دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، آبان 1400، صفحه 5-66