نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیم‌پور، علیرضا راهبردها، علل و چالش‌های توسعۀ فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 49-56]
 • اسماعیل پور، حسن تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 55-68]
 • اسماعیل‌دخت، محمدرضا پدیدارشناسی مفهوم محله با تأکید بر محلات شهر شیراز در دوران قاجار [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 33-42]
 • اسماعیل دخت، مریم بافت تاریخی به مثابۀ موزه هنرهای بصری جهت گردشگری تاریخی با تأکید بر نمونۀ شیراز [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 21-30]
 • اسماعیل دخت، مریم پدیدارشناسی مفهوم محله با تأکید بر محلات شهر شیراز در دوران قاجار [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 33-42]
 • ایمانی خوشخو، محمد حسین واکاوی سبک زندگی جامعۀ معاصر تحلیل سبک سفر و تأثیر بازاریابی فرهنگی بر آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 5-16]

ب

 • باصولی، مهدی بررسی سیاست های فرهنگی و دینی ایران در جهت توسعه گردشگری حلال [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 25-40]
 • باصولی، مهدی حسینیه، تجلی منظر گردشگری مذهبی شیعی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 25-32]
 • بختیاری، زهره بررسی فرایند طراحی پروژۀگر دشگری موزۀ معدنِ روی نروژ [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 43-48]
 • بستانچی، اشرف راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم خلاق (مطالعۀ موردی: درۀ کن و سولقان) [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 5-12]

پ

 • پرچکانی، پروانه نقش فرهنگ جامعه محلی در جذب گردشگران کم شتاب (مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا) [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 41-48]
 • پرچکانی، پروانه راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم خلاق (مطالعۀ موردی: درۀ کن و سولقان) [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 5-12]
 • پورباقری سیگارودی، امیرحسین تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]

ج

 • جاودان، مجتبی تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]
 • جاویدی زرگری، مسعود تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 55-68]
 • جهانیان، منوچهر تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]

ح

 • حسن زاده، سیروس پیشران‌های گردشگری توسعۀ پایدار در ایران با تأکید بر جهانی‌شدن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 31-42]

خ

 • خرم روئی، ریحانه بازخوانی نقش منظر آیینی در توسعۀ گردشگری نمونه مورد مطالعه: امام‌زاده محسن شهر همدان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 13-20]
 • خواره، عبدالمالک طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 37-48]
 • خوشه بست، فرزانه تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]

د

 • درخش، سعیده بررسی سیاست های فرهنگی و دینی ایران در جهت توسعه گردشگری حلال [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 25-40]
 • درخش، سعیده حسینیه، تجلی منظر گردشگری مذهبی شیعی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 25-32]

ر

 • رضایی، ابوذر راهبردها، علل و چالش‌های توسعۀ فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 49-56]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]

س

 • سالارزهی، حبیب الله طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 37-48]
 • سبک رو، دلارام بررسی فرایند طراحی پروژۀگر دشگری موزۀ معدنِ روی نروژ [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 43-48]

ش

 • شاهچراغی، آزاده رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدة فرهنگی راه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 21-28]
 • شعبانی، محمد مهدی بررسی مفهوم قلمرو کوچه به عنوان یک عنصر فرهنگی در محلات ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 29-36]
 • شکاری نمین، شیدا طراحی الگوی توسعۀ گردشگری فرهنگی با رویکرد موسیقی نواحی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 43-54]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه ادراک معنوی گردشگر در گسترۀ فرهنگ [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 5-12]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر عوامل کششی و عوامل رانشی بازاریابی در جذب گردشگران سالخوردة فرهنگی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 49-60]

ع

 • عباسی، مطهره اثرات اجتماعی-فرهنگی کوله‎‌گردی در مناطق روستایی با تأکید بر نگرش جامعة محلی (مطالعة موردی: روستای دَرَک) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 61-76]
 • عطری، نفیسه اثر عوامل کششی و عوامل رانشی بازاریابی در جذب گردشگران سالخوردة فرهنگی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 49-60]

غ

 • غلامپور، سعید رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدة فرهنگی راه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 21-28]

ف

 • فتوکیان، سیده معصومه تحلیل فضاهای گردشگری شهرستان رامسر از منظر امنیت با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (مطالعۀ موردی: باغ 33 هکتاری شهرستان رامسر) [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 13-24]
 • فرهادی یونکی، مجید پیشران‌های گردشگری توسعۀ پایدار در ایران با تأکید بر جهانی‌شدن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 31-42]

ق

 • قربانی، مجید مقدمه ای بر گردشگری روایی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 17-24]

ک

 • کاظمی‌فرد، نرگس نقش فرهنگ جامعه محلی در جذب گردشگران کم شتاب (مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا) [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 41-48]
 • کرانی، ,زهره واکاوی سبک زندگی جامعۀ معاصر تحلیل سبک سفر و تأثیر بازاریابی فرهنگی بر آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 5-16]
 • کریمی، محمد رضا راهبردها، علل و چالش‌های توسعۀ فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 49-56]

گ

 • گرجی دوز، سمیه طراحی الگوی توسعۀ گردشگری فرهنگی با رویکرد موسیقی نواحی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 43-54]

م

 • مؤذن، سجاد مدرسه، نظرگاه حیاتِ علمی شهرهای اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 57-66]
 • ماهان، امین بازخوانی نقش منظر آیینی در توسعۀ گردشگری نمونه مورد مطالعه: امام‌زاده محسن شهر همدان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 13-20]
 • مرادزاده، عبدالباسط طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 37-48]
 • منصوری، سید امیر بررسی مفهوم قلمرو کوچه به عنوان یک عنصر فرهنگی در محلات ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 29-36]
 • منصوری، سیدامیر رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدة فرهنگی راه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 21-28]

ن

 • نادعلی پور، زهرا اثرات اجتماعی-فرهنگی کوله‎‌گردی در مناطق روستایی با تأکید بر نگرش جامعة محلی (مطالعة موردی: روستای دَرَک) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 61-76]

و

 • واعظی، محمدرضا تحلیل فضاهای گردشگری شهرستان رامسر از منظر امنیت با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (مطالعۀ موردی: باغ 33 هکتاری شهرستان رامسر) [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 13-24]
 • وظیفه دوست، حسین تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 55-68]

ه

 • هاشمی، سید سعید نقش فرهنگ جامعه محلی در جذب گردشگران کم شتاب (مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا) [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 41-48]
 • همتی، مرتضی متاورس، یک انقلاب شهری تأثیر متاورس بر اد‌راک مخاطبان از شهر [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 49-56]

ی

 • یعقوبی، نورمحمد طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 37-48]