پدیدارشناسی مفهوم محله با تأکید بر محلات شهر شیراز در دوران قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد معماری، دانشکدۀ معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

ی و ادراک شهروندان از شهر روی داده است. اساس مدیریت شهری شهرهای سنتی و مداخله در آن اجتماع‌محور و مبتنی بر نظامی اجتماعی بود که پیروِ انتقال صورت‌گرفته جای آن را متخصصین و مدیران مبتنی بر قدرت/دانش در شهرهای معاصر گرفتند. محله به‌عنوان یکی از مهمترین ارکان شهر سنتی و اساس شکل‌گیری شهر تحت کل‌های کوچک، بستر مداخلات اجتماعی و حس تعلق به مکان را برای ساکنین ایجاد کرده و در واقع وطن هر فرد محسوب می‌شد. با توسعه‌های معاصر و تغییرات بنیادین در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، و گذار به جامعۀ مدرن، مفاهیم نوینی نظیر منطقه و ناحیه با تقسیمات تخصص‌محور به‌منظور مداخله در شهر جایگزین مفهوم محله شد و برساخت اجتماعی شهر تحت مفهومی برخواسته از زمینه با مشارکت مردمی جای خود را به برساخت سیاسی فضاهای شهری تحت نفوذ حکومت مرکزی داد. در حال حاضر پژوهشگران و مدیران در نظر و عمل به‌دنبال احیای مفاهیمی همچون محله هستند. هدف از این پژوهش بررسی منظر محلات شیراز در دوران گذار از شهر سنتی به شهر معاصر است. پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا شکل‌گیری فضاهای شهری در دوران قاجار مبتنی بر نظام محله‌ای، منجر به مرزبندی اجتماعی تحت عنوان محله بود؟ آیا تقسیمات محله در ادراک ساکنین و بازتولید فضا مؤثر بود؟ به‌منظور پاسخگویی به سؤال پژوهش با روش پژوهش اسنادی، نقطۀ عطف انتقال از شیراز سنتی به معاصر بررسی شده و با رویکردی پدیدارشناسانه، نمود ادراک شهروندان از شهر سنتی شیراز بر مبنای آثار به‌جای مانده از قبیل اسناد و اشعار، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که منظر شهر سنتی و تجارب زیستۀ ساکنین تا اواخر دوران قاجار متفاوت از شیراز امروزی است که در پژوهش‌ها و اقدامات تخصصی، صرفاً به جنبۀ کالبدی بافت تاریخی شیراز توجه شده و تنها آثار تجسمی به‌جای‌مانده از مقیاس کلان‌شهری تا مقیاس خُرد هنرهای مستظرفه بدون توجه به تجارب زیستۀ ساکنین قدیم بررسی می‌شود. احیای مفاهیمی مردمی نظیر محله و حراست از بافت تاریخی در درجۀ اول مستلزم نگاهی پدیدارشناسانه به کالبد و معناست که پژوهشگر در فضایی مشابه مخاطب حلول کند و به‌طور عمیق با پدیده‌های شهر سنتی نظیر محله مواجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study of the Concept of Mahalle (Neighbourhood) with Emphasis on the Mahallat (Neighborhoods) of Shiraz During the Qajar Period

نویسندگان [English]

  • Maryam Esmaeeldokht 1
  • Mohammad Reza Esmaeeldokht 2
1 Ph.D. in Landscape Architecture, Faculty of Architecture, School of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A. in Architecture, Faculty of Architecture, Tehran University of Arts, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the transition from a traditional urban society in Iran to a modern one, there has been an epistemological transfer of the concept of the urban landscape and residents’ perception of the city. The urban management of traditional cities and intervention in the decisions used to be community-based driven from a social system. After the transition, urban management was replaced by experts and executives chosen based on their power/knowledge in modern cities. Mahalle1 or neighborhood, as one of the most important pillars of the traditional city and the basis of the formation of the city under small groups, created a platform for social intervention and increased the sense of belonging of its inhabitants, and turned into the homeland of each individual. With contemporary developments and fundamental changes in the political, social, cultural, and economic system, and the transition to modern society, new concepts such as region and district replaced the concept of the neighborhood with specialization-oriented divisions. This intervention in the city and its social construction gave way to the political construction of urban spaces under the influence of the central government. At present, researchers and managers are seeking to revive concepts such as neighborhoods in thoughts and actions. The purpose of this study is to examine the landscape of the neighborhood of Shiraz during the transition from a traditional city to a contemporary city. The research seeks to answer the fundamental question of whether the formation of urban spaces in the Qajar period based on the neighborhood system, led to social demarcation known as a neighborhood? Did the divisions of the neighborhood affect the perceptions of the residents and the reproduction of the space? To answer the research question, documentary research was conducted to identify the turning points in the transition from traditional to contemporary Shiraz. Then a phenomenological approach was employed to examine the citizens’ perception of the traditional city of Shiraz based on available documents, poems. The results indicate that the view of the traditional city and the lived experiences of the inhabitants until the end of the Qajar period is different from today’s Shiraz. The reason is that in specialized studies and actions, only the physical aspect of Shiraz’s historical context is considered. These studies have been limited to the visual works of the abandoned arts from macro to micro-scale. In addition, they have overlooked the lived experiences of the old residents. However, the revival of popular concepts such as neighborhood and protection of historical context requires a phenomenological look at the form and meaning of the city and needs the researcher to attend a similar atmosphere to the audience’s one and deeply deal with the phenomena of a traditional city such as the neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Urban landscape
  • Contemporary Urban landscape
  • Neighborhood
  • Shiraz
آبراهامیان، یرواند. (1396). تاریخ ایران مدرن (ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی). تهران: نشر نی.
ابن حوقل. (1366). سفرنامه ابن حوقل-ایران در «صورة الارض». ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار. تهران: انتشارات امیرکبیر.
اتحادیه، منصوره؛ پیرا، سعاد و روحی، حمید. (1393). زیرپوست شهر: راپورت‌های نظمیۀ پلیس مخفی شیراز. تهران: تاریخ ایران.
اسماعیل‌دخت، مریم؛ منصوری، سیدامیر و شیبانی، مهدی. (1400). قیاس تطبیقی خوانش شهروندان از شهر (منظرشهری) با طرح‌های توسعۀ شهری، بررسی انتقال منظرشهر سنتی به معاصر شیراز. باغ نظر، 18(96)، 45-58.
اشرف، احمد. (1353). ویژگی شهرنشینی در ایران دورۀ اسلامی. نامۀ علوم انسانی، 1(4)، 7-49.
افسر، کرامت‌الله. (1353). تاریخ بافت قدیمی شیراز. تهران: مؤسسۀ انتشارات انجمن آثار ملی.
ایمانی‌جاجرمی و همکاران. (1392). مدیریت شهری: مدیریت شهری در ایران. (ج. 2). تهران: انتشارات تیسا.
حسینی فسایی، میرزاحسن. (1378). فارسنامۀ ناصری (تصحیح و تحشیه دکتر منصور رستگار فسایی). تهران: انتشارات امیرکبیر.
سلطان‌زاده، حسین. (1367). مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.
فاضلی، نعمت‌الله و سلیمانی قره‌گل، هادی. (1391). نقش روشنفکران اواخر دورۀ قاجار در شکل‌گیری نخستین دولت ملی در ایران. جامعه‌شناسی تاریخی، 4(2)، 1-46.
کسروی، احمد. (1340). تاریخ مشروطۀ ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.
مستوفی، عبدالله. (1388). شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه: از آقامحمدخان تا آخر ناصرالدین شاه). تهران: انتشارات زوار.
نجارنجفی، الناز و لطیفیان اصفهانی، طناز. (1392). ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکۀ آب، مطالعۀ موردی: نهر قنات خیرات در سده‌های هفتم تا چهاردهم. صفه، (60)، 105-118.