موضوعات = منظر
توسعه گردشگری مبتنی بر برنامه ریزی منظر روستایی نمونه مورد مطالعه: روستای پالنگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/toc.2024.445948.1152

محمدرضا مهربانی گلزار؛ پویا طالب نیا؛ مهدیه شقاقی


محـافظت از منـظر طبیعـی روستـا، محـافظت از شاخص مکـان‌ساز در فرایـند توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/toc.2024.444045.1149

زینب رضائی