بررسی تأثیر خلاقیت سبز بر توسعۀ صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

امروزه، محیط زیست‌گرایی در میان مصرف‌کنندگان افزایش یافته است. به همین دلیل، شرکت‌ها برای پاسخ به این گرایش می‌توانند از مفهومی به نام خلاقیت سبز کمک بگیرند. هم‌چنین، ازآن‌جاکه توسعة صنعت گردشگری در یک منطقه می‌تواند در کنار مزایا، معایبی مثل آلودگی‌های زیست‌محیطی یا لطمه به فرهنگ و میراث محلی را در پی داشته باشد، بنابراین شرکت‌های گردشگری نیز باید به مفهوم خلاقیت سبز توجه بیش‌تری نشان دهند. هدف از این پژوهش، پاسخ به این سؤال اصلی است که خلاقیت سبز چه نقشی در توسعة صنعت گردشگری در استان اردبیل ایفا می‌کند؟ نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش، کارکنان کسب‌وکارهای خدماتی وابسته به گردشگری استان اردبیل بود. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و برای انتخاب حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد که بر پایة آن، حجم نمونه برابر با 346 به دست آمد. جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامة استاندارد خلاقیت سبز و عوامل مؤثر در توسعة گردشگری منطقه انجام گرفت. روایی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیلة آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از دو نرم‎افزار آماری SPSS 26 و  Smart PLS 3  صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که از آن‌جاکه متغیر خلاقیت سبز واریانس صنعت گردشگری را تبیین می‌کند، خلاقیت سبز بر توسعة صنعت گردشگری تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد. هم‌چنین بر اساس یافته‌ها، در بین ابعاد خلاقیت سبز، انگیزة خلاقانة سبز نیز بر توسعة صنعت گردشگری مؤثر است. یافته‌های این پژوهش، می‌تواند در حرکت سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری به سمت توجه بیش‌تر به خلاقیت سبز مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Green Creativity on the Development of the Tourism Industry (Case Study: Ardabil Province)

نویسنده [English]

  • Mir Amir Forouzan
Master of Business Administration, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, environmentalism has increased among consumers. For this reason, firms can use a concept called green creativity to respond to this trend. Also, since the development of the tourism industry in a region can lead to disadvantages such as environmental pollution or damage to local culture and heritage in addition to advantages, tourism firms should pay more attention to the concept of green creativity. The purpose of this research is to answer the main question: what role does green creativity play in the development of the tourism industry in Ardabil province? The type of research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of the nature of the method. The sample of the research was the employees of service businesses related to tourism in Ardabil province. For sampling, a simple random sampling method was used, and to select the sample size, Cochran’s formula was used, based on which the sample size was equal to 346. Collecting the required data was done using two standard questionnaires on green creativity and effective factors in the development of tourism in the region. Validity was checked and confirmed using confirmatory factor analysis and reliability by Cronbach’s alpha. Data analysis was done using the SEM method and SPSS 26 and Smart PLS 3 statistical software. The findings of the research showed that since the variable of green creativity explains the variance of the tourism industry, green creativity has a positive and significant effect on the development of the industry. Also, based on the findings, among the dimensions of green creativity, green creative motivation is effective for the development of the tourism industry. The findings of this research can be effective in encouraging organizations and firms active in the tourism industry to pay more attention to green creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil Province
  • Green Creativity
  • Tourism Development
  • Tourism Industry
آندرواژ، لیلا؛ آلبونعیمی، ابراهیم؛ رضایتی، لیلی؛ عطف، زهرا و قاسمی همدانی، ایمان. (1398). تأثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل‌کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان. مدیریت بهداشت و درمان، 10(4)، 103-113.
پرویز، محمدنظیر؛ ساعتی، امامعلی و شاکریان، حامد. (1398). ایفای نقش رهبری تحول‌محور سبز مبتنی بر بهبود خلاقیت سبز از طریق هویت سازمانی سبز. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(19)، 70-86.
سازمان نقشه‌برداری کشور. (1392). اطلس گردشگری. تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور.
سبحانی، بهروز. (1389). شناخت پتانسیل‌های گردشگری منطقة آبگرم سردابه در استان اردبیل با روش SWOT. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 1(4)، 113-128.
سعیده زرآبادی، زهرا سادات و عبداله، بهار، (1392). ارزیابی عوامل مؤثر در توسعة صنعت گردشگری منطقة آزاد چابهار با بهره‌گیری از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP). انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 4(6)، 37-48.
سیف‌اللهی، ناصر؛ حاضری، هاتف و حسینی، سیده وجیهه. (1395). بررسی رابطة بین توسعة صنعت گردشگری با بهبود شاخص فضای کسب‌وکار: مطالعة موردی کشورهای منتخب در حال توسعه. پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. روسیه: سن‌پترزبورگ.
شرکا، سعید؛ علیزاده، کتایون و جعفری، حمید. (1401). ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری نمونة موردی: شهر بجنورد. گردشگری شهری، 9(2)، 128-146.
صفری علی‌اکبری، مسعود؛ احمدیان‌فرد، کریم؛ صادقی، حجت‌الله و غلامیان حسین‌آبادی، سمیه. (1397). شناخت و تحلیل امنیت اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری (مطالعة موردی: استان اصفهان). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 13(2)، 483-503.
طالشی، مصطفی؛ خداپناه، کیومرث و آقایاری هیر، محسن. (1397). ارزیابی و تحلیل توسعة پایدار روستاهای پیرامونی کانون‌های گردشگری در ناحیة اردبیل. جغرافیا و برنامه‌ریزی، 22 (64)، 169-188.
فرتوک‌زاده، حمیدرضا؛ اسفندیارپور بروجنی، سیما؛ کیانی فیض‌آبادی، زهره و رجبی نهوجی، میثم. (1395). بررسی سیاست‌های توسعة صنعت گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم. سیاست‌گذاری عمومی، 2(1)، 93-119.
فلاح فعال، مسعود و کیاکجوری، کریم. (1400). راهبردهای توسعة گردشگری پایدار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری (مورد مطالعه: منطقة آزاد تجاری-صنعتی انزلی). توسعه و سرمایه، 6 (1)، 33-52.
کارنما، اسدالله؛ دهقانی، معصومه و شفیعی، هادی. (1393). راهبردها و راهکارهای مدیریت توسعة گردشگری با نگاهی به وضعیت ایران. اولین همایش بین‌المللی علمی-راهبردی توسعة گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها. مشهد: جهاد دانشگاهی.
مجنونی توتاخانه، علی و سلیمانی، علیرضا. (1397). برنامه‌ریزی تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شهر با تأکید بر گردشگری پایدار (مورد مطالعه: شهر اردبیل).  اقتصاد و مدیریت شهری، (7)، 41-57.
مینایی، عباس؛ حیدری چیانه، رحیم و قربانی، رسول. (1399). تحلیلی بر اثرات مؤلفة تجارب به‌یادماندنی در پایداری و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری شهری مطالعة موردی: شهر اردبیل. گردشگری شهری، 7(2)، 143-155.
نظم‌فر، حسین و علی‌بخشی، آمنه. (1400). آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی توسعة گردشگری (نمونة موردی: استان اردبیل). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21(63)، 59-79.
وجدان طالشمکائیل، رحیم. (1387). موانع و چالش‌های توسعة گردشگری داخلی در استان اردبیل (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی). دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران.
 
Al-Ababneh, M. M. (2020). The concept of creativity: definitions and theories. International Journal of Tourism & Hotel Business Management, 2 (1), 245-249.
Amerta, S., Sara, M & Bagiada, K. (2018). Sustainable tourism development. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences, 5(2), 248-254.
Bhutto, T. A., Farooq, R., Talwar, S., Awan, U. & Dhir, A. (2021). Green inclusive leadership and green creativity in the tourism and hospitality sector: serial mediation of green psychological climate and work engagement. Journal of Sustainable Tourism, 29(10), 1716-1737.
Farooq, R., Zhang, Z., Talwar, S. & Dhir, A. (2022). Do green human resource management and self-efficacy facilitate green creativity? A study  of luxury hotels and resorts. Journal of Sustainable Toursim, 30 (4), 824-845.
Jiang, H., Wang, K., Lu, Z., Liu, Y., Wang, Y. & Li, G. (2021). Measuring green creativity for employees in green enterprises: scale development and validation. Sustainability, 13 (275), 1-16.
Joshi, G. & Lochan Dhar, R. (2020). Green training in enhancing green creativity via green dynamic capabilities in the Indian handicraft sector: the moderating effect of resouce commitment. Journal of Cleaner Production, 2 (267), 121-148.
Kalyar, M. N., Ali, F. & Shafique, I. (2021). Green mindfulness and green creativity nexus in hospitality industry: examining the effects of green process engagement and CSR. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33 (8), 2653-2675.
Luu, T. T. (2020). Green creative behavior in the tourism industry: the role of green entrepreneurial orientation and a dual-mediation mechanism. Journal of Sustainable Tourism, 29 (1), 1-29.
Mansoor, A., Farrukh, M., Lee, J. K. & Jahan, S. (2021). Stimulation of employees’ green creativity through green transformational leadership and management initiatives. Sustainability, 13 (7844), 1-14.
Ogretmenoglu, M., Akova, O. & Goktepe, S. (2022). The mediating effects of green organizational citizenship on the relationship between green transformational leadership and green creativity: evidence from hotels. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 5 (4), 734-751.
Sharpley, R. (2009). Tourism development and the environment: beyond sustainability? London: Earthscan.
Taha, I. M. & Abbas, A. A. (2023). The role of environmental monitoring promoting green creativity. Economics and Business, (37), 15-36.