اعضای هیات تحریریه


مدیر مسئول

سیدامیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر استادیار گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

amansoorut.ac.ir

سردبیر

بهرام آجورلو

دکتری تخصصی باستان‌شناسی گرایش پیش از تاریخ دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ajorlootabriziau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

آذرتاش آذرنوش

پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ دانشگاه تهر ان)

azarnooshnazar.ac.ir

علاءالدین آذری

پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران)

ala.azarinazar.ac.ir

علی یاران

دکتری معماری استاد و عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

yaran400yahoo.com

سعید حقیر

دکتری تاریخ و فلسفه هنر با گرایش معماری دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران

saeed.haghirut.ac.ir

سعید شفیعا

دکتری مدیریت گردشگری استادیار گروه گردشگری فرهنگ، پژوهشکده نظر

saeed0shafiagmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لورا وِردِلی

دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار گروه توسعه محیطی و برنامه ریزی فضایی دانشگاه تور فرانسه

laura.verdelliuniv-tours.fr

مدیر داخلی

مهدیه بد

دکتری مدیریت گردشگری استادیار گروه گردشگری فرهنگ، پژوهشکده نظر

mahdieh_bodyahoo.com

ویراستار انگلیسی

فاطمه خزاعی

معماری دبیر انگلیسی نشریه

fkhozaei2013gmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه محمدی

زبان و ادبیات فارسی پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

fatemehmohammadighalingmail.com