دریچه ای نو در برساخت تجربۀ گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

چکیده
چکیده| امروز گردشگری محکوم به عرضة یک تجربة به یادماندنی است تا در بازار جهانی مزیت رقابتی پیدا کند و امیدوار باشد که آن تجربه از سوی گردشگر خریداری می‌‌شود. این درحالی است که بخش بزرگی از ارائه‌‌دهندگان گردشگری کماکان با اتکا بر دارایی‌های ملموس و کمی مکان به دنبال خلق چنین تجربه‌‌ای هستند و از پتانسیل منابع کیفی و ناملموس مقصد و بازیگران امر گردشگری، همچنین رویکردها و ابزارهای مؤثر در به فعلیت درآمدن این پتانسیل‌‌ها، غافل‌اند. این مقاله با اتکا به راهبرد استدلال منطقی و از طریق تحلیل محتوای اسناد و پژوهش‌‌های مرتبط به بازشناخت منابع، رویکردها و ابزارهایی که امکان تعمیق تجربة گردشگر را فراهم می‌‌کند پرداخته است تا شکل متفاوتی از گردشگری با عنوان گردشگری رابطه‌‌ای را صورت‌‌بندی و ارائه کند که بر سه موضوع منابع کیفی و ناملموس، به‌‌عنوان عناصر اصلی یک رویکرد هم‌‌آفرینانة خلقِ ارزش؛ هم‌‌آفرینی، به‌‌عنوان رویکرد اصلی ایجاد ارزش و مزیت رقابتی؛ و ارائه‌‌دهندگان خدمات گردشگری، به‌‌عنوان تسهیل‌‌کنندة ارتباط پویا میان گردشگر و مقصد و زمینه‌‌ساز خلق تجربة منحصر‌به‌فرد برای گردشگر، استوار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A New Light on the Construction of Tourism Experience

نویسندگان [English]

  • Amir Moazzezi Mehr Tehran 1
  • Mehdi Fatemi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Conservation of Architectural Heritage Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Abstract| Today, tourism needs to offer a memorable experience to gain a competitive advantage in the global market, and hope that tourists will purchase that experience. At the same time, a large portion of tourism providers still rely on tangible assets and limited locations to create such an experience, overlooking the potential of the qualitative and intangible resources of the destination and the actors involved in tourism, as well as the approaches and effective tools to actualize these potentials. This article, based on logical reasoning and through the analysis of the content of documents and relevant research, discusses the resources, approaches, and tools that enable the deepening of the tourist’s experience, to present a different form of tourism known as relational tourism. It focuses on three main subjects: qualitative and intangible resources as the key elements of a co-creative value creation approach; co-creation as the primary approach to value creation and competitive advantage; and tourism service providers as facilitators of dynamic communication between tourists and the destination, and enablers of creating a unique experience for tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural tourism
  • Experience
  • Qualitative and operant resources
  • Co-creation
  • Tourism service providers
جعفری، سید محمدباقر؛ غفاری، محمد و عباسی، احمد. (1397). شناسایی و مفهوم‌‌پردازی کیفیت تجربة مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم). جغرافیا (برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای)، 31(2)، 7- 29.
جواشی جدید، سلمان؛ طاهری‌‌کیا، فریز؛ جلالی، سیدمهدی و تبریزیان، بیتا. (1399). الگوی هم‌‌آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری. مدیریت نوآوری در سازمان‌‌های دفاعی، 3(7)، 119-146.
حسن‌‌زاده، مریم؛ دل‌‌افروز، نرگس؛ پورسلیمانی، علی‌‌قلی و شاهرودی، کامبیز. (1400). طراحی مدل هم‌‌آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان. مطالعات برنامه‌‌ریزی سکونتگاه‌‌های انسانی، 16(2)، 309-323.
رباطی‌‌انارکی، عاطفه. (1395). برنامه‌‌ریزی راهبردی گردشگری خلاق، نمونه ‌‌موردی: شهر نایین (پایان‌‌نامة منتشرنشدة کارشناسی‌‌ارشد برنامه‌‌ریزی شهری). دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.
رحمتی، مریم و رادفر، رضا. (1399). شناسایی الگوهای ذهنی هم‌‌آفرینی صنعت گردشگری: کاربرد روش‌‌شناسی کیو. مطالعات مدیریت گردشگری، 15(52)، 211-236.
شفیعا، سعید و طلایی، شهاب. (1400). بررسی سند راهبردی توسعة گردشگری. تهران: دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش، معاونت مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی.
ضرغام بروجنی، حمید و عزیزی، فاطمه. (1396). ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری محوطه‌‌های باستانی-تاریخی (رویکرد فازی). تاریخ و فرهنگ، 49(2)، 9-32.
قاسمی، مریم؛ کامرانی‌‌فر، حدیث و حیاتی، سلمان. (1394). شناسایی راهبردهای مطلوب توسعة گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی با تلفیق مدل‌‌های برنامه‌‌ریزی راهبردی و شبکه عصبی مصنوعی. پژوهش‌‌های روستایی، 6(3)، 567-592.
گروت، لیندا و وانگ، دیوید. (1386). روش‌‌های تحقیق در معماری (ترجمة علیرضا عینی‌‌فر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
Al Rabadya, R. (2012). Creative cities through local heritage revival: A perspective from Jordan/Madaba. International Journal of Heritage Studies, (18), 1–16.
Assiouras, I., Skourtis, G., Giannopoulos, A., Buhalis, D. & Koniordos, M. (2019). Value cocreation and customer citizenship behavior. Annals of Tourism Research, (78), 102742.
Anderson, J. (2012). Relational places: The surfed wave as assemblage and convergence. Environment and Planning D: Society and Space, 30(4), 570–587.
Bonetti, E., Simoni, M., & Cercola, R. (2015). Creative Tourism and Cultural Heritage: A New Perspective. In I. Management Association (Ed.), Hospitality, Travel, and Tourism: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, USA.
Buonincontri, P., Morvillo, A., Okumus, F. & Niekerk, M. (2017). Managing the experience co creation process in tourism destinations: Empirical findings from Naples. Tourism Management, (62), 264-277.
Calver, S. J. & Page, S. J. (2013). Enlightened hedonism: Exploring the relationship of service value, visitor knowledge and interest, to visitor enjoyment at heritage attractions. Tourism Management, (39), 23-36.
Campos, A. C., Mendes, J., Valle, P. O. d. & Scott, N. (2015). Co-creation of tourist experiences: A literature review. Current Issues in Tourism, 21(4), 369-400.
Carman, J. (2009). Where the value lies: The importance of materiality to the immaterial aspects of heritage. In L. Smith & E. Waterton (Eds.), Taking Archaeology Out of Heritage. Newcastle: Cambridge Scholars Press.
Coleman, S. & Crang, M. (2002). Grounded tourists, travelling theory. In S. Coleman & M. Crang (Eds.), Tourism: Between Place and Performance. New York: Berghahn Books.
Edwards, R. (2012). Gympie’s country music Muster: Creating a cultural economy from a local tradition. Journal of Rural Studies, 28(4), 517-527.
Evans, G. L. (2003). Hard Branding the Culture City – From Prado to Prada. International Journal of Urban and Regional Research, 27(2), 417–40.
Hill, R. C. & Levenhagen, M. (1995). Metaphors and Mental Models: Sensemaking and Sensegiving in Innovative and Entrepreneurial Activities. Journal of Management, 21(6), 1057–1074.
Hung, W.L., Lee, Y.J. & Huang, P. H. (2016). Creative experiences, memorability and revisit intention in creative tourism. Current Issues in Tourism, 19(8), 763- 770.
Jakob, D. (2013). The eventification of place: Urban development and experience consumption in Berlin and New York City. European Urban and Regional Studies, 20(4), 447–459.
Lee, Y. J. (2015). Creative experience and revisit intention of handmade oriental parasol umbrella in Kaohsiung. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(8), 2807–2810.
Lin, C. P., Chen, S. H., Trac, L. V. T. & Wu, C. F. (2021). An expert-knowledge-based model for evaluating cultural tourism strategies: A case of Tainan City, Taiwan. Journal of Hospitality and Tourism Management, (49), 214–225.
Mathis, E. F., Kim, H. L., Uysal, M., Sirgy, J. M., & Prebensen, N. (2016). The effect of co-creation on outcome variable. Annals of Tourism Research, (57), 62-75
Mathisen, L. (2012). The exploration of the memorable tourist experience. Advances in Hospitality and Leisure, (8), 21-41.
McKercher, B. & Du Cros, H. (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. New York: Haworth Hospitality Press.
Melis, G., McCabe, S. & Del Chiappa, G. (2015) Conceptualizing the value co-creation challenge for tourist destinations: A supply-side perspective. Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, (10), 75-89.
Minkiewicz, J., Evans, J. & Bridson, K. (2014). How do consumers co-create their experiences? An exploration in the heritage sector. Journal of Marketing Management, 30(1-2), 30-59.
Morgan, M., Watson, P. & Hemmington, N. (2008). Drama in the dining room: Theatrical perspectives on the foodservice encounter. Journal of Foodservice, 19(2), 111-118.
Moscardo, G. (1996). Mindful visitors: Heritage and tourism. Annals of Tourism Research, 23(2), 376-397.
OECD (2014). Tourism and the creative economy. Paris: OECD.
Pfanner, J. H. (2011). Archaeological sieving as creative tourism? (Unpublished master’s thesis). University of Warwick, Warwick, UK.
Pine, B. J. & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: Work is theatre & every business a stage. Boston: Harvard Business School Press.
Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. (2004). The future of competition: Co-creating unique value with customers. Boston: Harvard Business School Press.
Prebensen, N. K., Chen, J. S. & Uysal, M. S. (2014). Co-creation of tourist experience: Scope, definition and structure. In N. K. Prebensen, J. S. Chen & M. S. Uysal (Eds.), Creating experience value in tourism. London: CAB International.
Prentice, R., & Andersen, V. (2007). Creative tourism supply: Creating culturally empathetic destinations. In G. Richards & J. Wilson (Eds.), Tourism, creativity and development. London: Routledge.
Quinn, B. (2006). Problematising ‘festival tourism’: Arts festivals and sustainable development in Ireland. Journal of Sustainable Tourism, (14), 288–306.
Rahman, D. & Narendra, A. (2017). Is Creative Tourism Damaging Heritage Sites? A Case Study of Tenganan Pegringsingan Village, Bali, Indonesia. Paper presented at the Proceedings of the 6th International Conference of Arte-Polis, Singapore.
Richards, G. (1996a). Production and consumption of European cultural tourism. Annals of Tourism Research, 23(2), 261-283.
Richards, G. (1996b). The scope and significance of cultural tourism. In G. Richards (Ed.), Cultural tourism in Europe. Wallingford: CABI Publishing.
Richards G. (2011). Creativity and Tourism the State of the Art. Annals of Tourism Research, 38(4), 1225–1253.
Richards, G. (2020). Designing creative places: The role of creative tourism. Annals of Tourism Research, (85), Article 102922.
Richards, G. (2021). Rethinking Cultural Tourism. USA, Massachusetts: Edward Elgar.
Richards, G. & Raymond, C. (2000). Creative Tourism. Atlas News, (23), 16-20.
Richards, G. & Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture? Tourism Management 27(2), 1209–1223.
Richards, G. & Wilson, J. (2007). Tourism, Creativity and Development. London, New York: Routledge.
Ross, D., Saxena, G., Correia, F. & Deutz, P. (2017). Archaeological tourism: A creative approach. Annals of Tourism Research, (67), 37–47.
Ross, D. O. C. (2018). Examining the Creative Tourism Potential of Intangible Archaeological Heritage in Alentejo (Portugal) – a study on the Role of Tourism Providers in Developing Creative Archaeological Tourism Experiences.(Unpublished Ph.D. Thesis)The University of Hull, England.
Ta, D. T. & Yang, C. H. (2019). Impact of interactive service on international customers’ behavior intentions on local tourism service in Vietnam. International Journal of Business and Information, 14(1), 145–167.
Tan, S. K., Kung, S. F. & Luh, D. B. (2013). A model of ‘creative experience’ in creative tourism. Annals of Tourism Research, (41), 153–174.
Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1-17.
Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: Continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1–10.
Wantanee, S. & Timothy, J. (2015). The co-creation/place attachment nexus. Tourism Management, (52), 276-286.