019). Cultural and event tourism: an interpretative key for impact assessment. Eastern Journal of European Studies, 10(1), 116-131.
Wallstam, M., Ioannides, D. & Pettersson, R. (2018). Evaluating the social impacts of events: in search of unified indicators for effective policymaking. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 12(2), 122-141.
Siriporn, M. (2017). A comparison between Thai residents and non-residents in their motivations, performance evaluations, and overall satisfaction with a domestic. Journal of Vacation Marketing, 16(3), 217-233.