نقش فرهنگ جامعه محلی در جذب گردشگران کم شتاب (مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکدة گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکدۀ گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای امروز گردشگری سهم مهمی از فعالیت‌ها و درآمدهای جوامع را به خود اختصاص داده و نقش آن روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. در همین راستا، گونه‌های جدیدی متناسب با زندگی انسان مدرن ظهور پیدا می‌کنند و انسان مدرن را به سمت آهستگی می‌کشاند. گردشگری کم‌شتاب به این منظور ظهور پیدا کرد تا دور تند زندگی انسان‌های مدرن را آهسته کند تا بتوانند هم به فرهنگ‌های بومی که در این سرعت تکنولوژی در معرض فراموشی قرار گرفته‌اند نزدیک شوند و هم با توجه به تمام عناصر سفر، زندگی خود را کیفی‌تر کنند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ جامعة محلی منطقة ترکمن صحرا در جذب گردشگران کم‌شتاب است. برای سنجش این تأثیرگذاری، تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده‌اند. همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات میدانی از دو ابزار مصاحبه با خبرگان و پرسش‌نامه، استفاده شده است. پس از طراحی پرسش‌نامه و انجام روایی و پایایی و تأیید روایی آن توسط کارشناسان و پایایی آن با آزمون کرونباخ، با توجه به محدود بودن تعداد گردشگران کم‌شتاب منطبق با استانداردهای اشاره‌شده در پژوهش از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی غیراحتمالی، 103 پرسش‌نامه از میان گردشگران کم‌شتاب منطقة ترکمن صحرا جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از رگرسیون و آزمون F، داده‌ها در نرم افزار SPSS تحلیل شد.
پس از تحلیل کیفی مصاحبه‌ها، چنین نتیجه‌گیری شد که فرهنگ جامعة محلی از نظر موسیقی، خوراک، پوشاک، آداب و رسوم و زبان، تأثیر مستقیمی بر جذب گردشگران کم‌شتاب منطقة ترکمن صحرا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Local Community Culture in Slow Tourism Attraction (Case Study: Turkmen Sahara)

نویسندگان [English]

  • Narges Kazemifard 1
  • Seyed Saeed Hashemi 2
  • Parvaneh Parchekani 3
1 Master of Tourism Planning, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The world of tourism is getting much bigger and more complicated. New types of tourism have emerged to meet the needs of humans in modern life. It drives modern man to slow down. Slow tourism has emerged to slow down the rapid life cycle of modern humans and help them get closer to the indigenous cultures that have been forgotten at this speed of technology. It also aims at improving their lives by benefitting from all the elements of travel. Slow tourism is a new perspective in the world of tourism that contributes to both the environment and the quality of human life at the same time. The purpose of this research is to study the role of local community culture on slow tourism attraction in Turkmen Sahara. This study is applied and its nature is descriptive-analytical. After designing the questionnaire, its validity was confirmed by experts and its reliability by Cronbach’s test. Due to the limited number of slow tourists based on the inclusion criteria, through non-probable snowball sampling, 103 questionnaires were collected from the slow tourists of the Turkmen Sahara region, afterward, data were analyzed in SPSS software using regression and F test. The conclusion is that the local culture directly affects the slow tourist attraction in Turkmen Sahara.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slow tourism
  • Culture
  • Turkmen Sahara
  • Attraction
بسته‌نگار، مهرنوش. (1399). گردشگری کم‌شتاب در ساحت فلسفة آهستگی. گردشگری فرهنگ، (1)، 37-44.
بلوکباشی، علی. (1388). در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ‌های دیگر نگریستن. تهران: گل‌آذین.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1389). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
دیکینسون، ژانت و لومسدن، لس. (1395). سفر و گردشگری کم‌شتاب (ترجمة مهرناز شفیعیان، حمیدرضا پوربرات و ابوزید آبادی). تهران: مهکامه.
عسگری خانقاه، اصغر و شریف کمالی، محمد. (1374). ایرانیان ترکمن. چاپ اول، انتشارات اساطیر: تهران.
کریمی، صدیقه و نصر، احمدرضا. (1391). روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه. پژوهش، (1)، 71-94.
گلستان سرزمین طلای سفید. (1379). گرگان: سازمان برنامه و بودجه.
موسوی، میرنجف و کشکولی، علی‌باقر. (1393). گردشگری فرهنگی (ماهیت و مفاهیم). تهران: آراد کتاب.
میرعابدینی، شهرزاد؛ سلمانی، محمد و قدیری معصوم، مجتبی. (1398). ارزیابی ژئومورفوسایتهای شهرستان خور و بیابانک و طبس به منظور گردشگری کم‌شتاب. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 51(2)، 493-512.
نمازی، رضا. (1398). بررسی تأثیرات گردشگری کم‌شتاب در کاهش انتشار گازهای گلخانهای. چهارمین کنگرة بین‌المللی توسعة کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران. تبریز: دانشگاه تبریز.
یاوری، حسین و مسیحا، مریم. (1388). فرهنگ عامه. تهران: آذر.
 
Dikinson, J., Lumsdon, L. & Robbins, D. (2010). slow travel: issues for tourism and climate change. Journal of Sustainable Tourism, 19(3), 281-300.
Lackov, A. & Rogovsk, V. (2014). From slow food to slow tourism. The Journal of the Faculty of Economics, 2(1), 137-144.
Lumsdon, L. & Mcgrath, P. (2011). Developing a conceptual framework for slow travel: a grounded theory approach. Journal of Sustainable Tourism, 19 (3), 265–279.
Oh, K., Assaf, A. & Baloglu, S. (2016). Motivations and goals of slow tourism. Journal of Travel Research, 55(2), 205-219.
Ohridska, R. & Ivanon, S. (2010). Creative tourism business model and its application in Bulgaria. Proceedings of the Black Sea Tourism Forum “Cultural Tourism – the Future of Bulgaria”. Bulgaria: Varna.
Paul, D. B. (2014). From Slow Food To Slow Tourism. Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics, 1(2), 137-144.
Richards, G. & Marques, L. (2012). Exploring creative tourism: editors introduction. Journal of Tourism Consumption and Practice,  4(2), 1-11.
Richards, G. (2009). Creative tourism and local development. Journal of Financial Stability, 78-90.
Robbins, D. & Jo, J. (2020). Slow traveler: who are they and what motivates them. Journal of  Best Education Network, 144-160.
Virginija, J. (2016). Interaction between Cultural/Creative Tourism and Tourism/ Cultural Heritage Industries. In L, Butowski. (Ed.), Tourism From Empirical Research Towards Practical Application. Poland: Lodz University of Technology.