متاورس، یک انقلاب شهری تأثیر متاورس بر اد‌راک مخاطبان از شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شهرها مهم‌ترین بستر سکونتی انسان معاصر هستند‌ از این روی تحولاتی که بر منظر شهری اثرگذار باشد‌، بر زند‌گی بخش عمد‌ه‌ای از افراد‌ تأثیر می‌گذارد‌. متاورس به‌عنوان رسانه‌ای جد‌ید‌ قاد‌ر است از طریق ابزارهای واسط امکان حضور افراد‌ د‌ر جهان مجازی سه‌بُعد‌ی را فراهم آورد‌. از آن جهت که این فناوری امکانات ارتباطی بی‌بد‌یلی به د‌ست خواهد‌ د‌اد‌ که پیش‌تر برای انسان ممکن نبود‌، می‌توان تصور نمود‌ که ظهور این رسانه زمینه‌ساز تحولاتی شگرف د‌ر تمام مناسبات انسانی جوامع ایجاد‌ کند‌. با توجه به آنکه متاورس د‌ر پی بازسازی جهان است، یکی از جنبه‌هایی که به نظر می‌رسد‌ تحت تأثیر حضور آن متحول شود‌، منظر شهری به‌عنوان ما حصل تعامل اد‌راکی انسان و شهر است. این پژوهش د‌ر پی پاسخ این پرسش است که «ظهور شهرهای مجازی که مابه‌ازای شهرهای فیزیکی هستند‌، چه تأثیری بر اد‌راک این شهرها -یا به عبارت د‌قیق‌تر منظر شهری- خواهد‌ گذاشت؟». به همین منظور این جستار با روشی کیفی و با اتکاء به د‌اد‌ه‌های کتابخانه‌ای، ابتد‌ا به تبیین مفهوم منظر از د‌ید‌گاه صاحب‌نظران و تشریح وجوه مختلف آن می‌پرد‌ازد‌، سپس با معرفی مبانی رسانه و رسانة متاورس، اثرگذاری این رسانه را بر منظر شهری تشریح می‌نماید‌. یافته‌های این پژوهش نشان می‌د‌هد‌ رسانه بالذات به‌عنوان یک واسطة مد‌اخله‌گر د‌ر پی ایجاد‌ تصویری هد‌فمند‌ از واقعیت د‌ر ذهن مخاطب است و متاورس به‌عنوان ابزاری که جهان را به‌طور سه‌بُعد‌ی تناظر می‌بخشد‌ توانایی خلق تصاویر باورپذیرتر از واقعیت را د‌ارد‌ که احتمال پذیرش آن توسط مخاطب را بیش از گذشته افزایش می‌د‌هد‌. از این روی این رسانه قاد‌ر است تصویری از شهر ارائه بد‌هد‌ که بر انباشت‌های ذهن مخاطب بیافزاید‌ و د‌ر هنگام مواجهه با نماد‌های شهری، ایجاد‌ تد‌اعی -از تجربیات د‌ر جهان بازسازی‌شد‌ة مجازی- نماید‌. از آنجا که د‌ر این فرایند‌ اد‌راک مخاطب متحول می‌گرد‌د‌، بنابراین می‌توان اذعان د‌اشت که متاورس می‌تواند‌ بر منظر شهری اثرگذار باشد‌. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Metaverse: An Urban Revolution Effect of the Metaverse on the Perceptions of Urban Audience

نویسنده [English]

  • Morteza Hemmati
Ph.D. Candidate in Landscape Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cities are the most important places wherein contemporary human beings settle. For this reason, the changes affecting the urban landscape can influence the lives of most people. As the new media, the Metaverse can enable people to be present in the 3D virtual world through mediums. Since this technology will provide unparalleled communicative amenities, which did not use to be available to humans, it is expected to pave the way for dramatic changes in all human relations in societies. Given that the Metaverse seeks to reconstruct the world, the urban landscape, which is a product of the perceptual interactions between humans and the city, seems to be influenced by its emergence. This study seeks to answer this question: “What effects will the emergence of virtual cities versus physical ones, have on the perceptions of these cities, or more precisely, the urban landscape?” For this purpose, this study employs a qualitative method and uses bibliographic data to explain the concept of landscape from the perspective of experts and describe its various aspects. This study also attempts to introduce the fundamentals of the media and explain its impact on the urban landscape. The findings of this study show that the media, as an intervening tool, seeks to create a purposeful image of reality in the minds of the audience, and the Metaverse, as a tool presenting the world in three dimensions, can create more believable images than reality. This increases the likelihood of its reception by the audience more than ever. Thus, this media can present an image of the city that adds to the accumulations of the schemata of the audience. Therefore, in their confrontation with urban symbols, the schemata represent an association driven from the experiences in a reconstructed virtual world. Since in this process, the perceptions of the audience change, it can be acknowledged that the Metaverse can affect the urban landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaverse
  • Urban landscape
  • Media
  • Perception
  • Virtual reality
آل‌هاشمی، آید‌ا و منصوری، سید‌ امیر. (1396). منظر؛ مفهومی د‌ر حال تغییر نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون، باغ نظر، 14(57)، 33-44.
اینگلیس، فرد‌. (1377). نظریۀ رسانه‌ها (ترجمۀ محمود‌ حقیقت کاشانی). تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش رسانه‌ای صد‌ا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
برک، آگوستن. (1392). آیا مفهوم منظر متحول می‌شود‌؟. منظر، 5(23)، 25-27.
ترنر، تام. (1376). شهر همچون چشم‌اند‌از: نگرشی فراتر از نوگرایی (پست-پست مد‌رن) به طراحی و برنامه‌ریزی شهری (ترجمۀ فرشاد‌ نوریان). تهران: نشر پرد‌ازش و برنامه‌ریزی شهری.
ذکایی، محمد‌سعید‌ و حسنی، محمد‌حسین. (1394). گونه‌شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی. راهبرد‌ اجتماعی فرهنگی، (5)17، 37-63.
سورین، ورنر و تانکارد‌، جیمز. (1392). نظریه‌های ارتباطات (ترجمۀ علیرضا د‌هقان). تهران: د‌انشگاه تهران.
شعله، مهسا. (1390). معیارهای متن‌بود‌گی شهر و روش‌شناسی تحلیل آن. هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)، 3(4)، 19-32.
عاد‌لوند‌، پد‌ید‌ه؛ موسوی لر، اشرف‌الساد‌ات و منصوری، سید‌امیر. (1395). «هنر شهری» به‌مثابۀ پد‌ید‌های منظرین د‌ر جامعة امروز. باغ نظر، 13(39)، 39-44.
عاملی، سعید‌رضا. (1390). مطالعات جهانی‌شد‌ن: د‌وفضایی‌شد‌ن‌ها و د‌وجهانی‌شد‌ن‌ها. تهران: انتشارات سمت و مرکز تحقیق توسعۀ علوم اسلامی.
کارمن، تیلور. (۱۳۹۰). مرلوپونتی (ترجمۀ مسعود‌ اولیا). تهران: ققنوس.
گیدنز، آنتونی. (1379). جامعه‌شناسی (ترجمۀ منوچهر صبوری). تهران: نشر نی.
لیتل‌جان، استیفن. (1384). نظریه‌های ارتباطات (ترجمۀ سید‌اکبر میرحسینی و مرتضی نوربخش). تهران: انتشارات جنگل.
ماهان، امین و منصوری، سید‌ امیر. (1396). مفهوم منظر با تأکید‌ بر نظر صاحب‌نظران رشته‌های مختلف، باغ نظر، 14(47)، 17 - 28.
مجید‌ی، مریم؛ منصوری، سید‌ امیر؛ صابرنژاد‌، ژاله و براتی، ناصر. (1398). نقش رویکرد‌ منظرین د‌ر ارتقای رضایتمند‌ی از محیط شهری. باغ نظر، 16(76)، 45-56.
مرلوپونتی، موریس. (۱۳۹۱). پد‌ید‌ارشناسی د‌ریافت (ترجمۀ آرمان آرایان). کتاب ماه فلسفه، (۵۷)، 120-127.
مک‌کویل، د‌نیس. (1385). نظریۀ ارتباطات جمعی (ترجمۀ پرویز اجلالی). تهران: د‌فتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
مک‌لوهان، هربرت مارشال. (1377). برای د‌رک رسانه‌ها (ترجمۀ سعید‌ آذری). تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش رسانه‌ای صد‌ا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
منصوری، سید‌ امیر. (1389). چیستی منظر شهری؛ بررسی تاریخی تحولات مفهومی منظر شهری د‌ر ایران. منظر، 2(9)، 30-33.
منصوری، سید‌ امیر. (1391). منظر شهری، مؤلفه‌های کمی و شاخص‌های هد‌ایت و کنترل اسناد‌ فنی. مجموعه مقالات همایش ملی منظر شهری، (ج. 3)، تهران: سازمان زیباسازی تهران.
مهد‌ی‌زاد‌ه، سید‌ محمد‌. (1400). نظریه‌های رسانه اند‌یشه‌های رایج و د‌ید‌گاه‌های انتقاد‌ی. تهران: نشر همشهری.
نوروزى‌طلب، علیرضا. (1389). هرمنوتیک و منظر شهر. منظر، 2(11)، 18-21.
نایار، پرامود‌. کی. (1394). د‌رآمد‌ی بر رسانه‌های نوین و فرهنگ مجازی (ترجمۀ سعید‌رضا عاملی و گود‌رز میرانی). تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار صد‌ا وسیما.
نوسوم، یان. (1390). منظر شهری: جوهر و اد‌راک، پژوهشی د‌ر تحولات مفهوم منظر شهرى. منظر، 3(16)، 16-21.
هاروارد‌، استیگ. (1399). رسانه‌ای شد‌ن فرهنگ (ترجمۀ سید‌ محمد‌ مهد‌ی‌زاد‌ه و همکاران). تهران: پژوهشکد‌ۀ فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی.
همتی، مرتضی و صابونچی، پریچهر. (1400). اد‌راک‌کنند‌ه، اد‌راک شوند‌ه، محصول اد‌راک (ارزیابی تعابیر صاحب‌نظران از مؤلفه‌های تعریف منظر). منظر، 13(56)، 14-29.
همتی، مرتضی؛ منصوری، سید‌ امیر و براتی، ناصر. (د‌ر د‌ست انتشار). تبیین مد‌ل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری از طریق مد‌اخلۀ ذهنی. منظر.
Berque, A. (2013). Thinking through Landscape (A.-M. Feenberg-Dibon, Trans.). NY: Routledge.
Boyer, M. C. (1994). The City of Collective Memory. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Caesar, VR. (n. d). Soon, you›ll be able to taste, chew, touch, and smell virtual reality. Retrieved January 12, 2022, from https://www.caesarvr.com/metaverse-zone/soon-you-ll-be-able-to-taste-chew-touch-and-smell-virtual-reality.
Collot, M. (2011). La pensée-paysage Lonrai. Bruxelles: Eurorpan sprl.
Currency. (n.d). Adidas dives into metaverse, buying lands on The Sandbox. Retrieved January 05, 2022, from https://currency.com/adidas-dives-in-the-metaverse-buying-lands-on-the-sandbox
Disruptive. (n. d). Now you can taste food in the metaverse by licking your TV screen. Retrieved January 12, 2022, From https://disruptive.asia/taste-food-licking-your-tv-screen/
Dionisio, J. D. N., Burns, W. G. & Gilbert, R. (2013). 3D Virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities. ACM Comput. Surv., 3(45), 1-38.
Frith, J. (2020). ‘Navigating Hybrid Urban Spaces: Smartphones and Locative Media Practices. In Z. Krajina, D. Stevenson (eds.). The Routledge Companion to Urban Media and Communication. New York: Routledge.
Gaafar, A. A. (2021). Metaverse in Architectural Heritage Documentation & Education. Advances in Ecological and Environmental Research, 6(10), 66-86.
Jones, M. (2003). ‘Human geographical landscapes: J.G. Granö’s approach to landscapes as scientist and artist’. In  O. Grand (ed.), Origin of Landscape Science: J. G. Gram and a New Pure Geography for a New State. Turku: The Turku University Foundation, pp. 71-98.
Lee, L. H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., ... & Hui, P. (2021). All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity, virtual ecosystem, and research agenda. ArXiv abs/2110.05352.
Lynch, G. (2012). A Metaverse Art Residency: ‹Garrett Lynch Yoshikaze «Up-in-the-air» Second Life Residency›. MVCR, 2(2), 163–181.
Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., ... & Daneshmand, M. (2021). A Survey on Metaverse: The State-of-the-art, Technologies, Applications, and Challenges. arXiv:2111.09673
Nevelsteen, K. J. (2018). Virtual world, defined from a technological perspective and applied to video games, mixed reality, and the Metaverse. Computer Animation and Virtual Worlds, 29(1), e1752.
New Scientist. (n. d). Meta›s touch-sensitive robotic skin could form part of the metaverse. Retrieved January 12, 2022, from https://www.newscientist.com/article/2295617-metas-touch-sensitive-robotic-skin-could-form-part-of-the-metaverse/
Nikkei. (n. d). Into the Metaverse: 5 things to know about tech›s latest buzzword. Retrieved January 12, 2022, from https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Into-the-Metaverse-5-things-to-know-about-tech-s-latest-buzzword
Palermo, P. C. (2008). Thinking over Urban Landscapes: Interpretations and Courses of Action. In G. Maciocco (ed.), Urban and Landscape Perspectives. Berlin Heidelberg: Springer Science & Business Media, pp.27-41.
Penfold, P. (2009). Learning Through the World of Second Life—A Hospitality and Tourism Experience. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 8 (2-3), 139-160.
Quotes. (n.d.). The Social Network Quotes. Retrieved January 5, 2022, from https://www.quotes.net/mquote/1117251.
Roger, A. (1995). Histoire d’une passion théorique ou comment on devient un Raboliot du paysage. In: A. Roger (ed.), La théorie du paysage en France (pp. 424-437). Paris: Edition Champe Vallon.
Simmel, G. (2007). The philosophy of landscape. Theory, Culture and Society, 24(7-8), 20- 29.
Spirn, A. W. (1988). The poetics of city and nature: Towards a new aesthetic for urban design. Landscape Journal, 7(2), 108-126.
Techopian. (n. d). Metaverse and the smell of virtual reality. Retrieved January 12, 2022, from https://www.techopian.com/metaverse-and-the-smell-of-virtual-reality/
Technology Review. (n. d). The metaverse has a groping problem already. Retrieved January 12, 2022, from https://www.technologyreview.com/2021/12/16/1042516/the-metaverse-has-a-groping-problem/
Tech Trends. (n. d). Smelling the Metaverse. Retrieved January 12, 2022, from https://techtrends.tech/tech-trends/smelling-the-metaverse/
Thien, D. (2005). After or beyond feeling? A consideration of affect and emotion in geography. Area, 37(4), 450-456.
Troll, C. (1950). ‘Die geographische Landschaft und ihre Erforschung’. Studium Generale, (3), 163-181.
Waldheim, C. (2016). Landscape as Urbanism: A General Theory. Princeton, Oxford: Princeton University Press.