دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، آبان 1402، صفحه 3-79