معانی و ابعاد طبیعت در شعر، نقاشی و گردشگردی ادبی مکتب رمانتیسیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشنـــاس ارشـد پژوهـش هنـــر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

چکیده

 این پژوهش چیستی معانی و ابعاد طبیعت را در شعر، نقاشی و گردشگری ادبی رمانتیسیسم بررسی می‌کند. درواقع چیستی طبیعت و جلوۀ آن‌ را در آثار شاعرانی همچون لرد بایرون و امرسون و نقاشانی چون تامس کول مطالعه می‌کند. سپس مؤلفه‌‌های گردشگری ادبی رمانتیسیسم را وا می‌کاود تا به این مسئله پاسخ دهد که نگرش رمانتیسیسم به طبیعت چه نکات مثبتی برای گردشگری دارد. هدف این پژوهش واکاوی مخرج‌ مشترک مکتب رمانتیسیسم در نگرش به طبیعت است. مطالعۀ داده‌ها به‌روش توصیفی -تحلیلی انجام شده و جمع‌آوری داده‌ها و تصاویر براساس مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است. 
ابعاد و معانی طبیعت در اشعار و نقاشی‌های منتخب رمانتیک عبارتند از طبیعت بکر، طبیعت وحشی و رام نشده، طبیعت عظیم و شگفت، ماوراءالطبیعه، درون و نفس انسان، طبیعت ساخت انسان، منظرۀ احساسی و بدیع، مناظر والا؛ زیبا و بهشت‌گونه، همراه با کنجکاوی‌هایی در غارها، جنگل‌ها، آب‌های خروشان، آبشارها و مناظر کوهستانی. نتایج مثبت نگرش مکتب رمانتیسیسم به طبیعت برای گردشگری ناظر به دو سطح عمومی و فردی است. در سطح عمومی دولت‌ها و طرف‌های ذی‌نفع سرمایه‌های ملی براساس مکان‌ها، مناطق و مناظر طبیعت ملحوظ در آثار ادبی و هنری برنامه‌ریزی و آماده‌سازی می‌کند. در سطح فردی، راهی زیباشناختی وجود دارد که گردشگری به‌عنوان شکل پذیرفته‌شدۀ اجتماعی براساس مناطق و مناطق ملحوظ در آثار، به‌عنوان جستجو در مسیر احساس، آگاهی و تفکر درنظر گرفته ‌می‌شود. در نتیجۀ توجه؛ تلقی و نگرش رمانتیک‌ها به طبیعت باعث عمق‌بخشی و تنوع‌دهی به نگرش به طبیعت در صنعت گردشگری می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Meanings and Dimensions of Nature in Poetry, Painting, and Literary Tourism of the Romanticism

نویسندگان [English]

  • Faeze Homayouni 1
  • Farideh Afarin 2
1 M.A of Art Studies, Faculty of Art, Semnan University, Iran.
2 Associate Professor, Art Studeis Department, Faculty of Art, Semnan University, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the essence and manifestations of nature in the works of Romantic poets such as Lord Byron and Emerson, as well as painters like Thomas Cole. It then explores the components of literary tourism in Romanticism to answer the question: What positive aspects does Romanticism’s perspective on nature have for tourism. This study aims to examine the common characteristics of the Romanticism school’s approach to nature. The data and images were collected and analyzed through a descriptive-analytical method, utilizing library studies and document analysis. 
The dimensions and meanings of nature in selected Romantic poems and paintings encompass untouched nature, wild and untamed nature, grand and awe-inspiring nature, the supernatural, the inner and human soul, nature as a human construct, emotional and exquisite landscapes, sublime and heavenly landscapes, accompanied by explorations of caves, forests, roaring waters, waterfalls, and mountainous landscapes. The positive results of Romanticism’s perspective on nature for tourism can be observed at both the general and individual levels. At the general level, governments and stakeholders plan and prepare national assets based on remarkable natural places, regions, and landscapes depicted in literary and artistic works. At the individual level, there exists a beautiful cognitive path where tourism is seen as an accepted social form based on notable regions and landscapes depicted in works, serving as a search for emotional, intellectual, and reflective experiences. Consequently, the attention, perception, and Romanticists’ approach to nature contribute to enriching and diversifying the perspective on nature in the tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature
  • Poetry
  • Painting
  • Tourism
  • Romanticism
آفرین، فریده و عبدنیکفرجام، بیتا. (1400). زیباشناسی گردشگری براساس نگرش کانت به طبیعت در نقد قوۀ حکم. پژوهش‌های فلسفی، 15(37)، 546-579. 
پورتئوس، جی.داگلاس. (1391). زیباشناسی محیط‌زیست و معماری منظر (ترجمۀ لیلا آقاداداشی). کلهر.
رامین، زهره؛ خاتمی‌نیا، فضه و پوینده، پریسا. (1397). بازخوانی تطبیقی تأثیر ادبیات بر نقاشی قرن نوزدهم آمریکا و گذار از گفتمان مسلط. ادبیات تطبیقی، 10(19)، 107-112. 
رلف، ادوارد. (1397). مکان و بی‌مکانی (ترجمۀ محمدرضا نقصان محمدی، کاظم مندگاری و زهیر متکی). آرمانشهر.
روسو، ژان‌ژاک. (1388). امیل؛ رساله‌ای در باب آموزش‌وپرورش (ترجمۀ غلامحسین زیرک‌زاده). چاپ پنجم. ناهید.
زیرک‌زاده، غلامحسین. (1332). نهضت رمانتیک در ادبیـات فرانسـه. دانشگاه تهران.
علیا، مسعود. (۱۳۹۵). طبیعت در قاب هنر: کندوکاوی در ارج‌شناسی زیبایی‌شناسانه طبیعت بر حسب هنر. کیمیای هنر، ۵ (۲۱) ۷-۱۶.
میرخاتمی نسب لنگرودی، مرجان. (1399). واکاوی در رابطۀ زیباشناسی و گرایش‌های هنر محیطی با محوریت طبیعت (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر). دانشکدۀ هنر سمنان، ایران.
وانسلف، ویکتور ولادیمیر وویچ. (1398).  استتیک رمانتیسم (ترجمۀ بابل دهقان). اشاره.
همایونی، فائزه و آفرین، فریده. (1402). مطالعۀ نوع طبیعت و نگرش به آن در آثار گوته و نقاشی‌های فردریش و رونگه. پژوهش‌های ادبیات تطبیقی، 11 (2)، 155-204. 
Abd Allah, M. J. (2019). Nature as Vehicle to Express Thoughts in the English Poetry of the Romantic Period (1757-1822). Journal of Literature, Language and Linguistics, (56), 44-52.
Bravo, M. P. (2007). Literary Creation and the Supernatural in English Romanticism. Gist, 1, 138-143.
Corrington, R.S. (1990). Emerson and the Agricultural Midworld. Agriculture And Human Values, 7, 20-26.
Cotter, H. (2018, March 15). Thomas Cole, American Moralist. The New York Times.
Gonzalez Almodóvar, A. (2014). The concept of Nature in Gothic and Romantic Literature (Undergraduate Dissertation). University of Salamanca, Spain.
Li, L. (2017). Analysis on Relationship between Tourism Aesthetics and Development and Utilization of Tourism Resources. Proceedings of the 2017 9th International economics, management and education technology conference (IEMETC 2017). Advances in Economics, Business and Management Research, (48), 357-361.
Sánchez Calvo, A. (1989). «La naturaleza en Alastor», Childe Harold y Endymion. Revista Alicantina de Estudios Ingleses, (2), 143-155.
Pennonen, A.M. (2020). Curator, Ateneum Art Museum. Finnish National Gallery Publications.
Smith, Y. (2013). From the Grand Tour to African adventure: Haggard-inspired literary tourism. South African Journal of Cultural History, 27(2), 132-156.