بررسی فرایند طراحی پروژۀگر دشگری موزۀ معدنِ روی نروژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه گردشگری بخش مهمی از فعالیت‌ها و درآمدهای جوامع را به خود اختصاص داده است و نقش آن هر‌روزه پررنگ‌تر می‌شود. در همین راستا، معماری منظر به عنوان رشته‌ای نوپا در عرصة طراحی محیط‌های طبیعی و مصنوع، باعث ایجاد خصوصیات ویژه‌ای برای این عرصه‌ شده است. در واقع مهم‌ترین پرسش پیش رو چگونگی ایجاد تلفیق و هماهنگی میان موضوعات گوناگون و دانش وسیع مرتبط با معماری منظر است و این‌که چگونه می‌توان به این گسترة دانش نظم بخشید و آن را به کار ‌گرفت؟ لذا در این پژوهش ساز‌و‌کارهایی با تکیه بر مفهوم نگرش سیستماتیک، مدل‌سازی و الگو برای غلبه بر مشکل پیچیدگی و گستردگی مفاهیم در جریان طراحی، مورد بررسی قرار گرفته‌ است تا با پیوند آن‌ها بتوان در نهایت چارچوبی مناسب و قابل‌تعمیم جهت به‌کارگیری در طراحی منظر مکان‌های دارای توانمندی گردشگری پیشنهاد نمود. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی-تحلیلی است و با کدگذاری مفاهیم و داده‌های گرد‌آوری‌شده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی متون و اسناد موجود در پایگاه‌های اطلاعات علمی انجام شده است. در نهایت این پژوهش در پی آن است تا از ورای نقد و نگاه به فرایند طراحی و ایجاد هماهنگی میان دانش‌های وسیع مرتبط با معماری منظر، کلیات طرح منظرین موزة معدن روی نروژ و لایه‌های منظرین آن را به عنوان یک پروژة گردشگری و منظرین طبیعی-اجتماعی با دو ایدة‌ کلان طراحی یعنی زمینه‌گرایی و نمایش رد‌پای تاریخ بررسی کند. این ایده‌ها به واسطة ابزارهایی مانند بهره‌گیری از مصالح بومی، کمترین مداخله در حین ساخت و اجرای طرح، چشم‌انداز‌های متنوع، رنگ و بافت‌های برگرفته از کالبد و تضاد‌های نوری در معدن، پیش‌ساخته‌سازی در تمامی قطعات و بررسی فرایند کار در معدن، در این موزه تحقق یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها