آسیب‌شناسی گردشگری رویداد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

2 استادیار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری رویداد یکی از گونه‌های شناخته‌شده و نوین گردشگری در دنیاست که در ایران با وجود پتانسیل‌‌های بی‌نظیر فرهنگی و بومی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آسیب‌شناسی گردشگری رویداد در ایران، هدف اصلی تحقیق بوده است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، از راهبرد کیفی با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بهره گرفته شده است. داده‌های کیفی بر پایۀ مطالعۀ منابع مکتوب پیرامون گردشگری رویداد در ایران جمع‌آوری شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، بازیگران و دستگاه‌های دخیل در برگزاری گردشگری رویداد در کشور، رویکردهای موجود دستگاه‌های دخیل و آسیب‌شناسی گردشگری رویداد در کشور مشخص شدند که در نهایت نیز پیشنهاداتی در راستای این ضعف‌ها ارائه شد. با توجه به فرصت‌های پیش‌ روی حوزۀ تقنین لازم است تا ظرفیت‌های ممکن برای در دستور کار قرار گرفتن گردشگری رویداد به عنوان یکی از بخش‌های حائز اهمیت گردشگری فراهم شود. چنین ظرفیت‌هایی از لحاظ قانونی این امکان را داراست که ذیل وظایف و اهداف شورای عالی میراث فرهنگی تعریف شده و با مصوبات مربوط به این شورا و همچنین تدوین تقویمی در این خصوص ظرفیت‌های موجود را برجسته کند. همچنین برای توسعۀ فعالیت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی، قابلیت‌های شورای فرهنگ عمومی استان‌ها به این شورا کمک‌رسانی خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Event Tourism in Iran

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Bod 1
 • Faezeh Darman 2
1 Faculty Member of Research Institute of Cultural Heritage & Tourism, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty Member of South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tourism of event or “Event Tourism” is one of the modern and new established types of tourism in the world, which has not received much attention in the country of Iran despite its unique cultural and local capacities. Studying the impacts of event tourism in Iran has been the main goal of the research. To get the research objectives, a qualitative approach has been used, relying on library and field studies. Qualitative data has been collected based on the  published sources on event tourism in Iran. Based on the research findings the following were determined, 1. the contributing factors and involving institutions in organizing event tourism in the country, 2. the existing approaches in the organization and 3. the impacts of event tourism in Iran. Finally, a number of corrections were suggested regarding these deficiencies. Considering the potential opportunities in the field of legislation, it is required to consider the possible capacities for event tourism as one of the essential parts of tourism. It has legal capacities to be considered under the responsibilities and mission of the Supreme Council (Ministry) of Cultural Heritage, to introduce the existing capacities following the approvals of the organization and preparing a relevant calendar. Moreover, the public culture council of the states can use their capacities to improve the cultural activities and utilization of local capacities. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Impacts
 • Tourism
 • Event Tourism
 • جلیلیان، نگار؛ کروبی، مهدی و قادری، اسماعیل. (1398). امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری رویداد (با تأکید بر رویدادهای فرهنگی) و تأثیر آن بر تعدیل فصلی‌بودن مقصدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر همدان). مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45)، 35-56.‎
 • جهانیان، منوچهر و شیخونی، سحر. (1401). ارائۀ الگوی توسعۀ گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناخت مؤلفه‌های انگیزشی جذب گردشگران در کشور. گردشگری و توسعه، 11(3)، 133-147.‎
 • سقایی، مهدی و خوشه‌بست، فرزانه. (1397). تحلیل استراتژیک گردشگری رویداد در ایران (موردشناسی: جشنوارۀ طلای سرخ شهرستان قائنات). جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، 8(27)، 75-94.‎
 • منوچهری، سوران؛ محمدی، سعدی و اسکندری، حمید. (1402). تحلیلی کیفی بر توسعۀ گردشگری رویدادمحور مبتنی بر جشنوارۀ بین‌المللی تئاتر خیابانی شهر مریوان. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، 13(46)، 1-32.‎
 • میرزایی، روزبه و رضایی، نفیسه. (1395). تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جامعۀ محلی، مطالعۀ موردی: جشنوارۀ گل‌غلتان، بخش امیرآباد.‎ پژوهش‌های روستایی، 7(1)، 139-166.
 • میرزایی، ‌روزبه. (1395). گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعه اقتصادی پایدار در جوامع محلی. جغرافیا، 49(14)، 41-60.‎
 • نظری، محسن؛ قادری، زاهد و فضلوی، سیده فروزنده. (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران. مدیریت دولتی، 7(4)، 699-720.‎
 • Andersson, S., Bengtsson, L. & Svensson, Å. (2021). Mega-sport football events’ influence on destination images: A study of the of 2016 UEFA European Football Championship in France, the 2018 FIFA World Cup in Russia, and the 2022 FIFA World Cup in Qatar. Journal of Destination Marketing & Management, (19), 100536.
 • Connell, J. & Page, S. J. (2019). Visitor attractions and events. In Tourism Management (pp. 293-329). Routledge.
 • Culha, O. (2020). The effect of food festival quality on place attachment and destination recommendation intention through festival experience and festival satisfaction: The case of the Didim International Olive Festival. Journal of Convention & Event Tourism, 21(5), 387-416.
 • Esu, B. B. & Arrey, V. M. E. (2009). Tourists’ satisfaction with cultural tourism festival: A case study of Calabar Carnival Festival, Nigeria. International Journal of Business and Management, 4(3), 116-125.
 • Getz, D. (1989). Special events: Defining the product. Tourism Management, 10(2), 125-137.
 • Getz, D. (1997). Event management and Event tourism. New York: Cognizant Corporations.
 • Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, (29), 403-428.
 • Getz, D. & Page, S. J. (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, (52), 593-631.
 • Islam, M. W. & Chowdhury, D. (2022). Prospects and Challenges of Event Tourism in Bangladesh: Post-Covid-19. Event Tourism in Asian Countries, 327-358.
 • Monshi, E. & Scott, N. (2017). Developing Event Tourism in Saudi Arabia: Opportunities and Challenges. Tourism in the Arab World, 33-55.
 • OECD (2017). Major events as catalysts for tourism” OECD, Tourism Papers. Paris: OECD Publishing.
 • O’Sullivan, D. & Jackson, M. J. (2002). Festival tourism: a contributor to sustainable local economic development?. Journal of Sustainable Tourism, 10(4), 325-342.
 • Rosyidi, M. I. (2018). The challenges of developing tourism events in Bromo Tengger Semeru National Park. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, 6(3), 159-166.
 • Trauer, B. (2006). Conceptualizing special interest tourism—frameworks for analysis. Tourism Management, 27(2), 183-200.
 • Tsai, L. L. (2020). Factors affecting intention to revisit an environmental event: The moderating role of enduring involvement. Journal of Convention & Event Tourism, 22(2), 61-90.
 • Wilson, J., Arshed, N., Shaw, E. & Pret, T. (2017). Expanding the domain of festival research: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 19(2), 195-213.