اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجلۀ گردشگری فرهنگ

مجله گردشگری فرهنگ ضمن تعهد به رعایت اصول  اخلاقی مورد تأیید کمیتۀ بین المللی اخلاق نشر (COPE) از کلیۀ اعضای هیئت تحریریه، داوران و نویسندگان محترم تقاضا دارد به دستورالعمل اصول اخلاقی نشریه توجه کنند  و همواره به