شماره‌های پیشین نشریه

   


گردشگری فرهنگ، نشریه علمی و دوزبانه (تمام متن فارسی و انگلیسی) حوزه گردشگری است که در زمینه «گردشگری و زمینه‌های وابسته» منتشر می‌شود. رسالت آن تأکید بر شناخت و ترویج وجه فرهنگی گردشگری در برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای فعالیتهای آن است. نکته مهم در رویکرد نشریه تمایز میان دو مفهوم فرهنگ و فرهنگی است که تاثیر مهمی در سطح و جنس فعالیتهای گردشگری بر جای می‌گذارد. لذا محتوای مجله گردشگری فرهنگ از دو بخش تبیین جوهر فرهنگ به مثابه هدف غایی گردشگری فرهنگ و خوانش محصولات فرهنگی تمدنها به مثابه موضوع فعالیتهای گردشگری تشکیل می‌شود.

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، بهار 1400، صفحه 5-68 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2627-2717
شاپا الکترونیکی
2635-2517