تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت گردشگری، دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

3 استاد، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار، برنامهریزی توریسم، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، مؤسسة آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران.

چکیده

چکید‌ه|  گردشگریِ رویداد به‌عنوان یکی از عوامل انگیزشی مهم در گردشگری است که در برنامه‌های توسعه و بازاریابی اکثر مناطق، عاملی مهم به‌شمار می‌رود. در صورتی که مدیران و برنامه‌ریزان در تمامی سطوح و تمامی اشکال گردشگری، توسعه‌ای تک‌بعدی را مد نظر قرار دهند و بدون توجه به ذینفعان درون‌نسلی و بین نسلی و تمامی ارکان توسعه اقدام به توسعه کنند، قادر نخواهند بود جاذبه‌ای پایدار ایجاد نمایند و دستیابی به اهداف متنوع توسعة رویداد امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این مقاله با مطالعه و تحلیل ابعاد مختلف موفقیت رویداد، ابعادی که به بهترین وجه بر ادراک جامعة ذینفعان مؤثر و موفقیت رویدادها را تضمین می‌کند، ارائه شد. بدین منظور ابعاد مختلف ارائه‌شده توسط پژوهشگران بررسی و به‌وسیلة پنل خبرگان دسته‌بندی و هم‌مفهوم‌سازی گردید. در این فرایند از ضریب کندال در قالب نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. بدین ترتیب ابعاد و شاخص‌هایی مورد تأیید قرار گرفت که در فرایند اجماع نهایی ضریب کندال آنها بیش از 7/0 بود. نتایج حاکی از این است که عوامل مؤثر بر انتظار و ادراک سه گروه ذینفع مردم محلی، گردشگران و سازمان‌دهندگان رویداد در پنج بُعد فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعة فردی دستیابی به موفقیت برگزاری یک رویداد فرهنگی را ممکن خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Management Model in Cultural Tourism Events with Emphasis on Stakeholders

نویسندگان [English]

  • Farzanrh Khooshebast 1
  • Manoochehr Jahanian 2
  • Abdolreza Roknuldin Eftekhar 3
  • Mojtaba Javdan 4
  • Amirhossein Poorbagheri Sigaroodi 5
1 Ph.D. in Tourism Management, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture, Tehran, Iran
3 Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Tourism Planning, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iarn.
5 A. Student inTourism Management, Institute of Higher Education of Kheradgarayan Motahar, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract|Event tourism is one of the important motivational factors in tourism, which contributes to the development and marketing programs of most regions. If managers and planners at all levels and in all forms of tourism, consider one-dimensional development without considering the intergenerational stakeholders and all the pillars of development, they will not be able to make a sustainable attraction, and will not be possible to achieve event development goals. In this paper, by studying and analyzing the different dimensions of the success of the event, the dimensions that best guarantee the perception of the effective stakeholder community and the success of tourism events were presented. For this purpose, the various dimensions presented by the researchers were reviewed, categorized, and co-conceptualized by a panel of experts. In this process, Kendall coefficient in the form of SPSS 22 software was used to determine the degree of coordination in the expert opinions used in the Delphi method. Thus dimensions and indicators were approved and presented as final dimensions that in the final consensus process, its Kendall coefficient was more than 0.7. The results of the content analysis indicate that the factors affecting the expectation and perception of the three stakeholders of local people, tourists, and event organizers in five dimensions of physical, economic, social, cultural, and personal development will make it possible to successfully host a cultural event.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event tourism
  • Event Success
  • Stakeholders
  • Perceptions and expectations
اکبریان، سعیدرضا و بدری، سیدعلی. (1394). تحلیل درک ذینفعان از اثرات و پیامدهای توسعة گردشگری در نواحی روستایی، نمونه‌موردی: منطقة لواسانات. جغرافیا و توسعه، 13(38)، 47-62.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات سمت.
خوشه‌بست، فرزانه. (1399). ارائة الگوی مدیریت رویدادهای فرهنگی گردشگری (مورد مطالعه: جشنوارة ادبی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی). رسالة دکتری منتشرنشدة گردشگری، دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران.
ضرغام بروجنی، حمید و صداقت، مریم. (1397). مدل فرایندی توسعة پایدار گردشگری جمهوری اسلامی ایران، نظریه‌ای داده‌بنیاد با تأکید بر برنامه‌های پنج‌سالة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. گردشگری و توسعه، 7(3)، 725-73.
غلامی، محمد؛ شیبانی امین، عیسی؛ صفر علیزاده، اسماعیل و حسین‌زاده، رباب. (1396). اولویت‌بندی مؤلفه‌های حکمروایی شایسته از دیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مطالعة موردی: شهر بوکان). جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 7(4)، 77-88.
نظری، محسن؛ قادری، زاهد و فضلوی، سیده فروزنده. (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران. مدیریت دولتی، 7(4)، 699-720.
 
Abdul Wafi, A., Lim, Ch. & Kayat, K. (2018). Understanding sport event visitor’s motivation and satisfaction of small- scale sport event. Journal of Tourism Hospitality and Invironment Management, 2(3), 13-24.
Aksu, A., Tarcan Içigen, E. & Ehtyiar, R. (2010). A Comparison of Tourist Expectations & Satisfaction: A Case Study from Antalya Region of Turkey. Directory of Open Access Journals, Turizam, 14(2), 66-77.
Allen, J., O’Toole, W., McDonnell, I. & Harris, R. (2002). Festival and Event Management. 2nd (ed.). New York: John Wiley & Sons.
Alrwafjah, M. M., Fernando, A. G. & Rafael Cortes, M. (2019). Residents’ Perceptions & Satisfaction toward Tourism Development: A Case Study of Petra Region, Jordan. Sustainability, 11(7), 1907.
Anastassova, L. (2017). Destination experience perception versus tourist expectations based on destination image in their minds: empiric. Conference Proceedings, 7th Advanced Tourism Marketing Conference, Casablanca, Morocco.
Andersson, T. D. & Getz, D. (2008). Stakeholder Management Strategies of Festivals. Journal of Convention & Event Tourism, 9(3), 199-220.
Argenti, J. (1997). Stakeholders: the case against. Long Range Planning, 30(3), 442-445.
Atkinson, J. (2016). What motivates stakeholders’ engagement with music festivals?. BA (Hons) Event Management. Cardiff: Cardiff Metropolitan University.
Bazzanella, F. (2019). Perceptions and Role of Tourist Destination Residents Compared to Other Event Stakeholders in a Small-Scale Sports Event. The Case of the FIS World Junior Alpine Ski Championships (2019)in Val di Fassa. Sustainability, 11, 6909.
Blain, C., Levy, S. E. & Ritchie, J. (2005). Destination Branding: Insights & Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research, 43(4), 328-338.
Boonpat, O. & Suvachart, N. (2014). Tourist Expectation and Tourist Experience in Cultural Tourism. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(3), 124-132.
Bowdin G., Allen, J., O’Toole, W., Harris, R. & McDonnell, I. (2011). Events Management. 3nd (ed.). Great Britain: Elsevier Ltd.
Bull, C. & Lovell, J. (2007). The Impact of Hosting Major Sporting Events on Local Residents: an Analysis of the Views and Perceptions of Canterbury Residents in Relation to the Tour de France 2007. Journal of Sport & Tourism, 12(3-4), 229-248.
Campbell, A. (1997). Stakeholders: the case in favour. Long Range Planning, 30(3), 446-449.
Cardenas, D. A., Byrd, E. T. & Duffy, L. N. (2015). An Exploratory Study of Community Awareness of Impacts and Agreement to Sustainable Tourism Development Principles. Tourism and Hospitality Research, 15(4), 254–266.
Chang Y-C. (2020). Creating Value through the Performing Arts Festival: The Multi-Stakeholder Approach. Journal of Macromarketing, 40(2), 185-200.
Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating. Academy of Management. The Academy of Management Review, 20(1), 92-117.
Clawson, M. & Knetsch, J. L. (1966). Economics of Outdoor Recreation. Baltimore, MD: Johns Hopkins, Baltimore.
Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play. San Francisco: Jossey-Bass.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: HarperPerennial.
Deák, C. (2006). A projektmenedsment érettsége (Maturity of project management). Bp. Manag. Rev, 37, 60–68.
Franco, M. & Stevao, C. (2010). The Role of Tourism Public-Private Partnerships in Regional Development: A Conceptual Model Proposal. Cadernos EBAPE.BR, 8, 600-612.
Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston: MA.
Fredline, E. & Faulkner, B. (2000). Host community reactions: A cluster analysis. Annals of Tourism Research, 27(3), 763-784.
Getz, D. & Frisby, W. (1988). Evaluating management effectiveness in community-run festival. Journal of Travel Research, 27(1), 22-27.
Getz, D. (1991). Festivals, Special Events, and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold.
Getz, D. (2008). Progress in Tourism Management-Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29(3), 403-428.
Getz, D. (2012). Event Studies: Discourses & Future Directions. Event Management, 16(2), 171-187.
Gibson, K. (2000). The moral basis of stakeholder theory. Journal of Business Ethics, 26(3), 245-257.
Gilmore H. J. & Pine II B. J. (2002). Differentiating hospitality operation via experience: why selling services is not enough. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43(3), 87-96.
Guerrero Melo, D. (2013). A model of public intervention for music festivals as creative industries in small and medium-size cities: an assessment of the case of Enschede. Unpublished Master Thesis, University of Twente, Faculty of BMS: Behavioural, Management and Social Sciences, Enschede, Netherlands.
He, P., He, Y. & Xu, F. (2018). Evolutionary Analysis of Sustainable Tourism. Annals of Tourism Research, 69, 76–89.
Hernandez-Mogollon, J. M., Folgado-Fernandez, J. A. & Oliveira Duarte, P. (2014). Event tourism analysis and state of the art. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 5(2), 83-102.
Jago, L., Dwyer, L., Lipman, G., Van Lill, D. & Vorster, Sh. (2010). Optimising the potential of mega-events: An overview. International Journal of Event and Festival Management, 1(3), 220-237.
Kaplanidou, K. & Vogt, Ch. (2010). The Meaning & measurement of a sport event experience among active sport tourists. Journal of Sport Management, 24(5), 544-566.
Kaplanidou, K., Kerwin, Sh. & Karadakis, K. (2013). Understanding sport event success: exploring perceptions of sport event consumers and event providers. Journal of Sport Tourism, 18(3), 137-159.
Kerstetter, D. & Cho, M. (2004). Tourists’ information search behavior: The role of prior knowledge and perceived credibility. Annals of Tourism Research, 31(4), 961–985.
Kim, H. J., Chen, M. H. & Jang, S. (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan. Tourism Management, 27(5), 925-933.
Kim, J.-H., Ritchie, J. R. B. & McCormick, B. (2012a). Development of a scale to measurememorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25.
Kim, K., Hallab, Z. & Kim, J.-N. (2012b). The moderating effect of travel experience in a destination on the relationship between the destination image and the intention to revisit. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21, 486-505.
Kim, J.-H. & Ritchie, J. R. B. (2013). Cross-cultural validation of a Memorable Tourism Experience Scale (MTES). Journal of Travel Research, 53(3), 323-335.
Kose, H., Argan, M.T. & Argan, M. (2011). Special event management & event marketing: A case study of TKBL all-star 2011 in Turkey. Journal of Management & Marketing Research, 8, 1-11.
Lamberti, L., Noci, G., Guo, J. & Zhu, Sh. (2011). Mega-Events as Drivers of Community Participation in Developing Countries: The Case of Shanghai World Expo. Tourism Management, 32(6), 1474-1483.
Lane, B. (2018). Will Sustainable Tourism Research Be Sustainable in the Future? An Opinion Piece. Tourism Management Perspectives, 25, 161–164.
Ma, S. C., Egan, D., Rotherham, I. & Ma, S. M. (2011). A framework for monitoring during the planning stage for a sports mega-event. Journal of Sustainable Tourism, 19(1), 79-96.
Malfas, M. & Theodoraki, E. & Houlihan, B. (2004). Impacts of the Olympic Games as Mega-Events. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-municipal Engineer - PROC INST CIVIL ENG MUNIC ENG, 157(3), 209-220.
Morgan, M. (2008). What makes a good festival? Understanding the event experience. Journal of Event Management, 12(2), 81-93.
Nicholson, R. & Pearce, D. (2001). Why do people attend events: A comparative analysis of visitor motivations at four South Island events? Journal of Travel Research, 39(4), 449–460.
Ohmann, S., Jones, I. & Wilkes, K. (2006). The Perceived Social Impacts of the 2006 Football World Cup on Munich Residents. Journal of Sport & Tourism, 11, 129-152.
O’Sullivan, E. L. & Spangler, K. J. (1998). Experience Marketing-Strategies for New Millennium. Venture publishing, Inc. State College.
Otto, J. E. & Ritchie, J. R. B. (1996). The service experience in tourism. Tourism Management, 17(3), 165–174.
Preuss, H. (2006). Lasting Effects of Major Sporting Events. Retrieved May 15, 2020 from: www.idrottsforum.org.
Pine, J. B. & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to theexperience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97–105.
Pinto, M. B. & Pinto, J. K. (1991). Determinants of cross-functional cooperation in the project implementation process. Project Managemant Journal, 22(2), 15–20.
Reid, S. & Arcodia, Ch. (2002). Understanding the role of the stakeholder in event management, university of Groningen. Journal of Sport Tourism, 7(3), 20-22.
Schulenkorf, N. (2010). The roles and responsibilities of a change agent in sport event development projects. Sport Management Review, 13(3), 118-128.
Sequeira Couto, U., Tang, W.S.L. & Boyce, P. (2017). What makes a motorsports event enjoyable? The case of Macau Grand Prix. Journal of Convention & Event Tourism, 18(1), 26-40.
Silvers, J. R. (2004). Professional Event Coordination. Hoboken, NJ: Wiley.
Sternberg, E. (1997). The iconography of the tourism experience. Annals of Tourism Research, 24(4), 951-969.
Sun Tung, V. R. & Ritchie, J. R (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of Tourism Research, 38(4), 1367-1386.
Szabó, L. & Gaál, Z. (2006). Project success & project excellence. Sharing knowledge & success for the future—Congress reports 18th, Euromaintenance Congress & 3rd World Congress on Maintenance, Switzerland, Basel (pp. 193–198).
Tian Cole, Sh. & Chancellor, H. CH. (2008). Examining the festival attributes that impact visitor experience, satisfaction & re-visit intention. Journal of Vacation Marketing, 15(4), 323–333.
Tigre Moura, F., Gnoth, J. & Deans, K. R. (2015). Localizing Cultural Values on Tourism Destination Websites: The Effects on Users’ Willingness to Travel and Destination Image. Journal of Travel Research, 54(4), 528–542.
Trauer, B. & Ryan, C. (2005). Destination Image, Romance and Place Experience—an Application of Intimacy Theory in Tourism. Tourism .
Management, 26, 481-491.
Trošt Lesic, K., Dropulic Ružic, M. & Križman Pavlovic, D. (2015). Identification and analysis of cultural event stakeholders in a tourism destination: Case study of “TeTa - Teran and Truffle festival”. In J. Gržinic & K. Vodeb -Pula  (Eds.), Cultural Tourism and Destination Impacts. Juraj Dobrila University of Pula, (pp. 61-92).
Uriely, N. (2005). The tourist experience: Conceptual developments. Annals of Tourism Research, 32(1), 199-216.
Vroom, V. H. (1994). Work and Motivation. New York: Wiley.
Wong, M. M. C., Cheung, R. & Wan, C. (2013). A Study on Traveler Expectation, Motivation & Attitude. Contemporary Management Research, 9(2), 172.
Yan, Q., Zhang, H. & Li, M. (2012). Programming quality of festivals: conceptualization, measurement, and relation to consequences. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(4), 653- 673.
Yoon, Y-S., Lee, J-S. & Lee, C-K. (2010). Measuring festival quality & value affecting visitors’ satisfaction & loyalty using a structural approach. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 335–342.