واکاوی رفتار برخی گردشگران در مکان‌های تاریخی، وندالیست یا بیان حس دلبستگی به مکان (موردپژوهی: یادگاری‌نویسی‌های سی‌و‌سه‌پل، اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 برخی از گردشگران ماندگاری نام خود را بدون هیچ اهمیتی بر دیواره‌های بناهای تاریخی به شکل یادگاری به ثبت می‌رسانند. جامعه‌شناسان این افراد را وندالیسم می‌نامند. این مقاله از نگاه روانشناسی محیطی به موضوع پرداخته و فرض بر آن دارد که یادگاری‌ها یکی از نشانه‌های حس دلبستگی به مکان است. لذا محقق در جستجوی علت بروز این رفتارهاست تا بتواند گامی در جهت کنترل و کاهش تخریب توسط گردشگران به صورت یادگاری‌نویسی بردارد. پرسش اول، انگیزة برخی از گردشگران از یادگاری‌نویسی در مکان‌های تاریخی (سی‌وسه‌پل) چیست؟ و در سی‌وسه‌پل انگیزه‌های وندالیستی غلبه دارد یا حس دلبستگی به مکان؟ آثار به‌جامانده درگروه‌های (A.B.C.D) تقسیم شده و در تمامی این گروه‌ها به گونه‌ای حس دلبستگی قابل رؤیت است. روش تحقیق مقاله تحلیل محتوا از نوع کیفی در جهت دستیابی به معانی پنهان است. ابزار تحقیق بعد از مطالعة کتابخانه‌ای آثار به‌جامانده از دست‌نوشته‌ها بر دیواره‌های پل بوده که با کمک پرسش‌نامه از نوع نیمه‌ساختاریافته (باز-پاسخ) اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده است. مصاحبه از گردشگران وندال حاضر جمع‌آوری شد و نتیجة حاصله نشان از حس دلبستگی یادگاری‌نویسان نسبت به مکان دارد. با توجه به تعاریف نظری بروز این گونه رفتارها جهت ثبت خاطرات با نام و تاریخ نشان از احساس دلبستگی افرادی دارد که بارها برای دیدن آن مکان اقدام کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Behaviors of Tourists at Historical Sites Vandalism or Expression of Attachment Toward Place (A Case Study of Written Words on Si-o-Se-Pol Bridge)

نویسندگان [English]

 • Hassan Mohammad Shafiee 1
 • Mohammad Ali Khan Mohammadi 2
 • Leila Karimifarrd 3
 • Zhila Rezakhani 3
1 Ph.D. Candidate of Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Some tourists etch their names on the walls of historical buildings as a permanent mark without any significance. Sociologists refer to these individuals as vandals. This study discusses this topic from the perspective of environmental psychology and assumes that these scribbled written words are one of the signs of attachment to a place. Therefore, the research aims at examining the reasons why such behaviors occur to take a step towards controlling, reducing, and preventing destruction by tourists by writing or inscribing words. For this purpose, this research attempted to answer two questions: What motivates some tourists to leave written words on historical sites and monuments (such as the Si-o-se-pol bridge)? Which vandalistic motivations or sense of attachment to the place dominates this bridge? To analyze the data, the written words were categorized into groups (A.B.C.D), and a visible sense of attachment was observed in all of these groups. Qualitative content analysis was used to uncover hidden meanings. After studying the remaining written words on the bridge walls, semi-structured interviews (open-response) were carried out with vandal tourists. The results indicate that the written words are driven by a sense of attachment to the place. According to theoretical definitions, this type of behavior, recording memories with a name and date, reflects the feelings of people who have visited the place repeatedly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vandalism
 • Written words
 • Sense of attachment to place
 • Si-o-se-pol
 • ایروانی، محمود و خداپناهی، محمدکریم. (1394). روانشناسی احساس و ادراک. تهران: سمت.
 • جان حسنی، علی. (1387). عوامل مؤثر بر گرایش به رفتارهای تخریب‌گرانه در استان مازندران 1386. مطالعات امنیت اجتماعی، (16)، 11-46.
 • دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامۀ دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
 • سجادزاده، حسن. (1392). نقش دلبستگی به مکان در هویت‎بخشی به میدان‌های شهری. نمونة موردی: میدان آرامگاه شهر همدان. باغ نظر، (25)، 79-88.
 • سجادی، ژیلا و ضرغامی، سعید. (1396). سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تخریب‌گری (وندالیسم) در فضای عمومی. انتظام اجتماعی، 9(2)، 77-99.
 • سجاسی قیداری، حمداله؛ رجایی، زهرا و بذری کشتان، اسما. (1400). تأثیرات فعالیت‌های خرابکارانة گردشگران در محیط‌های روستایی بر روحیة گردشگرپذیری و تاب‌آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور). مطالعات اجتماعی گردشگری، 9(18)، 139-176.
 • سعیدی انارکی، فریبا و ملکپور شهرکی، زهرا. (1395). بررسی یادگاری‌های مسجد جامع اصفهان. پژوهش‌های تاریخی، 52(2)، 117-132.
 • شاهمندی، اکبر و شهیدانی، شهاب. (1391). بررسی و تحلیل یادگارنویسی در بقعة پیربکران اصفهان از دورة ایلخانی تا عصر قاجار.پژوهش‌های تاریخی، 4(2)، 45-64.
 • فیضی، محسن؛ حسینی، سیدباقر و رازقی اصل، سینا. (1388). بازسازی روش‌ها وشیوه‌های طراحی محیطی برای پیشگیری ازتخریب‌گرایی فضا. علوم محیطی، 6(1)، 9-22.
 • قنبری، حمیدرضا. (1389). یادگاری‌نویسی روی آثار تاریخی؛ زائیدة ذهن مریض جامعه. خبرگزاری میراث فرهنگی. تاریخ مراجعه: 20/2/1400، قابل دسترس در https://lastsecond.ir/blog/237-a111
 • محزون، احد و بامداد، علی. (1395). وندالیسم (تخریب‌گرایی) در معماری با رویکرد روانشناسی. اولین کنگرۀ بین‌المللی شرق شناسی- تاریخ و ادبیات پارسی. شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
 • مخلصی، محمدعلی. (1384). پژوهشی در کتیبه‌های دوران اسلامی تخت جمشید. تهران: میراث فرهنگی.
 • نقدی، اسدالله. (1386). حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی. همدان: فناوران.
 • هنرفر، لطف‌الله. (1350). تاریخ بنای پل الله‌وردی‌خان. هنر و مردم، (109)، 4-9.
 • Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M. & Ercolani, A. P. (1999). Multidimensional Environment quality and neighbourhood attachment. Urban Environment, (19), 352-331.
 • Clinard, M. & Meirer, R. (1986). Sociology of deviant behavior. NY: Holt Rinehart and Winston Vandalism.
 • Low, S. M. & Altman, I. (1992). Place attachment: a conceptual inquiry. New York. Plenum Press.
 • Ittelson, W. H. (1978). Environmental Perception and urban experience. Environment and Behavior, 10(2), 198-213.
 • Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. & Bacon, J. (2004), Effects of place attachment on users'perceptions of social and environmental conditions in a natural setting. Environmental Psychology, (24), 213-225.
 • Jacobs, M. (2002). The Blackwell companion to the sociology of culture. Malden: Blackwell Publishing.
 • Philip, M. (1993). Compus vandalism: Lts Move the Graffition thewall. Juornal of Black Issuse in Higher Education, 10(16), 30-31.
 • Sutton, M. (1987). Differential Rates of Vandalism in a New Town: Towards A Theory of Relative Place (Unpublished Ph.D. Thesis). University of Central Lancashire. Oxford OX4 1JE, UK.
 • Sellin, T. (1938). Culture, conflict and crime. NY: Social science rese.