کلیدواژه‌ها = منظر مردمی
دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 17-26

10.22034/toc.2022.350596.1086

حمیده ابرقویی فرد؛ پدرام صدفی کهنه شهری؛ مهدی نصیریان؛ بهاره امینی؛ مارال احمدی؛ سجاد اکبرپور بازرگانی