شناسایی پتانسیل‌های توریسم‌درمانی استان کرمانشاه مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد نقده، دانشگاه آزاد اسلامی، نقده، ایران.

2 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

چکیده| توریسم درمانی به‌عنوان یکی از ابعاد گردشگری در توسعة پایدار و پویایی اقتصاد و نیز تفاهم بین ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش چشم‌گیری داشته است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی، معرفی و ارائة الگوی مناسب پتانسیل‌های توریسم‌درمانی استان کرمانشاه، انجام گرفت. روش اجرای این پژوهش یکی از روش‌های پژوهش کیفی تحت عنوان روش داده‌بنیاد بوده است. جامعة آماری پژوهش نیز تعداد هشت بیمارستان دارای بخش IPD فعال در مرکز استان کرمانشاه بوده است. مصاحبة نیمه‌ساختاریافته نیز به‌عنوان روش جمع‌آوری داده انتخاب‌ شده است. جهت رسیدن به اشباع نظری به‌کل جامعة درگیر در حوزة بیماران خارجی رجوع شده است.
نتایج حاصل از مصاحبه با این خبرگان در قالب مضامین انگیزة مراجعه، محرک‌های مالی، محرک‌های اقامت، حمل‌ونقل و تغییر ساختار مراکز درمان، گزارش شد. مضمون انگیزة مراجعه شامل پنج مؤلفة کلی و بیست و دو شاخص، مضمون محرک‌های مالی شامل سه مؤلفة کلی و چهارده شاخص، مضمون محرک‌های اقامت و حمل‌ونقل دربرگیرندة سه مؤلفه کلی و ده شاخص و مضمون تغییر ساختار مراکز درمان شامل دو مؤلفة کلی و پانزده شاخص بوده است. سرانجام الگوی نهایی پژوهش ترسیم شده است و پیشنهادهای کاربردی به مدیران حوزة بهداشت و درمان استان کرمانشاه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Therapeutic Tourism Potentials of Kermanshah Province Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rahimian 1
  • Hero Isavi 2
1 Assistant Professor of Business Management, Department of Management, Naghadeh Branch, Islamic Azad University, Naghadeh, Iran.
2 Assistant Professor of Business Management, Department of Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Abstract| Medical tourism, as one of the aspects of tourism, has played a significant role in the sustainable development and dynamics of the economy, as well as understanding between nations and strengthening the foundations of world peace. Therefore, the current research was carried out to identify, introduce, and present a suitable model of therapeutic tourism potential in Kermanshah province. This study employed grounded theory, which is a qualitative method. The statistical population of the research is 8 hospitals with an active IPD department in the center of Kermanshah province. A semi-structured interview was chosen as a data collection method. To achieve theoretical saturation, the entire society associated with foreign patients was consulted. The results of the interviews with these experts were reported in the form of themes of referral motivation, financial incentives, accommodation incentives, transportation, and changing the structure of treatment centers. The theme of referral motivation includes five general components and twenty-two indicators; the theme of financial incentives includes three general components and fourteen indicators; the theme of accommodation and transportation incentives includes three general components and ten indicators, and the theme of changing the structure of treatment centers includes two general components and fifteen indicators. Finally, the final model of the research was drawn and practical suggestions were presented to the managers of the health and treatment fields in Kermanshah province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Therapeutic tourism
  • Grounded theory approach
  • Kermanshah
اسلامی دولابی، فیصل و شیخی، محمدتقی. (1389). بررسی جامعه‌شناختی موانع توسعة گردشگری در جزیرة قشم، ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس، مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان، تهران، ایران.
حسن‌زاده، رضا؛ عسگرنژاد نوری، باقر؛ زارعی، قاسم و بیگی فیروزی، الله‌یار. (1402). تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر کیفیت ادراک‌شدة خدمات گردشگری سلامت (مطالعة موردی: شهر سرعین). جغرافیا و توسعه، 21 (71)، 116-138.
خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید. (1397). اصول و مبانی روشهای پژوهش کیفی رویکردی نو و کاربردی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1396). روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار و اشراقی.
کرسول، جان‌دبلیو. (1396). طرح پژوهش: رویکردهای کمّی، کیفی و شیوة ترکیبی (ترجمة حسن دانایی‌فرد و علی صالحی). تهران: نشر مهربان.
 محمدی، سعدی. (1401). برنامه‌ریزی استراتژیک توسعة گردشگری سلامت در استان کردستان با تأکید بر جذب گردشگران سلامت اقلیم کردستان عراق. پژوهشهای جغرافیای انسانی، 54 (3)، 1083-1105.
نجاری، حمیدرضا؛ دیده‌خانی، حسین؛ مستقیمی، محمودرضا و حسینی، سید محمدرضا. (1400). شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد توریسم‌درمانی با تأکید بر کارآفرینی فناورانه. مدیریت سلامت، 24 (1)، 12-22.
نیک‌رفتار، طیبه؛ حسینی، الهه و مقدم، عاطفه. (1396). شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران. مدیریت سلامت، 20 (67)، 64-74.
 
Bai, H. & Ran, W. (2022). Analysis of the vulnerability and resilience of the tourism supply chain under the uncertain environment of COVID-19: case study based on Lijiang. Sustainability, 14 (5), 25-71.
Chambers, N. & Cifter, A. (2022). Working capital management and firm performance in the hospitality and tourism industry. International Journal of Hospitality Management, 102, (1), 103-144.
Chaulagain, S., Pizam, A. & Wang, Y. (2021). An integrated behavioral model for medical tourism: An American perspective. Journal of Travel Research, 60(4), 761-778.
Dillette, A. K., Douglas, A. C. & Andrzejewski, C. (2021). Dimensions of holistic wellness as a result of international wellness tourism experiences. Current Issues in Tourism, 24 (6), 794-810.
Jiang, L., Wu, H. & Song, Y. (2022). Diversified demand for health tourism matters: From a perspective of the intra-industry trade. Social Science & Medicine, 293, (5)114-630.
Kucharczuk, A. J., Oliver, T. L. & Dowdell, E. B. (2022). Social media’s influence on adolescents’ food choices: A mixed studies. Systematic literature review, Appetite, 168,(3) 105-765.
Natalia, T. E. & Sulistiadi, W. (2020). Analysis of Marketing Mix Element Affecting Medical Tourism. Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia, 6 (1), 47-54.
Nilashi, M., Samad, S., Manaf, A. A., Ahmadi, H., Rashid, T. A., Munshi, A. & Ahmed, O. H. (2019). Factors influencing medical tourism adoption in Malaysia: A DEMATEL-Fuzzy TOPSIS approach. Computers & Industrial Engineering, 137, 106005.