دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، آبان 1401، صفحه 5-58