موضوعات = گردشگری فرهنگ
توسعه گردشگری مبتنی بر برنامه ریزی منظر روستایی نمونه مورد مطالعه: روستای پالنگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/toc.2024.445948.1152

محمدرضا مهربانی گلزار؛ پویا طالب نیا؛ مهدیه شقاقی


«معانی و ابعاد طبیعت در شعر، نقاشی و گردشگردی ادبی مکتب رمانتیسیسم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403

10.22034/toc.2024.430807.1143

فائزه همایونی؛ فریده آفرین


مدیریت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی مجتمع های گردشگری پیش از وقوع بحران (مطالعه موردی مجتمع گردشگری جهاد دانشگاهی کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/toc.2024.404079.1127

آئیژ عزمی؛ سارا محمدی؛ محمد رضا جلدی


محـافظت از منـظر طبیعـی روستـا، محـافظت از شاخص مکـان‌ساز در فرایـند توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/toc.2024.444045.1149

زینب رضائی


بررسی ارتباط میان گردشگری و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در ایام نوروز (نمونۀ مورد مطالعه: پروژۀ ایران‌مال، تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/toc.2024.427685.1142

مهدی زندیه؛ پارمیس برامالکی؛ سارا جواهریان راد؛ لیدا یوسفی


دریچه ای نو در برساخت تجربۀ گردشگری

دوره 4، شماره 14، آبان 1402، صفحه 30-37

10.22034/toc.2023.409186.1133

امیرمحمد معززی مهرطهران؛ مهدی فاطمی


ارائۀ مدل بازاریابی دیجیتال جهت توسعۀ صنعت هتلداری ( مورد مطالعه جزیرۀ کیش)

دوره 4، شماره 14، آبان 1402، صفحه 66-79

10.22034/toc.2023.401674.1124

زهرا طهماسب پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ عبداله نعامی؛ فرزاد آسایش


مدل بازاریابی گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 4، شماره 13، مرداد 1402، صفحه 46-61

10.22034/toc.2023.389929.1114

علی باقری؛ علیرضا روستا؛ لطف الله فروزنده؛ فرزاد آسایش