اثر عوامل کششی و عوامل رانشی بازاریابی در جذب گردشگران سالخوردة فرهنگی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در جهان جمعیت سال‌خورده به‌ سرعت در حال افزایش است و برنامه‌ریزی برای این گروه از گردشگران اهمیت زیادی پیدا کرده است. به‌ طور سنتی عمدة گردشگران اروپایی در ایران افراد سالخورده هستند. گردشگران سالخورده عمدتاً با انگیزه‌های فرهنگی به مسافرت اقدام می‌کنند. در این پژوهش به بررسی عوامل کششی (امکانات، جاذبه‌های گردشگری، تجربه، رضایت) و رانشی (دانش، سن، اجتماعی شدن، فراغت) بازاریابی بر جذب گردشگران فرهنگی سال‌خورده پرداخته شد. روانشناسان انگیزش را اصلی‌ترین مفهوم در شناخت رفتار مصرف‌کننده و فرایند انتخاب مقصد می‌دانند. ازاین‌ رو، شناخت انگیزه‌های گردشگران فرهنگی می‌تواند، مزایایی را هم برای خود گردشگر و هم سیاست‌گذاران گردشگری داشته باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود. روش نمونه‌گیری این پژوهش در دسترس و فرمول نمونه‌گیری نیز کوکران برای جامعه نامحدود خواهد بود. در این تحقیق از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات و جهت تجزیه و تحلیل و داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در Smart PLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل کششی بازاریابی (امکانات، جاذبه‌های گردشگری، تجربه، رضایت) و عوامل رانشی بازاریابی (دانش، سن، اجتماعی شدن، فراغت) بر جذب گردشگران فرهنگی سال‌خورده اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که با تأکید بر عوامل کششی و رانشی بازاریابی در سطح بین‌المللی می‌توان به جذب گردشگران سالخورده فرهنگی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of traction factors and marketing drive factors on attracting older cultural tourists (Case study of European tourists)

نویسندگان [English]

  • Yazdan Shirmohammadi 1
  • Nafiseh Atri 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran .
2 Master of Tourism Management, Payame Noor University, Tehran, Iran .
چکیده [English]

In the world, the elderly population is exploding and planning for this group of tourists has become essential. Traditionally, the majority of European tourists in Iran are elderly people. Elderly tourists travel mainly for cultural reasons. In this study, the pull factors (facilities, tourist attractions, experience, and satisfaction) and push factors (knowledge, age, socialization, leisure) of marketing on attracting elderly cultural tourists were investigated. Psychologists consider motivation to be the main concept in understanding consumer behavior and the destination selection process. Therefore, recognizing the motivations of cultural tourists can have benefits for both the tourists and tourism policy-makers. This research is applied in terms of purpose which considered as a descriptive-survey research in terms of method. The sampling method of this research is available and the sampling formula of Cochran will be unlimited for the community. In this research, a questionnaire was used to collect information and in order to analyze the data, the structural equation modeling method was exerted in SMPPLS software. The results of this study showed that marketing pull factors (facilities, tourist attractions, experience, satisfaction) and marketing push factors (knowledge, age, socialization, leisure) have a positive and significant effect on attracting elderly cultural tourists. The results of this study indicated that by emphasizing the pull and push factors of marketing at the international level, it is possible to attract elderly cultural tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Motivation
  • Push Factors
  • Pull Factors
  • Elderly Tourist
اسعدی، میرمحمد؛ برومندزاد، یاسمین و مالکی‌نژاد، آسیه. (1396). بررسی تحلیلی توسعة گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشت‌شناختی (مورد مطالعه: استان یزد). برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، 6(22)، 77-96.
اسمیت، ملانی؛ لئود، نیکولامک و روبرتسون، مارگارت هارت. (1391). مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری ( ترجمة جعفر پاییزی). تهران: انتشارات مهکامه.
رضوانی، علی‌اصغر. (1385). جغرافیا و صنعت توریسم. تهران: دانشگاه پیام نور.
شاه‌حسینی، حدیث. (1393). شناخت انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت‌گردها از سفر به قشم. مطالعات مدیریت گردشگری، 8(24)، 145-182.
شیرمحمدی، یزدان، برادران، مراد و مختاری جوزانی، مریم. (1398). اثر گردشگری مجازی بر رفاه ذهنی. برنامه‌ریزی رفاه توسعه اجتماعی، 12(42)،157-184.
ضرغامی، حسین. (1390). نگاهی به تحولات سالخوردگی جمعیت در ایران. ارائه شده در همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور، 29 و 30 آذر ماه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
عزیزی زین الحاجلو، اکبر؛ امینی، ابوالقاسم و صادق تبریزی، جعفر. (1394). پیامدهای سالمندی جمعیت در ایران، تأکید بر چالش روزافزون نظام سلامت. تصویر سلامت، 6(1)، 54.
غریبی، ابوطالب.  (1391). اولویت‌بندی عوامل انگیزشی رانشی و کششی مؤثر بر انتخاب شهر شیراز به‌عنوان یک مقصد گردشگری از منظر گردشگران داخلی.  پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 
Baker, D. A. & Crompton, J. L. (2000). Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals of Tourism Research, 27(3), 785-804.
Bosch, Sh. J. & Gharaveis, A. (2017). Flying solo: A review of the literature on way finding for older adults experiencing visual or cognitive decline. Journal of Applied Ergonomic, 58, 327-333.
Caber, M. & Albayrak, T. (2014). Does the importance of hotel attributes differ for senior tourists? Int. J. Contemp. Hosp. Manag, 26(4), 610-628.
Caber, M. & Albayrak, T. (2016). Push or pull? Identifying rock climing tourists’ motivations. Tourism Management, 55, 74–84.
Cejudo, A. B., Hernaez, O. R. & Patterson, I. (2016). The strategic Impact of country of origin on senior Tourism Demand: The Need to Balance Global and local strategies. Journal of Population Aging, 9(4), 345-373.
Chen, C. F. & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management, 28 (4), 1115–1122.
Chen, J. (2010). The moral high ground: Perceived moral violation and moral emotions in consumer boycotts. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Oregon.
Cong, C. L. (2017). Factors affecting European tourist’s satisfaction in nha trang city (Perceptions of destination quality). Interactional Journal of Tourism Cities, 3(4), 350-362.
Correia, A., do Valle, P. O. & Moco, C. (2007). Modeling motivations and perceptions of Portuguese tourists. Journal of Business Research, 60(1), 76-80.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior. New York: Springer.
Devesa, M., Laguna, M. & Palacios, A. (2010). The Role of Motivation in Visitor Satisfaction: Empirical Evidence in Rural Tourism. Tourism Management, 31, 547-552.
Freud, S. (1916). Instinto e suas Vicissitudes. Edição Standard Brasileira das Obras Psicolo ogicas Completas, XIV. 1996. Rio de Janeiro: Imago.
Hamid, A. H. A. & Mokhtar, A. R. M. (2016). Creating Memorable Visitor Experiences by Assessing the Satisfaction level and Behavioural Consequenes of Attendees. Procedia Economicsand Finance, 37, 1-6.
Horenberg, F. (2015). Tourism advertising: comparing the effects of push & pull factors in advertising: a cross-cultural perspective. Unpublished Master Thesis in Communication Studies. University of Twente Student Theses.
Hosany, S. & Gilbert, D. (2010). Measuring tourists’ emotional experiences toward he-donic holiday destinations. Journal of Travel Research, 49(4), 513–526.
Hosany, S. Buzova, D. & Sanz-Blas, S. (2020). The Influence of Place Attachment, Ad-Evoked Positive Affect, and Motivation on Intention to Visit: Imagination Proclivity as a Moderator. Journal of Travel Research, 59(3), 477-495.
Huber, D., Milne, S. & Hyde, K. F. (2018). Constraints and facilitators for senior tourism. Tourism Management Perspectives, 27, 55-67.
Jang, A. C., Chang, Y. C., Bai, J. & Montell, D. (2009). Border-cell migration requires integration of spatial and temporal signals by the BTB protein Abrupt. Nat. Cell Biol, 11(5), 569-579.
Jang, S. & Wu, C. M. E. (2006). Seniors’ travel motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese seniors. Tourism Management, 27(2), 306–316.
Ji, T. (2012). A study of Chinese senior citizens’ attitudes toward travel attributes. Unpublished Master Thesis. Purdue University. Available from ProQuest Dissertations and Theses database.
Kim, H., Woo, E. & UysL, M. (2015).Tourism experience and quality of life among elderly tourists. Tourism Management, 46, 465–476.
Kim, S., Park, E. & Lamba, D. (2019). Extraordinary or ordinary? Food tourism motivations of Japanese domestic noodle tourists. Tourism Management Perspective, 29, 176-186.
Kohlbacher, F. & Chéron, E. (2012). Understanding “silver” consumers through cognitive age, health condition, financial status, and personal values: Empirical evidence from the world’s most mature market Japan. Journal of Consumer Behaviour, 11(3), 179.
Kolb, B. (2017). Tourism Marketing for Cities and Towns: Using Social Media and Branding to Attract Tourists. New York: Routledge.
Le Serre, D., Weber, K., Legohérel, P. & Errajaa, K. (2017). Culture as a moderator of cognitive age and travel motivation/perceived risk relations among seniors. Journal of Consumer Marketing, 34(5), 455–466.
Losada, N., Alén, E., Nicolau, J. L. & Domínguez, T. (2017). Senior tourists’ accommodation choices. Int. J. Hosp. Manag, 66, 24–34.
Maslow, A. (1954). Motivation and personality – A general theory of human motivation based upon a synthesis primarily of holistic and dynamic principles. New York: Harper & Row, Publishers.
Moscardo, G. (2006). Third-age Tourism. In D.Buhalis and C. costa (eds.), New Tourism consumers, Products and Industry: Present and Future. Issues-oxford: Butter worth-Heinemann (PP. 9-30).
Nielsen, K. (2014). Approaches to seniors’ tourist behavior. Tourism Review, 69(2), 111-121.
Parreira, A. & Silva, A. L. (2014). A study of an interval scale for a motivation test. Proceedings of SMTDA conference, Lisbon, Portugal.  (pp. 579–592).
Patuelli, R. & Nijkamp, P. (2016). Travel motivations of seniors: a review and a meta-analytical assessment. Tour. Econ., 22(4), 847-826.
Pearce, P. L. & Lee, U. I. (2005). Developing the travel career approach to tourist motivation. Journal of Travel Research, 43(3), 226- 237.
Pestana, M. H, Parreira, A. & Moutinho, L. (2018). Motivations, emotions and satisfaction: The keys to a tourism destination choice. Journal of Destination Marketing & Management, 16, 100332.
Pezeshki, F., Ardekani, S. S., Khodadadi, M., S. Almodarresi, M. A. & Hosseini, F. S. (2019). Cognitive structures of Iranian senior tourists towards domestic tourism destinations: A means-end chain approach.  J. Hosp. Tour. Manag, 39, 9–19.
Ranjanthran, M. & Mohammed, B. (2010). Domestic tourism: Perception of domestic tourist on tourism products in Penang Island. Asian Journal of Management Research, 1(2), 795-816.
Skinner, B. F. (1969). Contingencies of reinforcement: A theoretical analysis. New York: Appleton-Century-Crofts.
Tung, V., Brent, W. S. & Ritchie, J. R. (2011). Investigating the memorable experiences of thesenior travel market: an examination of the rain is censing bump. Journal of Travel and Tourism Marketing, 28(3), 331-343.
Wang, K. C., Ma, A. P., Hsu, M. T., Jao, P. C. & Lin, C. W. (2013). Seniors’ perceptions of service features on outbound group package tours. J. Bus. Res., 66(8), 1021-1027.
Woo, E., Kim, H. & Uysal, M. (2016). A measure of quality of life in elderly tourists. Applied Research in Quality of life, 11(1), 65-82.