بررسی فرایند طراحی پروژۀگر دشگری موزۀ معدنِ روی نروژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه گردشگری بخش مهمی از فعالیت‌ها و درآمدهای جوامع را به خود اختصاص داده است و نقش آن هر‌روزه پررنگ‌تر می‌شود. در همین راستا، معماری منظر به عنوان رشته‌ای نوپا در عرصة طراحی محیط‌های طبیعی و مصنوع، باعث ایجاد خصوصیات ویژه‌ای برای این عرصه‌ شده است. در واقع مهم‌ترین پرسش پیش رو چگونگی ایجاد تلفیق و هماهنگی میان موضوعات گوناگون و دانش وسیع مرتبط با معماری منظر است و این‌که چگونه می‌توان به این گسترة دانش نظم بخشید و آن را به کار ‌گرفت؟ لذا در این پژوهش ساز‌و‌کارهایی با تکیه بر مفهوم نگرش سیستماتیک، مدل‌سازی و الگو برای غلبه بر مشکل پیچیدگی و گستردگی مفاهیم در جریان طراحی، مورد بررسی قرار گرفته‌ است تا با پیوند آن‌ها بتوان در نهایت چارچوبی مناسب و قابل‌تعمیم جهت به‌کارگیری در طراحی منظر مکان‌های دارای توانمندی گردشگری پیشنهاد نمود. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی-تحلیلی است و با کدگذاری مفاهیم و داده‌های گرد‌آوری‌شده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی متون و اسناد موجود در پایگاه‌های اطلاعات علمی انجام شده است. در نهایت این پژوهش در پی آن است تا از ورای نقد و نگاه به فرایند طراحی و ایجاد هماهنگی میان دانش‌های وسیع مرتبط با معماری منظر، کلیات طرح منظرین موزة معدن روی نروژ و لایه‌های منظرین آن را به عنوان یک پروژة گردشگری و منظرین طبیعی-اجتماعی با دو ایدة‌ کلان طراحی یعنی زمینه‌گرایی و نمایش رد‌پای تاریخ بررسی کند. این ایده‌ها به واسطة ابزارهایی مانند بهره‌گیری از مصالح بومی، کمترین مداخله در حین ساخت و اجرای طرح، چشم‌انداز‌های متنوع، رنگ و بافت‌های برگرفته از کالبد و تضاد‌های نوری در معدن، پیش‌ساخته‌سازی در تمامی قطعات و بررسی فرایند کار در معدن، در این موزه تحقق یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Design Process of the Tourism Project of the Zinc Mining Museum in Norway

نویسندگان [English]

  • Delaram Sabokro 1
  • Zohreh Bakhtiari 2
1 Ph.D. Student in Landscape Architecture, Faculty of Fine Arts. University of Tehran, Iran.
2 M.A. Student in Landscape Architecture, Faculty of Fine Arts. University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tourism is now a major element of many communities’ activities and revenues, and its importance is growing day by the day. Landscape architecture, as a fledgling subject in the field of natural and artificial environment design, has generated unique characteristics for this field. Currently, the most pressing challenge is how to bring together and harmonize the diverse themes and extensive knowledge of landscape architecture, as well as how to manage the scope of this knowledge and apply it? For this purpose, this study attempts to investigate strategies based on the concepts of a systematic approach, modeling to overcome the problem of complexity and breadth of concepts in the design process. In addition, this study aims at linking the strategies to suggest a suitable framework for landscape design of places with tourism potential. this study used a descriptive-analytical research approach. The bibliographic data for this study was gathered from available texts and documents in scientific databases and analyzed using a conceptual coding process. Finally, this study takes a critical look at the design process and shows how the coordination between the vast knowledge of landscape architecture can be created. Then, this study examines the general landscape design of the Zing Mining Museum in Norway and its landscape layers in Norway as a tourism project and scrutinizes the natural-social landscapes with two macro ideas of design, contextualism, showing the traces of history, which are achieved through the use of tools and local materials, resulting in the least amount of interference during construction and maintenance, as well as the mine’s work procedure that has been achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design process
  • Contextualism
  • History traces
  • Zing Mining Museum in Norway