موضوعات = گردشگری
دریچه ای نو در برساخت تجربۀ گردشگری

دوره 4، شماره 14، آبان 1402، صفحه 30-37

10.22034/toc.2023.409186.1133

امیرمحمد معززی مهرطهران؛ مهدی فاطمی


ارائۀ مدل بازاریابی دیجیتال جهت توسعۀ صنعت هتلداری ( مورد مطالعه جزیرۀ کیش)

دوره 4، شماره 14، آبان 1402، صفحه 66-79

10.22034/toc.2023.401674.1124

زهرا طهماسب پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ عبداله نعامی؛ فرزاد آسایش