تأثیر توسعۀ گردشگری قومی بر تساوی جنسیتی مطالعه موردی (تجربۀ زنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‌ریزی گردشگری، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، برنامه ‌ریزی گردشگری، دانشگاه تهران، ایران.

3 . دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

گردشگری قومی باعث می‌شود تا نقش اجتماعی حضور زنان در جوامع قومی سنتی مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از جوامع سنتی قومی مانند بلوچستان ایران، گردشگری قومی، نقش یک پنجره را برای آشنایی با فرهنگ‌های دیگر ایفا می‌کند. در این نوع جوامع، زنان اغلب حضور کمرنگی در جامعه دارند، زیرا مسئولیت‌های آنها، معمولاً در مدیریت خانواده متمرکز است. در حالی‌که مردان مسئولیت امور بیرون از خانه مانند تجارت و مسافرت را بر عهده دارند و این موضوع در متون اسلامی نیز اشاره شده است. این مقاله به بررسی چگونگی تأثیر گردشگری قومی بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می‌پردازد. تحقیقات نشان می‌دهد، گردشگری قومی می‌تواند نسبت به برقراری تساوی جنسیتی در جوامع قومی تأثیرات مثبتی در پی داشته باشد. نتایج این پژوهش از طریق بررسی میدانی گردآوری شده است. داده‌های تجربی، از طریق مشاهدۀ مستقیم ارتباط جامعۀ محلی، گردشگران و مصاحبه با تعدادی از زنان شاغل در مشاغل مرتبط با گردشگری حاصل شده و داده‌های مصاحبه‌ها با استفاده از تئوری گراندد، تجزیه و تحلیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


ایمنی؛ قشلاق، خانی؛ فضیله و هاشمی، سید سعید. (1391). نقـش گردشـگری در توسـعۀ کارآفـرینی زنـان روستـایی (مطالعۀ تطبیقی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو)، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، (18)، ۲۱۷-۲۳۸.
مهدوی‌نیا، طاهره. (۱۳۹۱). زنان و گردشگری، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فرد.

Afrakhteh, H. (2006). The problems of regional development and border cities: A case study of Zahedan, Iran. Cities, 23(6), 423-432.
Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 5.
Doxey, G. (1975). A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants: Methodology and Research Inferences. In Conference Proceedings: Sixth Annual Conference of Travel Research Association, California: San Diego.
Ebrahimi, M. (2012). One week across Iran & Pakistan Border. Travel Roads. United States : Marco Polo Publications. Florida.
Flacke-Neudorfer, C. (2007). Tourism, gender and development in the third world: A case study from northern Laos. Tourism and Hospitality Planning & Development, 4(2), 135-147.
Hall, D. & Kinnaird, V. (1996). Understanding tourism processes: A gender-aware framework. Tourism Management, 17(2), 95-102.
Jafari, J. (1990). Research and scholarship: The basis of tourism education. Journal of Tourism Studies, (1), 6.
Mansfeld, Y. & Winckler, O. (2008). The role of the tourism industry in transforming a rentier to a long-term viable economy: The case of Bahrain, JournalCurrent Issues in Tourism, 11(3), 237-267.
MCTH (2020). About Iran. Retrieved from http://www.mcth.ir
Peeters, L. W. J. & Ateljevic, I. (2009). Women empowerment - entrepreneurship nexus in tourism: Processes of social innovation. Tourism and Entrepreneurship; International Perspectives, Butterworth-Heinemann. United Kingdom: University of Oxford Press .
Sheikhi, AR. (2015a). Tourism Impacts in a Multi-ethnic Society: The case of Baluchis in Iran. Tourism Culture & Communication, 15(1), 33-46.
Sheikhi A. (2015b). Tourism, hostility in Encyclopedia of Tourism. Retrieved from: https://www.springer.com/gp/book/9783319013831.
Spooner, B. (1967). Religious and political leadership in Persian Baluchistan: A study in the confusion of temporal and spiritual authority. United Kingdom: University of Oxford Press .
Swain, M. B. (1993). Women producers of ethnic arts. Annals of Tourism Research, (20), 32-51.
Swain, M. B. (1995). Gender in tourism. Annals of Tourism Research, 22(2), 247-266.
Taheri, A. R. (2013). The sociopolitical culture of Iranian Baluch elites. Iranian Studies, 46(6), 973.
Theerapappisit, P. (2009). Pro-poor ethnic tourism in the Mekong: A study of three approaches in northern Thailand, JournalAsia Pacific Journal of Tourism Research, 14(2), 201-222.
World Tourism Organization (UNWTO) (2011). Regional Seminar on Responsible Tourism: Opportunities for Women and Youth. Held in conjunction with 53rd UNWTO Commission for Africa Calabar, Nigeria.Retrieved from: https//www.unwto.org/archive/global/event/regional-seminar-responsible-tourism-opportunities-women-and-youth-nigeria-june-2012
Yang, L. & Li, X. (2012). Ethnic tourism and resident quality-of-life. Handbook of Tourism and Quality-of-Life Research ,373-387
Yang, L. & Wall, G. (2008). Ethnic tourism and entrepreneurship: Xishuangbanna, Yunnan, china. Tourism Geographies, 10(4), 522-544.