تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

< p class="a" dir="RTL">درک واکنش‌های رفتاری بازدیدکنندگان برای مدیران بازاریابی در صنعت گردشگری بسیار بااهمیت است. مقالة حاضر تأثیر عوامل بازاریابی داستان‌سرایی و درگیری و مشغولیت سفر را بر تمایل و قصد رفتاری گردشگر در انتخاب یک مقصد گردشگری (خراسان رضوی) بررسی کرده است. برای پاسخ به این سؤال، از روش پژوهش پدیدارشناسی و با رویکرد کیفی استفاده شده است. روش نمونه‌گیری از نوع گلوله برفی و هدفمند بوده و در مجموع با انجام 12 مصاحبه با اساتید و متخصصان حوزه‌های مدیریت بازاریابی، بازاریابی توریسم و فرهنگ و ادبیات خراسان رضوی، مرحلة اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل مصاحبه‌ها، از روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد داستان‌های مذهبی، حماسی، افسانه‌ای و تاریخی نقش اساسی در شکل‌دهی باورها، نگرش‌ها و قصد رفتاری گردشگر در بازدید از خراسان رضوی دارند. نهایتاً نتایج حاصله از پژوهش با مطالعات گذشته مورد مقایسه قرار گرفته و الگوی پیشنهادی ارائه شده است.
< p>

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Role of Storytelling Marketing and Travel Involvement on the Behavioral Intention in Choosing a Travel Destination (Phenomenological Approach)

نویسندگان [English]

  • Massoud Javidi zargari 1
  • Hassan Esmailpour 2
  • Hossein Vazifehdust 3
1 faculty member of business management department-islamic azad university-Neyshabour Branch-Khorasan Razavi-Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Business Management, Tehran Central, Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Marketing Management, Department of Business Management, Faculty of Management and Economie, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran.
چکیده [English]

< p class="Abstract">Understanding the behavioral reactions of visitors is crucial for marketing managers in the Tourism Industry. The present article is the effect of story-telling Marketing factors and Travel Involvement on the Tourist Behavioral Intentions in choosing a Tourist destination Khorasan Razavi. To answer this question, the method of Phenomenological research with a qualitative approach has been used. The method of snowball sampling and purposeful sampling was obtained, and by conducting a total of 12 interviews with professors and experts in the field of marketing management, tourism marketing, and the culture and literature of Khorasan Razavi, the theoretical saturation stage was achieved. Also, the methods of open, axial, and selective coding were used. The results and findings of the study show that religious, epic, mythical, and historical stories play a key role in shaping the beliefs, attitudes, and behavioral intentions of tourists visiting Khorasan Razavi. Finally, the research results are compared with previous studies, and a proposed model is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • |Story-telling marketing
  • Travel involvement
  • Behavioral intention
  • Travel destination
اکبری، مرتضی و غفوریان، فاطمه‌السادات. (1396). تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti. تهران: دانشگاه تهران.
ایمان، محمدتقی. (1393). روش تحقیق کیفی. قم: انتشارات جعفری.
بازرگان،عباس. (1393). مقدمه‌ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردی متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
دانایی‌فرد، حسن وکاظمی، حسین. (1392). پژوهش‌های تفسیری در سازمان: استراتژی های پدیدارشناسی و پدیدارنگاری. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
طبیبی، سیدجمال‌الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام. (1395). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله‌نویسی. تهران: انتشارات فردوس.
عزیزی، شهریار؛ قره‌چی، منیژه و براتی، ابوالفضل. (1396). مدل موفق نام‌ونشان تجاری در صنایع کاشی و سرامیک با رویکرد نظریة داده بنیاد. مدیریت بازرگانی، 9(4)، 807-826.
محمدپور، احمد. (1392الف). روش تحقیق کیفی، ضد روش(1). تهران: جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد. (1392ب). روش تحقیق کیفی، ضد روش(2). تهران: جامعه‌شناسان.
میرزایی، خلیل. (1394). کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهش‌گری، پژوهشنامه‌نویسی. چاپ پنجم، تهران: فوژان.
موون، جان و مینور، میشل. (1393). رفتار مصرف‌کننده (ترجمة کامبیز حیدرزاده). چاپ سوم، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
موون، جان و مینور، میشل. (1396). رفتار مصرف‌کننده (ترجمة صالح اردستانی و دیگران). چاپ نهم، تهران: انتشارات دیبا-طنین.
 نقیب‌زاده، احمد و فاضلی، حبیب‌الله. (1385). درآمدی بر پدیدارشناسی به‌مثابة روش علمی. پژوهشنامة علوم سیاسی، 1(2)، 29-54.
 
Agren, M. &Olund, M. (2007). Storytelling a Study of Marketing Communication in Hospitality Industry. Jonkoping International Business School.
 Brown, S. J. & Denning, S. (2005). Storytelling in organizations. U.S.A: Elsevier butter worth- Heinemann.
 Carmo, M. B. & Cloudio, A. P. (2013). 3D virtual exhibitions. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 33, 222-235.
Chen, C. F. & Tsai, D. C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral Intention?. Tourism Management, 28(4), 1115-1122.
Chen, C. F. & Chen, F. S. (2010). Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction and Behavior Intentionfor Heritage Tourist. Tourist Management.
 Escalas, J. E. & Stern, B. B. (2003). Sympathy and empathy: Emotional responses to advertising dramas. Journal of Consumer Research, 29(4), 566-578.
 Gabriel, Y. (2000). Storytelling in Organizations: fictions and fantasies. Oxford: Oxford University press.
 Grönroos, C. (2000). Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach. Chichester: John Wiley Press.
 Gummesson, E. (2004). Many-to-Many Marketing. Malmo: Liber ekonomi.
Guttentag, D.A. (2010). Virtual reality: Application and implications tourism. Tourism Management, 31(5), 637-651.
 Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7nd (Ed.). New York: Mac Millan.
 Hermansson, E. & Na, J. (2008). How Does a Company communicate through storytelling?. Kristianstad: Kristianstad University Press.
Hulusic, V. & Rizvic, S.(2013).Story Guided Virtual Environments in Education Applications. in transaction on edutainment. Berlin: Springer.
 Hyun, M. Y. & O’Keefe, R. M. (2012). Virtual destination image: Testing a telepresence model. Journal of Busines Research, 65(1), 29-35.
Huhtamo, E .(2010). On the Origins of the Virtual Museum. In Museums in a Digital Age. London: Routledge.
 Hsu, H. C. & Huang, S. (2010). Formation of Tourist Behavioral intention and actual Behavior. In 7th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM) (pp. 1–6), Tokyo, Japan.
Hiltonen, A. (2002). Aristotle in Hollywood: The Anatomy of Successful Storytelling. Bristol: Intellect Book.
Hsiao,K.L. & Lu, H.P. & Lan,W.C. (2013). The Influence of the Components of Storytelling blogs on Readers. Internet Res.
 Jay, R. (1996). Marketing your small business. London: Hodder & Stoughton.
Jung, C.G. (1959).The Archetype and the Collective Unconscious.Collective Works Princeton, New York: NJ. University Press.
 Kirby, J. & Marsden, P. (2006). Connected Marketing: The viral, buzz and word of mouth revolution. Oxford: Butter Worth- Heinemann.
 Kotler, P. & Keller, K. (2011). Marketing management. 12nd (Ed.). New Jersey: Pearson Eductation, Inc.
Kool, O. & Von  Wallpach, S.& Kreuzer, M. (2010).”Multi-method Research on Consumer-brand Associations: comparing free associations, storytelling, and collages”.Psychol. Market. 
 Khojasteh mehr, R.; Mohammadi, R, Sudani, M. & Abbaspour, Z. (2018). Experience living in sustainable marriages (a descriptive psychological phenomeno logical stydy). Journal of Counselling Researchm ,17(4), 15-26.
 Li, Y. M. (2014)”. Effect of story marketing and travel involvement on tourist behavioral intention in the tourism industry”. Journal of sustainability, 6(12), 9387-9397.
 Loureiro, S.M.C & Kastenholz, E. (2011). Corporate Reputation, satisfaction, Delight, and Loyalty toward rural lodging units. International Journal of hospitality Management, 30(3), 575-583.
 Mark, M. & Pearson, C. S. (2004). The hero and the outlaw: Buildding extraordinary brands through the power of archetypes. New York: Mc Graw- Hill.
 Mohamad, M.; Ali, A. M. & Ghani, N. A. (2011). A structural Model of Destination Image, Tourists Satisfaction and Destination loyalty. International Journal of Business and Management Study, 3(2), 167-177.
Mossberg, L. & Nissen- johansen, E. (2006). Storytelling-Marknadsföring i upplevelseindustrin. Lund: Studentlitteratur.
 Park, Y. & Nijite, D. (2010). Relationship between destionation image and tourists future behavior: observations from Jeju Island, Korea. Asia Paciffic Journal of Tourism Reperesentation, 15(1), 1-20.
 Wertime, K. (2002). Building brands & believers: How to connect with consumers using archetype. Singapur: John Wiley & Sons
Weick, K., Sutcliffe, K. & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking, Organizational Science, 16(4), 409–21.
 Woodside, A. G. & Megehee, M. C. (2009). Travel storytelling theory and practice. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 20(1), 86-99.
 Woodside, A. G., Sood, S. & Miller, K. E. (2008). When consumers and brands talk: storytelling theory and research in psychology and marketing. Psychology and marketing, 25(2), 97-145.
Wise, K. & Alhabash, S. & Park, H.(2010). Emotional Responses During Social Information Seeking on Facebook. Cyber  Psychol-Behav. Soc. Network.
 Yavuz, M. C., Sumbul, M., Ergec, N. E. & Derdiyok, C. L (2016). Storytelling in destination brand communication: A Qualitative Analysis. Journal of Global Business Insights, 1(2), 63-72.