اعضای هیات تحریریه


مدیر مسئول

سیدامیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر استادیار گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

amansoorut.ac.ir

سردبیر

علی یاران

دکتری معماری استاد و عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

yaran400yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

بهرام آجورلو

دکتری تخصصی باستان‌شناسی گرایش پیش از تاریخ دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ajorlootabriziau.ac.ir

آذرتاش آذرنوش

پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ دانشگاه تهر ان)

azarnooshnazar.ac.ir

علاءالدین آذری

پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران)

ala.azarinazar.ac.ir

دکتر مهدی شیبانی

معماری منظر (استاد بازنشستۀ گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی)، ایران.

m_sheybanisbu.ac.ir

سعید حقیر

دکتری تاریخ و فلسفه هنر با گرایش معماری دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران

saeed.haghirut.ac.ir

مهدی کروبی

علوم ارتباطات اجتماعی استاد، گروه مدیریت جهانگردی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

karrobiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لورا وِردِلی

دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار گروه توسعه محیطی و برنامه ریزی فضایی دانشگاه تور فرانسه

laura.verdelliuniv-tours.fr

مدیر داخلی

مهدیه بد

دکتری مدیریت گردشگری استادیار گروه گردشگری فرهنگ، پژوهشکده نظر

mahdieh_bodyahoo.com

ویراستار انگلیسی

فاطمه خزاعی

معماری دبیر انگلیسی نشریه

fkhozaei2013gmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه محمدی

زبان و ادبیات فارسی پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

fatemehmohammadighalingmail.com