منظر بومی کرمان با تأکید بر منظر روستایی به عنوان میراثی در خطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

امروزه توجه به منظر روستایی به‌ عنوان بستری غنی و متشکل از مؤلفه‌های شناختی و هویتی اهمیت یافته است. در مطالعۀ منظر، بازشناسی ماهیت و ارزش‌های مکانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ به‌ویژه هنگامی که این ارزش‌ها در معرض خطر تغییرات ساختاری قرار‌ گیرند. منظر روستایی مجموعه‌ای از زیرساخت‌های مفهومی است که با کنار هم قرارگرفتن این مؤلفه‌ها به‌ عنوان اجزای یک سیستم، هویت و فرهنگ روستا را متبلور ساخته و امکان خوانش آن را فراهم می‌آورد. اما آنچه امروزه به عنوان منظر روستایی پدید آمده است، حاصل نگاه ساده‌انگارانه و بی‌توجه به جنبه‌های چیستی‌شناسانۀ روستاست که به‌تبع آن مغفول‌ماندن چرایی و ضرورت حفظ روستا را به دنبال داشته است.
روستاهای استان کرمان به دلیل تنوع اقلیمی، فرهنگی و هویتی، منظرهای متفاوتی را از جامعۀ روستایی این استان ارائه می‌کند که معرف ساختارهای اصیل روستایی هستند. تغییراتی که در ساختار روستاها به‌ویژه بعد از اقدامات نوسازی و بهسازی پس از زلزله‌های چند دهۀ اخیر حاصل شده است، نتیجه‌ای جز برهم‌خوردن نظام روستایی در سطوح خرد و کلان دربرنداشته و این مهم را می‌توان به وضوح در منظر بومی این استان مشاهده کرد. این نوشتار که براساس مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی در سفر پژوهشی به استان کرمان و بازدید از روستاهای آن نگاشته شده، براین فرض استوار است که عوامل متعددی در تغییر منظر روستایی ایفای نقش کرده و روند تحولات را سرعت بخشیده‌اند. برای بسط موضوع ابتدا به بررسی ابعاد مختلف مفهومی روستا پرداخته و سپس با بازشناسی منظر روستایی و مؤلفه‌های آن، عوامل تغییر‌دهندۀ ساختارهای روستایی بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Kerman's Vernacular Landscape with an Emphasis on Rural Landscapes as an Endangered Heritage

نویسنده [English]

  • Sina Naseri
Ph.D Student in Landscape Architecture, Faculty of Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, it is important to pay attention to the rural landscape as a rich context consisting of cognitive and identity components. In landscape study, recognizing the nature and spatial values are important. Especially when these values are in danger of structural changes. The rural landscape is a set of conceptual infrastructures whose combinations as components of a system crystallize the identity and culture of the village. This will contribute to the legibility of the village. But what has emerged today as a rural landscape is the result of a naïve view that has overlooked what a village is. This has resulted in the negligence of why we should preserve the village and highlights the necessity of this issue. Due to climatic, cultural, and identity diversity, Kerman’s villages reflect different perspectives of the rural community of this province. These perspectives have changed the structure of villages, especially after modernization and improvement attempts were done after the earthquakes of recent decades. The result has disrupted the rural system at the micro and macro levels, and we can see this disruption in the native landscape of Kerman. We collected data for this study through a bibliographical research method and field observations during a trip to Kerman province and visiting its villages. This study is based on the assumption that several factors have played a role in changing the rural landscape and have accelerated the process of changes. To this purpose, we examined the different concepts of the village, and then we presented the factors that change the rural structure by identifying the rural landscape and its components.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural landscape
  • Agricultural landscape
  • Conceptual infrastructure
  • Rural planning guidelines
ایسنا. (1394). نگاهی به زلزله‌های 100 سال اخیر استان کرمان. تاریخ مراجعه: 15/9/96، قابل دسترس در: https://www.isna.ir/amp/94121107279
تقوایی، محمدحسن. (1392). منظر روستایی و جلوه‌های پرداخت محیط طبیعی. مسکن و محیط روستا، 7(143)، 38-20.
راهب، غزال. (1386). درنگی در مفهوم روستا. محیط شناسی، 33(41)، 105-116.
عباس‌زادگان، مصطفی. (1392). منظر روستاهای ایران. تهران: وزارت راه و شهرسازی، معاونت معماری و شهرسازی.
فریدون‌زاده، حسن. (1398). طرح‌های هادی روستایی، هدایت‌گر آبادانی و یا تخریب روستاها؟!. تاریخ مراجعه: 21/9/96 قابل‌دسترس در: https://nazaronline.ir/4110