تحلیل تأثیر منظر دریایی منطقۀ هرمزگان بر مدل توسعۀ اقتصادی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش،‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با تحلیل مشاهدات میدانی، مطالعات کتابخانه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای، تأثیر منظر دریایی استان هرمزگان بر مدل توسعۀ اقتصادی پایدار منطقۀ هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب شاه‌عباس صفوی و توجه ویژه او به این منطقه باعث رونق شهر بندری بندرعباس شد و بنادر دیگر استان هرمزگان از رونق افتاد. اما، ایدئولوژی‌ها و سیاست‌ها برای پایداری یک منطقه کافی نیستند، بلکه باید محیط‌زیست انسان‌ها با مدل فعالیت‌های اقتصادی سازگاری داشته باشد. زیرا شواهد روشنی وجود دارد که رشد اقتصادی در مراحل اولیۀ خود منجربه تخریب محیط‌زیست می‌شود. بررسی موقعیت جغرافیایی بندر‌عباس نشان می‌دهد که، نزدیکی به منطقۀ استراتژیک تنگۀ هرمز، موجب شده است، این منطقه به‌عنوان یک رکن اصلی مبادلات دریایی منطقه باشد. با مشاهدات میدانی از بنادر وسیع بندرعباس به نظر می‌رسد، علاوه بر مبادلات کالابه‌کالا، تأسیسات نفت و گازی بر مدل الگوی توسعۀ این مناطق مؤثر بوده است. مطالعات پیرامون عوامل پایداری زمینه‌ای منطقه، متشکل از محیط‌زیست انسانی و جانوری، موقعیت جغرافیایی، وضعیت ژئو و توپولوژی، سرعت توسعه را در کشورهای درحال توسعه افزایش می‌دهد و به پایداری آن‌ها کمک می‌کند. شناخت مدل توسعۀ شهربندرها و بنادر، زمینه‌های برنامه‌ریزی برای آیندۀ منطقه را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، توجه به منظر دریایی منطقۀ هرمزگان و هم‌پوشانی محیط‌زیست انسان‌ها با مدل فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی پایدار منطقه تأثیر گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of the Hormozgan Maritime Landscape on the Sustainable Economic Development Model

نویسنده [English]

  • Fahime Hasanifar
M. A. in Landscape Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The human environment must be compatible with the model of economic activity. There is clear evidence that economic growth, in its early stages, leads to environmental destruction. An examination of the geographical location of Bandar Abbas shows that its proximity to the strategic area of the Strait of Hormuz has made this area a major hub for regional maritime exchanges. Field observations of the vast ports of Bandar Abbas have been effective in establishing oil and gas facilities in the development model of these areas, in addition to commodity exchanges. Studies on the factors of sustainability of the human and animal environment, geographical location, geo and topology, increase the speed of development in developing countries and help their sustainability. This article analyzes the impact of the maritime landscape of Hormozgan province on the sustainable economic development model of the region. By analyzing field observations, library studies, and satellite images, the impact of the maritime landscape of Hormozgan province on the sustainable economic development model of the region has been investigated. The selection of King. Abbas Safavi and his special attention to this area led to the prosperity of the port city of Bandar Abbas and the decline of other ports in Hormozgan province. However, ideologies and policies are not enough to ensure the sustainability of a region. Understanding the development model of ports and port cities provides the basis for planning for the future of the region. In other words, attention to the maritime landscape of the Hormozgan region and the overlap of human environmental factors with the model of economic activities can have an impact on the sustainable economic development of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Soft Landscape
  • Hard Landscape
  • Hormozgan
  • Geographical Conditions
داداش‌پور، هاشم و آراسته، مجتبی. (1396). واکاوی روابط فضایی در بنادر جنوبی ایران و حوزه‌های پس‌کرانۀ آن؛ ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای: مطالعۀ موردی مثلث فضایی شیراز، بندرعباس و بوشهر. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 21(3)، 145-187.
داداش‌پور، هاشم و آراسته، مجتبی. (1397). تبیین نقش بنادر در تکوین ساختار فضایی پس‌کرانه‌ها در حوزۀ سرزمین ایران. هنرهای زیبا، 23(3)، 5-16.
ضارع‌زاده، رضوان و رضایی، پیمان. (1390). مطالعۀ ژئوشیمی و کانی‌شناسی پادگان‌های آهکی دریایی منتسب به کواترنری جزیرۀ قشم. پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی، 27(44)، 121-138.
قائم‌مقامی، جهانگیر. (1354). مسئلۀ هرمز در رابط ایران و پرتقال. تهران: چاپخانۀ ارتش شاهنشاهی.
مارتین شارپ. (1390). بهبود کسب‌وکار هماهنگ با ساماندهی چالش‌های مدیریتی. بند رود و دریا، (88)، 89-186.
نوربخش، حسین. (1359). بندر کنگ. بندرعباس: ابن سینا.
Cleveland, S. (2021). WHAT IS HARD AND SOFT LANDSCAPING?, Retrievedfromhttps://www.cleveland-land-services.co.uk/blog/2021/05/what-is-hard-and-soft-landscaping/
D’Alessandro, F., Tomasicchio, G. R., Frega, F. & Carbone, M. (2011). Design and management aspects of a coastal protection system. A case history in the South of Ital. Journal of Coastal Research, (64), 492-495.
Emdeed editorial team. (2023). Hard landscape vs. soft landscape .Retrieved May 15, 2023 From: indeed .com.
Masria, A., Iskander, M. & Negm, A. (2015). Coastal protection measures, case study (Mediterranean zone, Egypt). Journal of Coastal Conservation, 19 (3).
Nouvel, J. & Beissel, B. (2014). The Case of Sydney’s Port Jackson. CTBUH Journal, 10-18.
Rangel-Buitrago, N., Williams, A. & Anfuso, G. (2018). Hard protection structures as a principal coastal erosion management strategy along the Caribbean coast of Colombia. A chronicle of pitfalls. Ocean & Coastal Management, (156), 58.
Schoonees, T., Mancheño, A. G., Scheres, B., Bouma, T. J., Silva, R., Schlurmann, T. & Schüttrumpf, H. (2019). Hard Structures for Coastal Protection, Towards Greener Designs. Estuaries and Coasts, 42 (7), 1709-1729. 
Valente, A., Magliulo, P. & Russo, F. (2017). The Coastal Landscape of Cilento (Southern Italy): A Challenge for Protection and Tourism Valorisation. Springer Nature, 3 (17), 409-418.