تدوین شاخص‌های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچۀ مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه شهرسازی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

رویکرد بیوفیلیک را می‌توان به‌نوعی زیرمجموعة پایداری به شمار آورد که در برخورد با طبیعت، نگرشی حداکثری محسوب می‌شود، همچنین الگوی تأثیرگذار بر الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچة مهارلو، به ترتیب مؤلفه‌های دسترسی به پهنه‌های آبی، میزان گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز و سرانة فضای سبز می‌توانند بیشترین تأثیرگذاری را در جهت توسعة الگوی بیوفیلیک داشته باشند. پژوهش حاضر باهدف تبیین شاخص‌های پیش روی شهرسازی بیوفیلیک در جهت ارتقای کیفیت زندگی انجام‌ شده است. این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اکتشاف است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از روش اسنادی و پیمایشی در قالب پرسش‌نامة محقق­‌ساخته، مصاحبه و مشاهدة عمیق استفاده‌ شده است. جامعة آماری پژوهش بازدیدکنندگان و شهروندان، محور گردشگری دریاچة مهارلو با نمونه‌ای از مردم عادی و نمونه‌ای جدا از جامعة متخصصین بوده است. بر اساس نتایج در میان مؤلفه‌های تأثیرگذار بر الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچة مهارلو، به ترتیب مؤلفه‌های دسترسی به پهنه‌های آبی، میزان گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز و سرانة فضای سبز به ترتیب بیشترین هستند و در میان ابعاد مؤثر توسعه، بعد کالبدی، مدیریتی و بعد اجتماعی- فرهنگی با بیشترین ابعاد تأثیرگذار بر توسعة الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچة مهارلو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Of Quality Promotion Indicators For Maharlu Lake Tourism Based On A Biophilic Model Aligned with City Structure

نویسندگان [English]

  • Ali Shaterzadeh 1
  • MohammadReza Khatibi 2
  • Massoud Elahi 3
1 Ph.D. student, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, azvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The biophilic approach, a subset of sustainability, is considered the most comprehensive approach to nature; also, the components affecting the biophilic model in Maharlu Lake tourism are access to water zones, leisure time spent in green spaces, and per capita green spaces, which can contribute to the biophilic model development. 
This study investigated the indicators of biophilic urban development to promote the quality of life. This study is applied in terms of purpose and falls under descriptive-analytical and exploratory research in terms of nature. To gather data, we used documentary and survey methods. The data was collected through a researcher-made questionnaire, interviews, and in-depth observation. The sample of this study consisted of tourists visiting Maharlu Lake, ordinary people, and experts.The most effective components affecting the biophilic model of Maharlu lake tourism were access to water zones, leisure time spent in green spaces, and per capita green spaces, respectively. Of all dimensions affecting development, structural, managerial, and social-cultural dimensions had the most effect on the biophilic model of Maharlu lake tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biophilic model
  • Sustainability
  • Tourism
  • Maharlu Lake
ایزدی، حسن؛ فرخ‌شاد، فاطمه و حسن شاهی، غزل. (1398). شهر بیوفیلیک، رویکردی نو در دستیابی به شهر سالم و پیوند با طبیعت. چهارمین کنگرة بین‌المللی توسعة کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری ایران، تبریز.
بیطرف، احسان و ذبیحی، حسین. (1396). نگرش بیوفیلیک رویکردی در ارتقاء سطح کیفی محیط زندگی ساکنان مجتمع‌های مسکونی. مدیریت شهری و روستایی، (49)، 331-349.
مودت، الیاس و ولی‌پور، میلاد. (1399). بررسی و طراحی شهر بیوفلیک با الهام از رودخانة شهری، نمونة موردی، شهر دزفول. جغرافیا و مطالعات محیطی، 9(34)، 23-42.
یوسفی، عاطفه و جعفری خداوردی، ناصر. (1396). معماری بیوفیلیک و توسعة پایدار. تهران: سیمای دانش.
 
Beatley, T. (2017). Biophilic cities and healthy societies. Urban Planning, 2(4), 1-4.
Cabanek, A., & Newman, P. (2017). Biophilic urban regeneration: can biophilics be a land value capture mechanism?. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Sustainable Development and Planning; Brebbia, CA, Zubir, SS, Hassan, AS, Eds, 65-78.
Ebrahimpour, M., Majedi, H., & Zabihi, H. (2017). “Biophilic” planning, a new approach in achieving liveable cities in Iranian new towns–Hashtgerd case study. Town and Regional Planning, (70), 1-13.
Ede, J., & Morley, A. (2020). Review of transport for London’s ‘Healthy Streets Approach’and its potential contribution to biophilic. Cities & Health, (18), 23-25.
Ignatieva, M., Golosova, E., Melnichuk, I., & Smertin, V. (2018). Development of biophilic cities in Russia: from ideal scientific town and Ecopolis to the green strategy of the modern megapolis. In 55th IFLA World Congress. Case of Sinpa Altınoran, Ankara / Turkey.
Levine, N. (2016). The urbanism of frank Lloyd Wright. Princeton University Press.
McDonald, R., & Beatley, T. (2021). Biophilic Cities for an Urban Century: Why nature is essential for the success of cities. Springer international publishing-palgrave pivot.
Newman, P. (2013). Biophilic urbanism: a case study on Singapore. Australian Planner, 51(1), 47– 65.
Pedersen Zari, M. (2019). Understanding and designing nature experiences in cities: A framework for biophilic urbanism. Cities & Health, (13), 1-12.
Scott, M., Lennon, M., Haase, D., Kazmierczak, A., Clabby, G., & Beatley, T. (2016). Nature-based solutions for the contemporary city/Re-naturing the city/Reflections on urban landscapes, ecosystems services and nature-based solutions in cities/Multifunctional green infrastructure and climate change adaptation: brownfield greening as an adaptation strategy for vulnerable communities?/Delivering green infrastructure through planning: insights from practice in Fingal, Ireland/Planning for biophilic cities: from theory to practice. Planning Theory & Practice, 17(2), 267-300.
Totaforti, S. (2020). Emerging Biophilic Urbanism: The Value of the Human–Nature Relationship in the Urban Space. Sustainability, 12(5487), 1-16.
Xue, F., Gou, Z., Lau, S. S. Y., Lau, S. K., Chung, K. H., Zhang, J. (2019). From biophilic design to biophilic urbanism: Stakeholders’ perspectives. Journal of Cleaner Production, (211), 1444-1452.
Young, R. F. (2016). The biophilic city and the quest for paradise. Smart and Sustainable Built Environment, 5(1). 1-22.
Ziari, K., Pourahmad, A., Fotouhi Mehrabani, B., & Hosseini, A. (2018). Environmental sustainability in cities by biophilic city approach: a case study of Tehran. International Journal of Urban Sciences,  22(4), 486-516.
Herzog, T. R., & Bryce, A. G. (2007). Mystery and preference in within-forest settings. Environment and Behavior, 39(6), 779-796.
Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (2008). Biophilia. Michigan: Grand Valley State University in Allendale.