محـافظت از منـظر طبیعـی روستـا، محـافظت از شاخص مکـان‌ساز در فرایـند توسعه

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

منظر طبیعی ادراک انسان از طبیعت است و منظر روستایی به‌عنوان یکی از اقسام منظر، طبیعی‌ترین و پرمعناترین شیوۀ سکونت انسان در طول تاریخ و نمونۀ کامل ارزش‌گذاری انسان بر منظر طبیعی است و تأثیرپذیری این دو منظر از هم انکارناپذیر است. در این پژوهش نقش حفاظت از منظر طبیعی روستا به‌عنوان شاخصۀ مکان‌ساز، در فرایند توسعۀ روستایی مورد پرسش واقع شده است. روش تحقیق، مطالعۀ کتابخانه‌ای در بخش مبانی نظری، بررسی تأثیرگذاری فرایند توسعه بر منظر طبیعی روستاها، از طریق مشاهدات میدانی در سه روستای شهرستان کوهدشت شامل پای‌آستان، سرخ‌دم لکی و ابوالوفا و شهر درب‌گنبد بررسی شده و نوع پژوهش انتقادی است. نتایج بررسی‌ها نشان داد، به‌دلیل عدم توجه به مکان و شاخص‌های مکان‌ساز در طرح‌های توسعه، منظر طبیعی و درنهایت نقش مکان‌سازی آن با دگرگونی مواجه شده و موجب غفلت از نقش فرهنگی عناصر طبیعی در زمینه‌های مختلفی چون مسکن و ارتباطات، مداخلات بدون برنامه و بی‌توجه به بستر طبیعی، برهم‌زنی سه‌گانۀ منظر و ... شده است. در این یادداشت سعی شده تا آسیب‌شناسی وضعیت حاصل از عدم حفاظت از منظر طبیعی به‌عنوان مؤلفۀ مکان‌ساز در روند توسعۀ روستاهای مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protection of the Natural Landscape of a Village, and Protection of the Place-Making Index in the Development Process

نویسنده [English]

  • Zeynab Rezaei
M.A. Student in Landscape Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Natural landscape refers to the human perception of nature. Rural landscape, as a type of natural landscape, reflects the most natural and meaningful way of human habitation throughout history. It is a perfect example of humans valuing the natural landscape and the mutual influence of these two landscapes is undeniable. This article attempts to examine the contribution of protecting the natural landscape of the village as a place-making factor in the process of rural development. This research is critical qualitative drawing upon a critical examination of literature in light of its theoretical foundation. The impact of the development process on the natural landscape of the villages was investigated through field observations in three villages of Kuhdasht city, including Payastan, Sorkhdom Leki, Abu al-Wafa, and the city of Darbgonbad. The results of the investigations showed that due to the lack of attention to place and place-making indicators in development plans, the natural landscape and its place-making role have faced transformation and the cultural role of natural elements in various fields such as housing and communications have been overlooked, and resulted in unplanned interventions irrespective of the natural environment, upset the tripartite combination of the landscape. In this article, an attempt has been made to examine the pathology of the situation caused by the lack of protection of the natural landscape as a place-making component in the development process of the mentioned villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Place
  • Protection
  • Village Landscape
  • Natural Landscape
ابرقویی‌فرد، حمیده. (1398). تأملی بر نمودهای منظر آیینی در استان کرمان. هنر و تمدن شرق، 7 (24)، 13-20. https://doi.org.10.22034/JACO.2019.89248
ابرقویی‌فرد، حمیده و صابونچی، پریچهر. (1399). منظر هم‌چون طبیعت نمادین تأملی بر نقش نمادین عناصر طبیعی در شکل‎گیری منظر روستای کامو. منظر، 12 (52)، 28-37. https://doi.org/10.22034/MANZAR.2020.226462.2059
حیدری یگانه، سعید. (1394). مردم‌شناسی شهرستان کوهدشت (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مردم‌شناسی). دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران.
منصوری، سید امیر. (1399). سه‌گانۀ فضای ایرانی. منظر، 12 (51)، 3. https://doi.org/10.22034/ MANZAR.2020.108524
لفت‌ویچ، آدریان. (1385). دولت‌های توسعه‌گرا: پیرامون اهمیت سیاست در توسعه (ترجمۀ جواد افشارکهن). نشر مرندیز، نی‌نگار.