عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در گردشگری رویداد بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر طوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری رویداد، گونه‌ای نوین از صنعت گردشگری است. بازار گردشگری رویداد را مسافرانی تشکیل می‌دهند که برای دیدن رویدادها و یا تجربۀ شرکت در رویدادها به سفر می‌روند. رویدادها اشکال متنوعی را شامل می‌شوند. جشنواره‌‌ها و رویدادها در شمار سریع‌‌ترین بخش‌‌های درحال‌رشد گردشگری در جهان قرار دارند و مدیران مقاصد گردشگری دریافته‌‌اند که باید جاذبه‌‌های نو، هیجان‌‌انگیز، بکر و بی‌‌رقیب را به مجموعه داشته‌‌های گردشگری مقصدهای خود بیفزایند تا شمار متقاضیان بازدید از آن مقاصد مطابق خواسته‌‌ها و اهداف درنظرگرفته‌شدۀ گردشگری پیش رود. در این بین، کشورمان با توجه به اقلیم، جغرافیا و آداب و رسوم منحصر‌‌به‌‌فرد خود، ظرفیت‌‌های بالقوه‌‌ای در زمینۀ گردشگری رویداد دارد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در گردشگری رویداد بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر طوس است. در همین راستا جهت شناسایی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در گردشگری رویداد بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر طوس از مطالعۀ ادبیات گردشگری رویداد و بررسی تحقیقات انجام‌شده، استفاده شده است. سپس از روش تحلیل سلسله‌مراتبی و ابزار پرسشنامه جهت بررسی میدانی استفاده شد. داده‌‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice 11 و منطق فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی به منظور سیاست‌‌گذاری و اتخاذ راهبردهای اجرایی مؤثر اولویت‌‌بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در گردشگری رویداد در بُعد سازمانی و مدیریتی شامل هم‌سویی دستگاه‌‌های ذی‌نقش با اهداف گردشگری رویداد، در بُعد فرهنگی شامل گفتمان‌‌سازی خدمات مشاهیر به گردشگران، در بُعد زیرساختی و تکنولوژیکی شامل ایجاد کانال‌‌های ارتباطی، در بُعد آموزشی شامل برگزاری دوره‌‌های آموزشی است. چارچوب ارائه‌شده به مدیران و متولیان در دستگاه‌‌های ذی‌‌نقش که درصدد توسعۀ گردشگری رویداد هستند کمک می‌کند درک بهتری از عواملی مؤثر بر پیشبرد اهداف گردشگری رویداد داشته باشند. همچنین به سازمان‌‌های ذی‌‌نقش کمک می‌کند قبل از شروع پیاده‌‌سازی و اختصاص منابع مالی و اتخاذ سیاست‌‌های مشخص با مخاطرات احتمالی و عواملی که در توسعۀ گردشگری رویداد دارند، آشنا باشند تا از جامعۀ گردشگری و میراث فرهنگی از مزایای نهایی آن بهره‌‌مند شوند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Attraction of Tourists to the Commemoration Event of the Sage Abolghasem Ferdowsi in Tus City

نویسندگان [English]

 • Manouchehr Jahanian 1
 • Sahar Sheikhooni 2
1 Assistant Professor, Faculty of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate in Tourism Management, Faculty of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Event tourism is a new kind of tourism industry whose market is comprised of travelers who are traveling to see events or experiences. Events include a variety of forms. Festivals and events are among the fastest-growing segments of tourism in the world, and tourism destination managers have found that new, exciting, pristine, and unrivaled attractions should be used to increase the number of applicants visiting those destinations by meeting their needs and goals of tourism. This article attempts to identify the factors affecting the attraction of tourists in tourism. In the meantime, our country has potential capacity in the field of event tourism due to its unique climate, geography, and customs. The purpose of this study is to identify factors affecting tourist attraction in the tourism event of Hakim Abolqhasem Ferdowsi in the city of Tus. To identify the factors affecting the attraction of tourists in tourism, the commemoration event of the sage Abolghasem Ferdowsi in the city of Tus was selected. For this purpose, the tourism literature of the event was scrutinized using the library method. Then, the hierarchical analysis method and questionnaire tools were used for field research. The obtained data were prioritized using Expert Choice11 software and the logic of the hierarchical analysis process to present policies and effective executive strategies.The results showed that the most important factors affecting the attraction of tourists in event tourism in the organizational and managerial dimension, including the alignment of stakeholders with the goals of the event tourism. In terms of culture, the goal is the discourse of famous services to tourists while infrastructure and technology goals focus on the creation of communication channels and the educational goal is holding training courses. The framework provided to managers and trustees in stakeholders seeking to develop event tourism has a better understanding of the factors that influence the advancement of event tourism goals. It also helps stakeholders to become familiar with the potential risks and factors that occur in tourism development before starting to implement and allocate financial resources and adopt specific policies, to familiarize themselves with the tourism community and cultural heritage to enjoy its ultimate benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Event tourism
 • Cmmemorating Hakim Abolqasem Ferdowsi
 • Attracting tourists
 • ارجنگ، داود. (1391). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برگزاری رویدادهای گردشگری (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری)، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • بذرافشان، مرتضی. (1394). درآمدی بر صنعت گردشگری. تهران: مهکامه.
 • کیانی فیض‌آبادی، زهره. (1397). عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (مورد مطالعه: شهر کاشان). گردشگری شهری، 5(4)، 105-120.
 • جلیلیان، نگار؛ کروبی، مهدی و قادری، اسماعیل. (1398). امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری رویداد و تأثیر آن بر تعدیل فصلی‌بودن مقصدهای گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45)، 35-56.
 • میرزایی، روزبه. (1395). گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعۀ اقتصادی پایدار در جوامع محلی. جغرافیا، 14(49)، 41-60.
 • میرازیی، روزبه و رضایی، نفیسه. (1395). تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جامعه محلی، مطالعه موردی: جشنواره گل‌غلتان، بخش امیرآباد. پژوهش‌های روستایی، 7(1)، 139-166.
 • Connell, J., Page, S.J. & Meyer, D. (2015). Visitor attractions and events: Responding to seasonality. Tourism Management, 46, 283-298.
 • Cuccia, T. & Rizzo, I. (2011). Tourism seasonality in cultural destinations: Empirical evidence from Sicily. Tourism Management, 32(3), 589-595.
 • Dwyer, L. & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issue in Tourism, 6(5), 369-414.
 • Getz, D. & Page, S. J. (2016). Event studies: Theory, research and policy for planned events. New York: Routledge.
  Gammon, S. & Robinson, T. (2003). Sport and tourism: A conceptual framework. Journal of Sport Tourism, 8(10), 21-26.
 • Getz, D. (2008). Event tourism: definition, evolution, and research. Tourism Management, 29(3), 403-428.
 • Goldner, C.R., & Ritchie, J. R . (2009). Tourism Principles, Practices, Philosophies. 11th ed.. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Lee, C., Bergin-Seers, S., Galloway, G., O’Mahony, B. & McMurray, A. (2008). Seasonality in the tourism industry: Impacts and strategies. Technical Report; Sustainable Tourism Cooperative Research Centre: Gold Coast, Australia,
 • Lee, Ch., Chen, H.S., Liou, G.B., Tsai, B.K. & Hsieh, C.M. (2018). Evaluating international tourist’s perception on cultural distance and recreation demand. Sustainability, 10(12), 4360.
 • Morgan, A. & Condliffe, S. (2007). Measuring the economic impacts of convention centers and event tourism: A discussion of the key issues. Journal of Convention & Event Tourism, 8 (4), 81- 100.
 • Oliver, T. & Jenkins, T. (2003). Sustaining rural landscape: The role of integrated tourism. Landscape Research, 28(3), 293-307.
 • Saaty, TL. (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48 (1), 9- 26.
 • Tkaczynski, T. & Rundle-Thiele, S.R. (2015). Event segmentation: A review and research agenda. Tourism Management, 32(2), 426- 434.