کلیدواژه‌ها = گردشگری فرهنگی
دریچه ای نو در برساخت تجربۀ گردشگری

دوره 4، شماره 14، آبان 1402، صفحه 30-37

10.22034/toc.2023.409186.1133

امیرمحمد معززی مهرطهران؛ مهدی فاطمی