ارائۀ مدل بازاریابی دیجیتال جهت توسعۀ صنعت هتلداری ( مورد مطالعه جزیرۀ کیش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیرة کیش، ایران.

2 استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، تهران،ایران.

چکیده

چکیده| از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند صنعت گردشگری کشور، به‌ویژه بخش هتل‌داری را توسعه و بهبود بخشد، به‌کارگیری ابزارها و پارامترهای بازاریابی، به‌خصوص بازاریابی دیجیتال است. هـدف اصلـی پژوهش ارائة مدل بازاریابی دیجیتال جهت توسعة صنعت هتلداری است. در این پژوهش از روش آمیخته (کیفی و کمی) اکتشافی استفاده شد. روش استفاده شده در بخش کیفی پژوهش، نظریة داده‌بنیاد است. به منظور جمع آوری داده‌ها در بخش کیفی از ابزار مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) استفاده شد. جامعة آماری در بخش کیفی شامل کارشناسان و خبرگان صنعت گردشگری و در بخش کمی شامل مدیران هتل‌های 5 و 4 ستارة جزیرة کیش (مدیران عامل، روز و شب) است که از میان گروه اول تعداد نمونه به روش گلوله‌برفی هدف‌مند تا اشباع نظری تعداد 12 نفر و از میان گروه دوم به‌صورت تمام شمار تعداد 66 نفر، انتخاب شد. به منظور تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته از روش کدگذاری در نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد. یافته‌های مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد در بخش کیفی نشان داد عناصر بازاریابی دیجیتال از طریق 7 مؤلفة ویژگی‌های فنی ابزار دیجیتال، مزیت نسبی (ارزش)، هزینه (قیمت)، مدیریت فرایندها، ترویج، کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات، بر قصد گردشگری تأثیر می‌گذارد. تجزیه‌وتحلیل در بخش کمی جهت آزمون مدل مفهومی، پرسش‌نامه‌ای متشکل از 6 بُعد، 25 مؤلفه و 59 گویه، طراحی و در بین جامعة آماری توزیع شد. نتایج به‌دست‌آمده از یافته‌های کمی حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری تأییدکنندة یافته‌های کیفی هستند. همچنین تحلیل داده‌های بخش کمی پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart PLS صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Digital Marketing Model for the Development of the Hotel Industry (A Case Study of Kish Island)

نویسندگان [English]

 • Zahra Tahmasebpour 1
 • Ali Akbar Farhangi 2
 • Abdolah Naami 3
 • Farzad Asayesh 4
1 Ph.D. Candidate of Business Management Department, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Shahr-e- Qods, Iran.
چکیده [English]

The main goal of the research is to present a digital marketing model for the development of the hotel industry (Kish Island study). The method used in the qualitative part of the research is foundational data theory, in order to collect data in the qualitative part, a semi-structured interview tool was used, and in the quantitative part, a questionnaire tool (made by the researcher) was used. The statistical sample of the research in the qualitative part includes experts and experts of the hotel and tourism industry, in order to conduct the interviews, the opinions of 12 experts related to the subject of the research were used, and in the quantitative part, in order to complete the questionnaires (made by the researcher), the opinions of 65 managers and employees of Kish Island hotels were used. In order to analyse was used in MAXQDA, the findings based on the data base theory in the qualitative section showed that the 7 components of digital marketing are: technical features of digital tools, relative advantage (value), cost (price), process management, promotion, service quality and information quality, which affect tourism intention. In order to test the conceptual model, a questionnaire consisting of 6 dimensions, 25 components and 59 items was designed and distributed among the statistical sample. The results obtained from the quantitative findings from the structural equation modelling confirm the qualitative findings. the data analysis of the quantitative part of the research was done using smart PLS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital marketing
 • tourism
 • hotel industry
 1. جهانگیری، کیوان. (1396). ارزیابی میزان تاثیرپذیری صنعت هتل داری ایران از فناوری اطلاعات. اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، همدان.
 2. سلطانعلی‌پور، معین. (1397). راهبردهای بازاریابی دیجیتال در مدیریت هتل‌ها. دومین کنگرۀ بین‌المللی علوم و مهندسی، دانشگاه هامبورگ، آلمان.
 3. شمس‌الدینی، علی؛ درخشان، الهام و کریمی، ببراز. (1395). ارزیابی اثرات توانمندسازی نیروی انسانی در توسعۀ صنعت گردشگری (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد). برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 6(24)، 89-100.
 4. شهوازیان، سلاله و هاشمی قینانی، فیروزه. (۱۳99). چالش‌های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائۀ راهکار در صنعت هتلداری ایران. مدیریت گردشگری، 15، 217-252.
 5. عسکری، مهدی و زیبنده، عدالت. (1393). بررسی عوامل محیطی بر توانمندسازی فرماندهان مرزی استان‌های شمال کشور. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 9، 155-170.
 6. کاظمی، علی. (1389). طراحی مدل ارزیابی استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی بر جذب گردشگران خارجی؛ مورد مطالعه استان اصفهان (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، بازاریابی). دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 7. لطفی آشتیانی، سید محسن؛ اندرواژ، لیلا و آلبونعیمی، ابراهیم. (1402). ارائۀ مدل بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری پزشکی ایران. مطالعات مدیریت گردشگری، 18(62)،161-202.
 8. مهرابی، جمشید و آقامیری، سیدامید. (1396). نقش بازاریابی دیجیتال در صنعت هتلداری جهت گسترش صنعت گردشگری. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 9.  
 10. Aldaihani, F.M., Bin Ali, N.A. Hashim, H.B. & Basha, N.K. (2020). The Impact of Social Customer Relationship Management on Customer Loyalty of Islamic banks in Kuwait: Customer Empowerment as a mediating Variable. GIS Business, 15(4), 160-174.
 11. Busca, L. & Bertrandias, L. (2020). A Framework for Digital Marketing Research: Investigating the Four Cultural Eras of Digital Marketing. Journal of Interactive Marketing, 49, 1-19.
 12. Cocco, A. (2017). How internet of things is impacting digital marketing: Samsung case: Family hub refrigerator. LUISS Guido Carli thesis. Rome.
 13. Courtney, J. (2020). COVID-19 will cause a significant decline in global RevPAR, cash flow, for rated lodging companies. Spglobal, Retrieved January 10, 2021 from: www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200311-covid-19-willcause-a-significant-decline-in-global-revpar-cashflow-for-rated-lodging-companies-11382396#ID493.
 14. Dimitrios, B., Ioannis, R., Angelos, N. & Nikolaos, T. (2023). Digital Marketing: The Case of Digital Marketing Strategies on Luxurious Hotels. Procedia Computer Science, 219, 688-696.
 15. Harrigan, P., Miles, M., Fang, Y. & Roy, S. (2020). The role of social media in the engagement and information process of social CRM. International Journal of Information Management, 54, 1-19.
 16. Kannan, P. K. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22-45.
 17. Kim, J., Kim, M., Choi, J. & Trivedi, M. (2019). Offline social interactions and online shopping demand: Does the degree of social interactions matter? Journal of Business Research, 99, 373- 381.
 18. Kim, J., Kang, S., Lee, K.H. (2021). Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles. Journal of Business Research, 130, 552-563.
 19. Ng'ang'a, C.M. (2015). Effectiveness of Digital Marketing Strategies on Performance of Commercial Banks in KENYA (Unpublished Master Thesis in Business Administration). University of Nairobi.
 20. Oxford Economics. (2020). Potential Negative Impact of Coronavirus Pandemic. Retrieved October 29, 2020 from: https://www.ahla.com/sites/default/files/Fact%20Sheet_Oxford%20Study_Travel%20Industry%20Impact%20Study%20 (002).pdf.
 21. Pelsmacker, P.D., Tilburg, S.V. & Holthof, Ch. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. International Journal of Hospitality Management, 72, 47-55.
 22. Polemis, M. (2020). The impact of covid-19 on hotel performance: Evidence from a difference in-difference approach, MPRA Paper No. 102053, Retrieved May 21, 2021, from: https://mpra.ub.unimuenchen.de/102053/
 23. Polishchuk, E., Bujdosó, Z., El Archi, Y., Benbba, B., Zhu, K. & Dávid, L.D.(2023). The Theoretical Background of Virtual Reality and Its Implications for the Tourism Industry. Sustainability, 15, 10534.
 24. Varkaris, E. & Neuhofer, B. (2017). The influence of social media on the consumers' hotel decision journey. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 8(1), 101-118.
 25. Yen, C.L.A. (2019). The effects of hotel attribute performance on electronic word-of-mouth (eWOM) behaviors. International Journal of Hospitality Management, 76, 9-18.