واکاوی سبک زندگی جامعۀ معاصر تحلیل سبک سفر و تأثیر بازاریابی فرهنگی بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 پژوهشگر دکتری گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

جامعة ایرانی در دهه‌های گذشته تغییرات عمیقی را تجربه کرده است. برخی از این تغییرات از الگوی حاکم بر تغییرات در جامعه پیروی می‌کند، در حالی که بدنة اصلی تغییرات نتیجة حکمروایی مدرنیزاسیون و پیامدهای آن است. در این میان، بازاریابی فرهنگی با ابزار قدرتمندی نظیر فرهنگ به دنبال یافتن مشتریان در عصر مدرن است. این مقاله به دنبال آن است تا تغییرات پدیدآمده در سبک سفر جامعة معاصر ایران و میزان تأثیرات بازاریابی فرهنگی بر آن را با دیدگاهی کیفی بیابد. به همین منظور، ابتدا با توسل به ادبیات پیشین چارچوب مفهومی پژوهش ترسیم شد. سپس با توجه به ماهیت مکاشفه‌ای پژوهش، روش گراندد تئوری برای آن انتخاب شد. داده‌های پژوهش از خلال مصاحبه‌های عمیق با 47 نفر از کارشناسان و کسانی که تجربة بیش از 10 سفر به خارج از کشور داشتند، انجام شد. تجزیه‌وتحلیل پژوهش با استفاده از کدگذاری سه‌گانه انجام شد و در نهایت با استخراج 14 مقولة عمده تحت عناوین شرایطی، تعاملی و پیامدی مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. نتایج حاکی از آن است که جامعة معاصر ایران، تحت تأثیر فرهنگ جهانی، برای بازتعریف نقش‌های اجتماعی و فرهنگی خود و ایجاد هویت‌ جدید، در هویت‌های پیشین خود تجدیدنظر و آن را مجدداً سازماندهی کرده‌ است. در این میان بازاریابی فرهنگی در بسیاری موارد نتوانسته موجب پایبندی افراد به ریشه‌های خود شود که در بسیاری از موارد با فرهنگ سنتی و رایج مغایرت اساسی دارد و تغییر ارزش‌ها، تعارض هویت و عدم تعادل مادیات و معنویات را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Contemporary Lifestyle of Iranian Society An Analysis of Travel Style and Cultural Marketings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo 1
  • Zohreh Korani 2
1 Associate Professor in Tourism,University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iranian society has undergone profound changes in recent decades. While main changes are the result of the rule of modernization and its consequences, some of these changes follow the pattern of transformation in society. Meanwhile, cultural marketing seeks to find customers in the modern age with powerful tools such as culture. This study seeks to investigate the changes in the travel style of contemporary Iranian society through a qualitative lens and examines how the travel style has been affected by cultural marketing. For this purpose, the conceptual framework of the research was first drawn using the previous literature. Then, according to the revelatory nature of the research, the grounded theory method was chosen for it. The research data were obtained through in-depth interviews with 47 experts and those who had an experience of more than ten trips abroad. The research analysis was performed using triple coding. Finally, the conceptual model of the research was drawn by extracting 14 major categories under the headings of conditions, interaction, and consequences. The results indicate that under the influence of contemporary world culture, Iranian society has redefined and reorganized its former identities to redefine its social and cultural maps and create a new identity. In the meantime, cultural marketing in many cases has not been able to lead people to adhere to their roots, which in many cases is fundamentally contrary to traditional and popular culture and has led to changing values, identity conflict, and material and spiritual imbalance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural marketing
  • Lifestyle
  • Travel style
  • Apparent consumption
  • Identification
  • Tourist
اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن. (1381). از طبقة اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی. نامة علوم اجتماعی، 20(0)، 3-27.
ابراهیم آبادی، حسین. (1392). رویکردی میان‌رشته‌ای به سبک زندگی؛ با نگاهی به جامعة ایران. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 5(4)، 33-54.
اجتهدنژاد کاشانی، سید سالار و قوامی، نسرین‌السادات. (1392). دوگانة زائر ـ سیاح در تجربة زیستة سه نسل. مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی. مطالعات اجتماعی ایران، 6(4-3)، 5-26.
آزاد ارمکی، تقی و شالچی، وحید. (1384). دو جهان ایرانی: مسجد و کافی شاپ. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1(4)، 163-183.
ایراندوست، سید فهیم و قادرزاده، امید. (1393). مطالعة کیفی سنخ‌شناسی سبک‌های زندگی. جامعه‌شناسی کاربردی، 25(3)، 135-162.
بوردیو، پیر. (1380). نظریة کنش: دلایل علمی و انتخاب عقلانی (ترجمة مرتضی مردی‌ها). تهران: نقش و نگار.
حبیب‌پور گتابی، کرم. (1395). تحولات سبک زندگی در ایران. فرهنگ مردم ایران، (44)، 117-145.
عبدی، محمدحامد و علیزاده، هوشمند. (1392). تبیین عوامل مؤثر بر الگوی سفر شهروندان با استفاده از رویکرد توسعة حمل و نقل محور (نمونة پژوهشی: مرکز شهر سنندج). مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 5(19)، 125-148.
وبلن، تورستین. (1396). نظریة طبقة تن‌آسا (ترجمة فرهنگ ارشاد). تهران: نی.
 
Askegaard, S. & Linnet, J. T. (2011). Towards an epistemology of consumer culture theory: Phenomenology and the context of context. Marketing Theory, 11(4), 381-404.
Basala, S. L. & Klenosky, D. B. (2001). Travel-style preferences for visiting a novel destination: A conjoint investigation across the novelty-familiarity continuum. Journal of Travel Research, 40(2), 172-182.
Baudrillard, J. (1998). On Consumer Society. Oxfordshire: Routledge.
Bocock, R. (2008). Consumption. New York: Routledge.
Bore, I. L. K. (2019). Travel style on Pinterest: Celebrity bodies as sites of labour and inspiration. JOMEC Journal, (14), 106-121.
Bourdieu, P. (2018). Distinction a Social Critique of the Judgement of Taste. Oxfordshire: Routledge.
Copuš, L. & Carnogurský, K. (2017). Intercultural marketing: Culture and its influence on the efficiency of Facebook marketing communication. Management & Marketing, 12(2), 189-211.
De Mooij, M. (2018). Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes. California: Sage.
Giddens, A. (1993). New rules of sociological method: A positive critique of interpretative sociologies. Stanford: Stanford University.
Giddens, A. (2013). The consequences of modernity. New Jersey: John Wiley & Sons.
Hackley, C. & Hackley, R. A. (2015). Marketing and the cultural production of celebrity in the era of media convergence. Journal of Marketing Management, 31(5-6), 461-477.
Khan, S. (2019). Travel Lifestyle of Young Indian Students: Gender Distinct or Gender Blurred. International Journal of Hospitality and Tourism Systems, 12(2), 17-27.
Korani, Z. & Shafiei, Z. (2020). In search of traces of ‘The Tourist Gaze’on locals: an ethnographic study in Garmeh village, Iran. Journal of Tourism and Cultural Change, 19(5), 549-567.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. New York: sage.
Mannheim, K. (1993). From Karl Mannheim. New Jersey: Transaction.
Moisander, J. & Valtonen, A. (2006). Qualitative Marketing research: A Cultural Approach. New York: Sage.
Moscardo, G. (2005). Escaping the jungle: An exploration of the relationships between lifestyle market segments and satisfaction with a nature based tourism experience. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 5(2-4), 75-94.
Pung, J. M., Gnoth, J. & Del Chiappa, G. (2020). Tourist transformation: Towards a conceptual model. Annals of Tourism Research, (81), 1028-1085.
Qu, J. (2016). Research of Tourism and Cultural Marketing Operation Model. 6th International Conference on Electronic, Mechanical, Information and Management Society, Amsterdam: Atlantis Press.
Silva, A., Sousa, B. & Fernandes, P. O. (2019). The cultural marketing in the relational management: A preliminary Minho cultural approach. International Business Information Management Association Conference, IBIMA. Granada, Spain.
Sobel, M. E. (2013). Lifestyle and Social Structure: Concepts, Definitions, Analyses. Cambridge: Elsevier.
Sousa, B., Silva, A. & Malheiro, A. (2020). Differentiation and market loyalty: an approach to cultural tourism in Northern Portugal. Advances in Tourism, Technology and Smart Systems, 171, 681-690.
Tomlinson, M. (2003). Lifestyle and social class. European Sociological Review, 19(1), 97-111.
Veblen, T. (1997). The economic theory of woman›s dress. International library of critical writings in economics, (83), 279-291.