تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

< p class="a" dir="RTL">درک واکنش‌های رفتاری بازدیدکنندگان برای مدیران بازاریابی در صنعت گردشگری بسیار بااهمیت است. مقالة حاضر تأثیر عوامل بازاریابی داستان‌سرایی و درگیری و مشغولیت سفر را بر تمایل و قصد رفتاری گردشگر در انتخاب یک مقصد گردشگری (خراسان رضوی) بررسی کرده است. برای پاسخ به این سؤال، از روش پژوهش پدیدارشناسی و با رویکرد کیفی استفاده شده است. روش نمونه‌گیری از نوع گلوله برفی و هدفمند بوده و در مجموع با انجام 12 مصاحبه با اساتید و متخصصان حوزه‌های مدیریت بازاریابی، بازاریابی توریسم و فرهنگ و ادبیات خراسان رضوی، مرحلة اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل مصاحبه‌ها، از روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد داستان‌های مذهبی، حماسی، افسانه‌ای و تاریخی نقش اساسی در شکل‌دهی باورها، نگرش‌ها و قصد رفتاری گردشگر در بازدید از خراسان رضوی دارند. نهایتاً نتایج حاصله از پژوهش با مطالعات گذشته مورد مقایسه قرار گرفته و الگوی پیشنهادی ارائه شده است.
< p>

کلیدواژه‌ها


اکبری، مرتضی و غفوریان، فاطمه‌السادات. (1396). تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti. تهران: دانشگاه تهران.
ایمان، محمدتقی. (1393). روش تحقیق کیفی. قم: انتشارات جعفری.
بازرگان،عباس. (1393). مقدمه‌ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردی متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
دانایی‌فرد، حسن وکاظمی، حسین. (1392). پژوهش‌های تفسیری در سازمان: استراتژی های پدیدارشناسی و پدیدارنگاری. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
طبیبی، سیدجمال‌الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام. (1395). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله‌نویسی. تهران: انتشارات فردوس.
عزیزی، شهریار؛ قره‌چی، منیژه و براتی، ابوالفضل. (1396). مدل موفق نام‌ونشان تجاری در صنایع کاشی و سرامیک با رویکرد نظریة داده بنیاد. مدیریت بازرگانی، 9(4)، 807-826.
محمدپور، احمد. (1392الف). روش تحقیق کیفی، ضد روش(1). تهران: جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد. (1392ب). روش تحقیق کیفی، ضد روش(2). تهران: جامعه‌شناسان.
میرزایی، خلیل. (1394). کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهش‌گری، پژوهشنامه‌نویسی. چاپ پنجم، تهران: فوژان.
موون، جان و مینور، میشل. (1393). رفتار مصرف‌کننده (ترجمة کامبیز حیدرزاده). چاپ سوم، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
موون، جان و مینور، میشل. (1396). رفتار مصرف‌کننده (ترجمة صالح اردستانی و دیگران). چاپ نهم، تهران: انتشارات دیبا-طنین.
 نقیب‌زاده، احمد و فاضلی، حبیب‌الله. (1385). درآمدی بر پدیدارشناسی به‌مثابة روش علمی. پژوهشنامة علوم سیاسی، 1(2)، 29-54.
 
Agren, M. &Olund, M. (2007). Storytelling a Study of Marketing Communication in Hospitality Industry. Jonkoping International Business School.
 Brown, S. J. & Denning, S. (2005). Storytelling in organizations. U.S.A: Elsevier butter worth- Heinemann.
 Carmo, M. B. & Cloudio, A. P. (2013). 3D virtual exhibitions. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 33, 222-235.
Chen, C. F. & Tsai, D. C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral Intention?. Tourism Management, 28(4), 1115-1122.
Chen, C. F. & Chen, F. S. (2010). Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction and Behavior Intentionfor Heritage Tourist. Tourist Management.
 Escalas, J. E. & Stern, B. B. (2003). Sympathy and empathy: Emotional responses to advertising dramas. Journal of Consumer Research, 29(4), 566-578.
 Gabriel, Y. (2000). Storytelling in Organizations: fictions and fantasies. Oxford: Oxford University press.
 Grönroos, C. (2000). Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach. Chichester: John Wiley Press.
 Gummesson, E. (2004). Many-to-Many Marketing. Malmo: Liber ekonomi.
Guttentag, D.A. (2010). Virtual reality: Application and implications tourism. Tourism Management, 31(5), 637-651.
 Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7nd (Ed.). New York: Mac Millan.
 Hermansson, E. & Na, J. (2008). How Does a Company communicate through storytelling?. Kristianstad: Kristianstad University Press.
Hulusic, V. & Rizvic, S.(2013).Story Guided Virtual Environments in Education Applications. in transaction on edutainment. Berlin: Springer.
 Hyun, M. Y. & O’Keefe, R. M. (2012). Virtual destination image: Testing a telepresence model. Journal of Busines Research, 65(1), 29-35.
Huhtamo, E .(2010). On the Origins of the Virtual Museum. In Museums in a Digital Age. London: Routledge.
 Hsu, H. C. & Huang, S. (2010). Formation of Tourist Behavioral intention and actual Behavior. In 7th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM) (pp. 1–6), Tokyo, Japan.
Hiltonen, A. (2002). Aristotle in Hollywood: The Anatomy of Successful Storytelling. Bristol: Intellect Book.
Hsiao,K.L. & Lu, H.P. & Lan,W.C. (2013). The Influence of the Components of Storytelling blogs on Readers. Internet Res.
 Jay, R. (1996). Marketing your small business. London: Hodder & Stoughton.
Jung, C.G. (1959).The Archetype and the Collective Unconscious.Collective Works Princeton, New York: NJ. University Press.
 Kirby, J. & Marsden, P. (2006). Connected Marketing: The viral, buzz and word of mouth revolution. Oxford: Butter Worth- Heinemann.
 Kotler, P. & Keller, K. (2011). Marketing management. 12nd (Ed.). New Jersey: Pearson Eductation, Inc.
Kool, O. & Von  Wallpach, S.& Kreuzer, M. (2010).”Multi-method Research on Consumer-brand Associations: comparing free associations, storytelling, and collages”.Psychol. Market. 
 Khojasteh mehr, R.; Mohammadi, R, Sudani, M. & Abbaspour, Z. (2018). Experience living in sustainable marriages (a descriptive psychological phenomeno logical stydy). Journal of Counselling Researchm ,17(4), 15-26.
 Li, Y. M. (2014)”. Effect of story marketing and travel involvement on tourist behavioral intention in the tourism industry”. Journal of sustainability, 6(12), 9387-9397.
 Loureiro, S.M.C & Kastenholz, E. (2011). Corporate Reputation, satisfaction, Delight, and Loyalty toward rural lodging units. International Journal of hospitality Management, 30(3), 575-583.
 Mark, M. & Pearson, C. S. (2004). The hero and the outlaw: Buildding extraordinary brands through the power of archetypes. New York: Mc Graw- Hill.
 Mohamad, M.; Ali, A. M. & Ghani, N. A. (2011). A structural Model of Destination Image, Tourists Satisfaction and Destination loyalty. International Journal of Business and Management Study, 3(2), 167-177.
Mossberg, L. & Nissen- johansen, E. (2006). Storytelling-Marknadsföring i upplevelseindustrin. Lund: Studentlitteratur.
 Park, Y. & Nijite, D. (2010). Relationship between destionation image and tourists future behavior: observations from Jeju Island, Korea. Asia Paciffic Journal of Tourism Reperesentation, 15(1), 1-20.
 Wertime, K. (2002). Building brands & believers: How to connect with consumers using archetype. Singapur: John Wiley & Sons
Weick, K., Sutcliffe, K. & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking, Organizational Science, 16(4), 409–21.
 Woodside, A. G. & Megehee, M. C. (2009). Travel storytelling theory and practice. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 20(1), 86-99.
 Woodside, A. G., Sood, S. & Miller, K. E. (2008). When consumers and brands talk: storytelling theory and research in psychology and marketing. Psychology and marketing, 25(2), 97-145.
Wise, K. & Alhabash, S. & Park, H.(2010). Emotional Responses During Social Information Seeking on Facebook. Cyber  Psychol-Behav. Soc. Network.
 Yavuz, M. C., Sumbul, M., Ergec, N. E. & Derdiyok, C. L (2016). Storytelling in destination brand communication: A Qualitative Analysis. Journal of Global Business Insights, 1(2), 63-72.