منظر آیینی از نگاه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

بشر همواره برای به‌رسمیت شناخته شدن اعتقادات و باورهای خود، مفاهیم ذهنی نهفته در آنها را به‌گونه‌ای تمثیلی و نمادین و در قالب اعمالی مشخص که «آیین» نامیده می‌شود بیان کرده است. آیین‌ها نقش مهمی در بازگویی مؤلفه‌های فرهنگی جوامع و گروه‌های فرهنگی داشته و از جاذبه‌های گردشگری پراهمیت تمدن‌های کهنی نظیر ایران به‌شمار می‌روند. منظر به‌عنوان یک شکل چندظرفیتی شناخت، امکان آگاهی به ابعاد مهمی از گردشگری آیینی را فراهم آورده و با بازخوانی ریشه‌ها، قابلیت‌ها و گونه‌های مختلف آیین‌ها افق‌های جدیدی را در زمینه توسعۀ گردشگری فراهم می‌آورد. هدف از نوشتار حاضر بررسی ابعاد مختلف مناظر آیینی و استفاده از قابلیت‌ها و جاذبه‌های آن، از طریق اتخاذ رویکرد گردشگری منظر به اماکن و رویدادهای آیینی است که با بررسی نمونه‌هایی از مناظر آیینی ایران مورد بحث قرار می‌گیرد.
انسان‌ها در طول تاریخ برای پاسخگویی به نیازهای مادی و معنایی خود دست به آفرینش اسطوره‌ها و به‌کارگیری آیین‌ها زده‌اند. آیین‌ها به‌عنوان شکل عملی باور‌ها دارای سه‌ وجه کالبدی، معنایی و اجتماعی‌اند که از برهم‌نهی سه عامل انسان، محیط انسان‌ساخت و طبیعت شکل گرفته‌اند. استمرار باورها و معانی، امکان شناخت مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی و بهبود کیفیت اجتماعی و مشارکتی گردشگری، ازجمله قابلیت‌های مناظر آیینی در بهبود تجربۀ گردشگری است. اتخاذ نگاه گردشگری منظر در پرداختن به نقش آیین‌ها، ارتقای جایگاه گردشگران از نظاره‌گرانی صرف به کنش‌گرانی در تعامل و ارتباط با محیط را به‌دنبال داشته که با پرسش از چیستی و چرایی آیین‌ها امکان شناخت و دست‌یابی به‌معانی و ارزش‌های فرهنگی مستتر در آنها را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ritual Landscape from the Perspective of Tourism

نویسنده [English]

  • Hamideh Abarghouei Fard
Ph.D. Candidate in Landscape Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Human beings, to diagnose for recognition of their beliefs and opinions, have always expressed the mental concepts hidden in them in a symbolic and allegorical way and in the form of specific actions called “ritual”. Rituals have played a significant role in restating the cultural components of societies and cultural groups. Moreover, they are considered as important tourist attractions of ancient civilizations such as Iran. Landscape as a multi-capacity form of cognition provides the opportunity of awareness of important aspects of ritual tourism and re-reading the roots, capabilities, and different types of rituals to provide new horizons in the field of tourism development. The current article aims to study examine the different dimensions of ritual landscapes and use its capabilities and attractions by adopting a landscape tourism approach to ritual places and events., which is discussed by examining examples of ritual landscapes in Iran.
Throughout history, human beings have created myths and used rituals to meet their material and semantic needs. Rituals, as a practical form of beliefs, have three physical, semantic, and social aspects that are formed by the superposition combination of three factors of human, human environment, and nature. Continuity of beliefs and meanings, the possibility of recognizing cultural and identity components, and improving the social and participatory quality of tourism, are among the capabilities of ritual landscapes in improving the tourism experience. Adopting the view of landscape tourism in addressing the role of rituals and promoting the position of tourists from mere observers to activists in interaction and communication with the environment has led to the question of what and why the rituals to recognize and achieve cultural meanings and values ​​hidden in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ritual landscape
  • Landscape tourism
  • Ritual tourism
  • Myth
  • Ritual
ابرقویی فرد، حمیده؛ صابونچی، پریچهر و فرزین، احمدعلی. (1397). بازخوانی نقش مناظر آیینی در هویت‌بخشی به شهرهای ایرانی. باغ نظر، 15(65)، 5-12.
ابرقویی‌فرد، حمیده. (1398). تأملی بر نمودهای منظر آیینی در استان کرمان. هنر و تمدن شرق، 7(24)، 13-20.
اورسل، ارنست. (1382). سفرنامه قفقاز و ایران. (ترجمه علی اصغر سعیدی) تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بهار، مهرداد. (۱۳۸۹). پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: آگاه
بیگی، حمیده. (1398). نقش گردشگری آیینی در نگهداشت فرهنگ عزاداری حسینی؛ مطالعه موردی شهرک ماسوله. مجله تحقیقات فرهنگی ایران، 12(2)، 101 -131.
پرچکانی، پروانه. (1393). آمایش منظر و مدیریت گردشگری. منظر، 6(29)، 34-39.
جوادی، شهره. (1386). اماکن مقدس در ارتباط با طبیعت (آب، درخت و کوه). باغ نظر، 4(8)، 12-22.
جوادی، شهره. (1397). گردشگری آئینی. منظر، 10(42)، 14-21.
خرم‌رویی، ریحانه؛ ماهان، امین و فرزین، احمدعلی. (1398). تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه‌های تبلور آن. هویت شهر، 13(2)،51-62.
رستم‌پور، سالومه. (1382). مهرپرستی در ایران، هند و روم. تهران: انتشارات خورشیدآفرین.
سپهر، محمدهمایون و رحیمی، بهمن. (1391). گردشگری آیینی، آیین نوروز شیراز، اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین، همدان، ایران.
ضیایی، محمود و تراب احمدی. (1391). شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی، تهران: علوم اجتماعی.
طاهری، رضا. (1393). آناهیتا و ایزدبانوان دیگر در اسطوره‌ها و باورهای ایرانیان. تهران: فروهر.
غضنفری، پروانه و جوادی، شهره. (1388). نگاه آیینی به گردشگری ایرانی. منظر، 1(5)، 70-73.
فکوهی، ناصر. (1383). انسان‌شناسی شهری. تهران: نشر نی.
گرین، راجر لنسلین. (1381). اساطیر یونانی (ترجمه عباس آقاجانی). تهران: سروش.
منصوری، سیدامیر. (1393). گردشگری به‌مثابۀ نظام معرفت. منظر، 6(29)، 28-33.
منصوری، سیدامیر، جوادی، شهره. (1397). سه‌گانه منظر ایرانی. تهران: انتشارات پژوهشکده نظر.
منصوری، سیدامیر و شفیعا، سعید. (1398). آشنایی با منظر (گردشگری منظر). تهران: انتشارات مهکامه.
منصوری، سیدامیر. (1399). گردشگری فرهنگ با تکیه بر تفاوت مفهومی فرهنگ و فرهنگی. گردشگری فرهنگ، 1(1)، 5-8.
نیکنام، کامبیز. (1393). مقایسۀ دو مفهوم گردشگر و زائر. منظر، 6(29)، 46-51.
همیلتون، ادیت. (1376). سیری در اساطیر یونان و رم (ترجمه عبدالحسین شریفیان). تهران: اساطیر.
Bell, C. & Lyall, J. (2002). The accelerated sublime: Landscape, tourism, and identity. United States: Greenwood Publishing Group.
Bremer, T. S. (2001). Religion on display: tourists, sacred place, and identity at the San Antonio missions. Canada: Princeton University.
Bremer, T. S. (2006). Sacred spaces and tourist places. In Tourism, religion and spiritual journeys. New York:. Routledge.
Durkheim, E. (1965). The Elementary Forms of the Religious Life (J.W. Swain, Trans.). New York: The Free Press.
Eliade, M. (1961). the sacred and the profane: the natureof religion. New York: Harper & Row.
Fortes, M. (1962). Ritual and office in tribe society. In Essays on the ritual of social relations (ed. M. Gluckman). Manchester: Manchester University Press.
Gluckman, M. (1962). Les Rites de Passage. In Essays on the ritual of social relations (ed. M. Gluckman). Manchester: Manchester University Press.
Graburn, N. H. (2004). Secular ritual: A general theory of tourism. Tourists and tourism: A reader, 23-34.
Kaszowski, L. (2000). Methodology of pilgrimage-peregrinus. Cracoviensis, (10), 75-82.
Knudsen, D. C. (2008). Landscape, tourism, and meaning. United Kingdom: Ashgate Publishing.
Lan, Q. (2018). Does ritual exist? Defining and classifying ritual based on belief theory. The Journal of Chinese Sociology, 5(1), 1-14.
Mann, A. T. (2010). Sacred landscapes: The threshold between worlds. New York: Sterling.
Picard, D. & Robinson, M. (2006). Festivals, tourism and social change: Remaking worlds. United Kingdom: Channel view publications.
Selstad, L. (2007). The social anthropology of the tourist experience. Exploring the “middle role”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 19-33.
Smith, V. L. (Ed.). (2012). Hosts and guests: The anthropology of tourism. United States: University of Pennsylvania Press.