دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

دریچه ای نو در برساخت تجربه گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/toc.2023.409186.1133

امیرمحمد معززی مهرطهران؛ مهدی فاطمی


ادراک معانی و عوامل معناساز خانه های سنتی دوره قاجار یزد با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22034/toc.2023.402139.1126

زینب دامیار؛ لیلا زارع؛ آویده طلایی؛ سید مصطفی مختاباد