اعضای هیات تحریریه


مدیر مسئول

دکتر سیدامیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر دانشیار گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

amansoorut.ac.ir

h-index: 9  

سردبیر

دکتر وحید حیدرنتاج

معماری- معماری منظر دانشیار، دانشکدۀ هنر ومعماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

v.heidarnattajumz.ac.ir

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی یاران

دکتری معماری استاد، عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو کمیتۀ گردشگری شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم.

yaran400yahoo.com

دکتر سیمون آیوازیان

معماری پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)

ayvasimonyahoo.com

دکتر علاءالدین آذری

تاریخ پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران)

ala.azarinazar.ac.ir

مهدی شیبانی

معماری منظر پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی)، تهران، ایران.

m.sheibaninazar.ac.ir

دکتر محمود ضیائی

جغرافیای شهری و برنامه‌ریزی گردشگری استاد، گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

mdziaeegmail.com

h-index: 7  

نعمت‌الله فاضلی

انسان‌شناسی اجتماعی-فرهنگی استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی، گروه پژوهشی مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی، تهران، ایران.

nfazelihotmail.com

دکتر مهدی کروبی

علوم ارتباطات اجتماعی استاد، گروه مدیریت جهانگردی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

drkaroubiatu.ac.ir

دکتر بهرام آجورلو

دکتری تخصصی باستان‌شناسی گرایش پیش از تاریخ دانشیار، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

ajorlootabriziau.ac.ir

h-index: 4  

دکتر سعید حقیر

دکتری تاریخ و فلسفه هنر با گرایش معماری دانشیار، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران.

saeed.haghirut.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر لورا وِردِلی

دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای- گردشگری میراث دانشیار گروه توسعه محیطی و برنامه ریزی فضایی دانشگاه تور فرانسه

laura.verdelliuniv-tours.fr

مدیر داخلی

دکتر پروانه پرچکانی

دکتری مدیریت گردشگری استاد‌‌‌یار د‌‌‌انشکد‌‌‌ۀ گرد‌‌‌شگری، د‌‌‌انشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

p.parchekanigmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر فاطمه خزاعی

معماری دبیر انگلیسی نشریه

fkhozaei2013gmail.com

کارشناس نشریه

اعظم بسحاق

کارشناس کامپیوتر پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

boshagh93gmail.com