بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیری نقشۀ ذهنی کاربران در ترمینال‌های مسافربری (نمونۀ مورد مطالعه: ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری گروه معماری ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد اسلام‌آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران.

چکیده

شناخت محیط به‌عنوان عامل تأثیر‌گذار بر کیفیت تصویر ذهنی، در مسیریابی کاربران ترمینال‌های فرودگاهی، نقشی بسزا ایفا می‌کند. با این وجود کم‌توجهی به مؤلفه‌‍‌های مؤثر بر کیفیت ادراک کاربران، در طراحی فضاهای مذکور، موجب کاهش ارتباط کاربران با این فضاها شده ‌است. این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال شکل گرفته که میزان اثربخشی مؤلفه‌های تصویر ذهنی و نقشه‌های شناختی در مسیریابی بهینة کاربران فضاهای ترمینال‌های فرودگاهی به چه اندازه است. سنجش نوع و میزان اثر ارتباط میان این مؤلفه‌ها در کیفیت مسیریابی کاربرانِ فضاهای مذکور سؤال دیگر این تحقیق بوده است. تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد و تقویت تصویر ذهنی با تمرکز بر افزایش کیفیت کاربری، هدف اصلی تحقیق بوده و ایجاد سهولت در مسیریابی فضاهای جمعی از دیگر اهداف آن به شمار می‌آید. به‌منظور دستیابی به اهداف تحقیق، از راهبرد کمّی با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بهره گرفته شده است. داده‌های کیفی بر پایة مطالعة منابع مکتوب پیرامون ادراک محیط، تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی جمع‌آوری شده و اطلاعات کمی مبتنی بر پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه در محدودة مکانی مورد مطالعه به‌دست آمده است. یافته‌های استنباطی پژوهش حاکی از آن است که در رتبه‌بندی، تأثیر عوامل کالبدی، خوانایی، جست‌وجوی معنی و جذابیت به ترتیب از بیشترین میزان اثربخشی در شکل‌گیری نقشة ذهنی برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Factors Affecting Users’ Cognitive Maps in Passenger Terminals (Case Study: Terminal of Imam Khomeini International Airport)

نویسندگان [English]

  • Maryam Amiri 1
  • Naji Pezhman Ziaeei 2
  • Faezeh Taheri Sarmad 2
1 Department of Architecture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Architecture, Eslamabad-e Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslamabad-e Gharb, Iran.
چکیده [English]

| Knowledge of the surroundings as a factor affecting the quality of the mental image plays an important role in navigation by users of airport terminals. However, disregarding the effects of the components on the quality of users’ perception of such places’ design has affected the relationship between users and these places. This study was conducted to answer the following questions: What is the effectiveness of components of the mental image and cognitive map on the optimum navigation by airport terminal users? What are the type and extent of the relationship between these components on the quality of navigation of the users of such places? Explanation of the factors affecting the formation and strengthening of the mental image with a focus on increasing the user quality was the main objective of this study, and making it easier to route public spaces was another objective. To achieve the research objectives, a quantitative strategy was used, relying on library and field studies. Qualitative data were collected based on the study of written references on the perception of the environment, mental images, and cognitive maps, and quantitative data were obtained from a field survey using a questionnaire in the study area. The study results showed that for the ranking, the frame (body), legibility (readability), search for meaning, and attractiveness have been the most effective on the cognitive map, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental image
  • Cognitive map
  • Navigation
  • Airport terminal
  • Imam Khomeini International Airport
آزمون، فیروزه و معینی، مهدیه. (1397). تحلیل کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان بر اساس تئوری حرکت و ارزیابی تصویر ذهنی مخاطبان. پژوهش‌های معماری و محیط، 1(1)، 27-40.
اسدپور، علی؛ برزگر، پریا و کشاورزی، نیلوفر. (1396). تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان‌های شهری. مطالعات شهری، 6(24)، 27-40.
اسدپور، علی؛ فیضی، محسن؛ مظفر، فرهنگ و بهزادفر، مصطفی. (1394). گونه‌شناسی مدل‌ها و بررسی تطبیقی روش‌های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی از محیط. باغ نظر، 12(33)، 13-22.
بحرینی، سیدحسن. (1382). فرایند طراحی شهری. تهران: دانشگاه تهران.
بلالی اسکویی، آزیتا؛ قره‌بگلو، مینو و حیدری ترکمانی، مینا. (1397). واکاوی نقش تصاویرذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات (مطالعة موردی: محله شتربان شهر تبریز). جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 9(1)، 207-228.
حوصله‌دار صابر، ریحانه؛ صفری، حسین؛ اسدی، فرزانه و اکبری گوابری، بهمن. (1400). بررسی و تحیل عوامل کالبدی مؤثر بر نقشة ‌ذهنی کودکان از محیط‌های آموزشی (مطالعة موردی: مقطع دوم مدارس ابتدایی شهر رشت). مطالعات محیطی هفت‌حصار، 10(37)، 51-64.
حیدری، احمد و فرهادی، مریم. (1397). واکاوی ارتباط بین مدل‌سازی رایانه‌ای نرم‌افزار نحو فضا و نقشه‌های شناختی درشناخت محیط‌های اجتماع‌پذیر (نمونة موردی: دانشکدة هنر و معماری بوعلی و دانشکدة معماری و شهرسازی بهشتی). هنرهای زیبا، 23(2)، 17-30.
رحیمیان، مهدی. (1383). سینما معماری در حرکت. تهران: انتشارات سروش.
شیخ‌اسدی، فاطمه؛ کاظم‌زاده،مرضیه و هاشم‌نژاد، هاشم. (1392). اصول سازماندهی مؤثر بر ایجاد تصاویر ذهنی بینندگان در باغ شاهزاده ماهان. آرمان‌شهر، 9(17)، 79-90.
طیبی، امیر و ذکاوت، کامران. (1396). تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریة زمینه‏‌ای. صفه، 27(2)، 63-78.
غربا، ندا و طبیبیان، منوچهر. (1396). تدوین مدل کاربردی تبیین ساختار ذهنی نقشه‌های شناختی مردم از طریق تحلیل‌های ریخت‌شناختی-فضایی بافت‌های شهری موجود، نمونة موردی: بافت تاریخی شهر کرمان. باغ نظر، 14(54)، 33-46.
گلستانی، نفیسه؛ روشن، محبوبه و شیبانی، مهدی. (1393). سنخیت‌شناسی همسویگی معنادار روش‌های ارزیابی قرارگاه‌های رفتاری و بازطراحی مبلمان و فضاهای شهری. مدیریت شهری و روستایی، 14(38)، 241-272.
نسر، جک. ال. (1393). تصویرذهنی ارزیابانه از شهر. تهران: آرمان‌شهر.
نظیف، حسن و مطلبی، قاسم. (1398). ارائة مدل مفهومی از خوانایی با تکیه بر تصور ذهنی. باغ نظر، 16(78)، 69-76.
نقی‌زاده، محمد. (1386). ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسلامی. اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
فلامکی، محمدمنصور. (1381). ریشه‌ها و گرایش‌های نظری معماری. تهران:  فضا.
 
Appleyard, D. (1970). Styles and methods of structuring a city. Environment and Behavior, 2(1), 100-117.
Chen, J. L., & Stanney, K. M. (1999). A theoretical model of wayfinding in virtual environments: Proposed strategies for navigational aiding. Presence, 8(6), 671-685.
Downs, R. M., & Stea, D. (1977). Maps in minds: Reflections on cognitive mapping. HarperCollins Publishers.
Downs, R. M., & Stea, D. (1973). Cognitive maps and spatial behavior: Process and products Image and Environment. Retrieved Jan 2, 2022, from https://urban-emotions.ru.uni-kl.de/wp-content/uploads/sites/15/2015/04/Downs-Stea-2011-Cognitive-maps-and-spatial-behavior.pdf.
Eraydın, Z. (2007). Building a legible city: how far planning is succesful in Ankara. Ankara: Middle East Technical University.
Fenster, T. (2009). C). Cognitive temporal mapping: The three steps method in urban planning. Planning Theory & Practice, 10(4), 479-498.
Gartner, W. (1996). Tourism Development: Principles, Policies, and Policies. New York: Van Nostram Reinhold.
Hölscher, C., Meilinger, T., Vrachliotis, G., Brösamle, M., & Knauff, M. (2004). Finding the way inside: Linking architectural design analysis and cognitive processes. Paper presented at the International conference on spatial cognition.
Kara, B. (2013). Landscape design and cognitive psychology. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (82), 288-291.
Kitchin, R. M. (1994). Cognitive maps: What are they and why study them? Journal of Environmental Psychology, 14(1), 1-19.
Lawton, C. A., & Kallai, J. (2002). Gender differences in wayfinding strategies and anxiety about wayfinding: A cross-cultural comparison. Sex Roles, 47(9), 389-401.
Luque-Martinez, T., Del Barrio-García, S., Ibanez-Zapata, J. A., & Molina, M. Á. R. (2007). Modeling a city’s image: The case of Granada. Cities, 24(5), 335-352.‏
Long, Y. (2007). The relationships between objective and subjective evaluations of the urban environment: Space syntax, cognitve maps, and urban legibility. Unpublished Ph.D. thesis. North Carolina State University, USA.
Lynch, K. (1960). The image of the city. England: Massachusetts Institute of Technology.
Negro, D. D. (2003). The Perception of Central London by Night. London: UCL Bartlett School of Graduate Studies.
Neisser, U. (1976). Cognition and reality. San Francisco: VV H. Freeman.
Pakzad, J., & Bozorg, H. (2014). An introduction to environmental psychology for designers. Tehran: Armanshahr.
Pocock, D., & Hudson, R. (1978). Images of the urban environment. Columbia University Press.
Roberts, J. L. (2003). Place Perception, Cognitive Maps, and Mass Media: The Interrelationship Between Visual Popular Culture and Regional Mental Mapping. Retrieved 3 Jan, 2022, from https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/33020.
Schlender, D., Peters, O. H., & Wienhöfer, M. (2000). The effects of maps and textual information on navigation in a desktop virtual environment. Spatial Cognition and Computation, 2(4), 421-433.
Sohrabian, G., & Habib, F. (2016). Aesthetics component of urban night scape. Urban And Rural Management, 14(41), 204-187.
Spence, R. (1999). A framework for navigation. International Journal of Human-Computer Studies, 51(5), 919-945.
Vaez, S., Burke, M., & Alizadeh, T. (2016). Urban form and wayfinding: Review of cognitive and spatial knowledge for individuals’ navigation. Paper presented at the Australasian Transport Research Forum (ATRF), 38th, Melbourne, Victoria, Australia.
Zeile, P., Resch, B., Exner, J.-P., & Sagl, G. (2015). Urban emotions: benefits and risks in using human sensory assessment for the extraction of contextual emotion information. Cham: Springer.