دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

توسعه گردشگری مبتنی بر برنامه ریزی منظر روستایی نمونه مورد مطالعه: روستای پالنگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/toc.2024.445948.1152

محمدرضا مهربانی گلزار؛ پویا طالب نیا؛ مهدیه شقاقی


«معانی و ابعاد طبیعت در شعر، نقاشی و گردشگردی ادبی مکتب رمانتیسیسم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403

10.22034/toc.2024.430807.1143

فائزه همایونی؛ فریده آفرین


مدیریت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی مجتمع های گردشگری پیش از وقوع بحران (مطالعه موردی مجتمع گردشگری جهاد دانشگاهی کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/toc.2024.404079.1127

آئیژ عزمی؛ سارا محمدی؛ محمد رضا جلدی