کلیدواژه‌ها = گردشگری فرهنگی
دریچه ای نو در برساخت تجربه گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/toc.2023.409186.1133

امیرمحمد معززی مهرطهران؛ مهدی فاطمی